Gå til indhold

Big Data

Udnyttelse af tilgængeligt data fra en række kilder både interne i pleje- og sundhedssektor, andre offentlige og eksterne, der via ” Information and Knowledge Management ” skal give bedre forretningsforståelse, vidensbaseret planlægning, effektive arbejdsgange og forbedret behandling.

Indsendt af

Patient@home

Resumé

Udnyttelse af tilgængeligt data fra en række kilder både interne i pleje- og sundhedssektor, andre offentlige og eksterne, der via ” Information and Knowledge Management ” skal give bedre forretningsforståelse, vidensbaseret planlægning, effektive arbejdsgange og forbedret behandling.

Effektiv udnyttelse af alle typer af data i forskningsmæssige sammenhænge, hvorved klinisk og farmaceutisk forskningskapacitet på de danske sygehuse styrkes, og der skabes mulighed for at udvide den forsknings og forretnings-mæssige udnyttelse af data til de tekniske og samfundsvidenskabelige områder.

Der vil være et betydeligt potentiale for SMV’er i at udnytte området til skabelse af nye forretningsområde

Udfordring og muligheder

I forbindelse den daglige drift af sundheds- og social ydelser i Danmark indsamles store mængder af data. Data indsamles fx i forbindelse med monitorering af patienter enten i eget hjem, i ambulance, på sygehus, hjemmehjælpsbesøg, madudbringning, behandling/operation af patienter. Ikke alt data gemmes, da det ikke vurderes at have værdi på nuværende tidspunkt.

En stor mængde data lagres dog fx i registre som patientregisteret omsorgsjournaler, kørselsregistrere, madbestillinger, patientjournaler osv. Langt størstedelen af de data, som lagres, udnyttes dog ikke, og det hænger primært sammen med, at det er uoverskuelige store mængder af usorteret data. Mængden af data vokser samtidig i disse år pga. digitalisering og nye behandlingsformer som telemedicin.

Ifølge Europa-Kommisionen vokser mængden af digitale data med ca. 40% årligt (Kilde: Erhvervsstyrelsens hjemmeside: http://www.erhvervsstyrelsen.dk/big_data_1 ) En yderligere stigning vil komme ved udnyttelse af data fra andre offentlige og eksterne kilder som fx GIS, miljø data o.l. og eksterne kilder som vejrudsigter, Tv-programmer, kulturbegivenheder, net søgninger, sociale medier og mobilapplikationer.

En effektiv udnyttelse af tilgængeligt data i forskningsmæssig kan styrke klinisk og farmaceutisk forskningskapacitet på de danske sygehuse endvidere skabe mulighed for at udvide den forsknings og forretningsmæssige udnyttelse af data til de tekniske og samfundsvidenskabelige områder. Eksempelvis kan en forværring i en patients tilstand måske forudses og derved forebygges ved at analysere relevant data.

For at udnytte potentialet er der dog behov for nye redskaber til både strukturering, analyse og præsentation af data på sammenhængende og let anvendelig måde. Der bør ligeledes laves en indsats for at identificere områder hvor det kan sandsynliggøres, at der vil være en gevinst.

Målsætning

Der er på globalt plan et betydeligt fokus på at omdanne data til viden. Det gælder en række større IT virksomheder, som allerede ser et stort potentiale i området og er ved at udvikle systemer til at håndtere Information and Knowledge Management i pleje- og sundhedssektoren. Der er et betydeligt forretningspotentiale i at kunne gøre komplekse data tilgængelige og anvendelige for forskere, ledere og beslutningstagere.

Innovationsbehov

Der er behov for ressourcer til særligt følgende områder:

  • pleje- og sundhedssektoren til identifikation af relevante indsatsområder
  • pleje- og sundhedssektoren i forhold til at fremskaffe evidensbaseret viden om effekterne af konkrete tiltag
  • implementering/integration af konkrete tiltag i forhold til eksisterende system og organisation
  • udvikling af forretningskoncepter med særligt fokus på SMV’er
  • forskning i organisatoriske sammenhænge og adfærdsmønstre ved borgernes brugen af internet og mobiltjenester
  • forskning inden for Information and Knowledge Management

Vækstpotentialet kan være stort for området, men det er på en lang bane og dermed kan det være nødvendigt at allokere midler direkte til de mindre virksomheder. Det vil være hensigtsmæssigt at samle indsatsen i et større konsortium med varighed af min. 4-5 år for at sikre en væsentlig effekt inden for området.

Resultater kan opnås i samarbejde med både globale aktører, større virksomheder og internationale samarbejdspartnere. Mulige aktører: Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet; Odense Universitetshospital; Logica/CGI, Systematic, KMD, IBM, University of Arizona, Kaiser Permanente, Cisco, globale aktører inden for medicinal industrien, SMV’er med speciale inden for Information and Knowledge Management og service applikationer.

De danske forudsætninger

I forhold til de samfundsmæssige udfordringer med udviklingen af et sundheds- og socialvæsen, der kan håndtere den demografiske udvikling, er der et stort potentiale i området og både offentlige institutioner og private virksomheder inden for sektoren er klar til at gå ind i udvikling af området.

Der er et godt forskningsmæssigt grundlag inden for Information and Knowledge Management, og der er etableret internationalt samarbejde. Danmark kan desuden blive interessant case for udenlandske samarbejdspartnere, da Danmark har unikke muligheder for registerforskning.

Effekter og potentialer

Det er en forudsætning for at sikre den fremtidige velfærdsproduktion, at de eksisterende ressourcer udnyttes optimalt. Data og ikke mindst strukturerede data er i dag måske den mest uudnyttede ressource i den offentlige sektor.

En bedre mere effektiv adgang til den viden, der ligger gemt her i vil ikke alene kunne bidrage til et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen, men også skabe et nyt grundlag for en lang række forskningsområder. Grundlæggende handler det om at forvandle data til information, der omsættes til viden, som endelige skaber forandringer i dagligdagen.