Gå til indhold

Innovative løsninger til forbedring af patienters lægemiddelanvendelse (compliance)

Det foreslås, at der iværksættes en fokuseret innovationsindsats rettet mod forbedring af patienters medicinanvendelse (øget compliance) gennem udvikling, afprøvning og implementering af økonomisk bæredygtige løsninger.

Indsendt af: Lægemiddelindustriforeningen

Udfordringer og muligheder

I Danmark benytter op mod 2 millioner mennesker sig hver dag af ét eller flere lægemidler - det svarer til 43 % af befolkningen. Blandt borgere over 65 år er det 3 ud af 4, der dagligt bruger medicin. Undersøgelser har vist, at omkring 1/3 af patienterne i medicinsk behandling bruger medicinen forkert, 1/3 tager ikke den medicin lægen har ordineret, mens den sidste tredjedel anvender medicinen korrekt. Et forkert medicinforbrug har væsentlige negative konsekvenser både for sundheden og for samfundsøkonomien. Patienterne opnår ikke de bedst mulige effekter af behandlingen, i værste fald øges sygeligheden og dødeligheden, og der bruges ressourcer på "unødvendige" lægebesøg og indlæggelser. En meta-analyse af sammenhængen mellem medicin compliance og dødelighed konkluderer, at der er tale om lavere dødelighed, såfremt patienterne har god compliance til effektive behandlinger, og 5 – 10 % af alle indlæggelser kan henføres til manglende eller uhensigtsmæssig brug af medicin, hvoraf op mod 60 % vurderes at kunne forebygges bl.a. gennem bedre compliance. Det er vist, at uhensigtsmæssig brug af præparater, interaktioner mellem lægemidler samt over- og underdosering alle er årsager til indlæggelser.

Udfordringerne vedr. manglende compliance kan forudses at blive yderligere forstærket i takt med, at patienterne ligger kortere tid på sygehusene, herunder de nye tanker i regionerne om "udlæggelse" af patienter i eget hjem, den demografiske udvikling og stigningen i antallet af borgere med kroniske lidelser.

Der er udbredt både politisk og faglig enighed om, at der er betydelige potentialer forbundet med forbedringer af patienters medicinanvendelse.

I 2004 blev det konkluderet i en betænkning fra Sundhedsministeriet: "En uhensigtsmæssig eller måske helt manglende anvendelse af de ordinerede lægemidler indebærer således både betydelige sundhedsmæssige og økonomiske tab. Derfor må rationel farmakoterapi nødvendigvis også involvere initiativer, der tager sigte på at forbedre medicinanvendelsen hos den enkelte patient." I forlængelse af betænkningen blev der i en fire-års periode afsat 10 mill. kr. årligt i en såkaldt compliance-pulje til studier vedr. compliance og til afprøvning af forskellige indsatser for at øge compliance. Puljen støttede en række afgrænsede projekter i perioden, men er ikke videreført, og der er således kun gjort en række spredte, lokale erfaringer, som hverken er koordineret, bredt evalueret eller bredt implementeret.

Inden for rammerne af den nationale handlingsplan for ældre medicinske patienter er iværksat initiativer med henblik på at mindske antallet af (gen)indlæggelser for denne gruppe patienter, herunder initiativer rettet mod de ældres medicinanvendelse. Finansieringen af initiativerne er imidlertid tidsbegrænset frem til 2015, og flere af initiativerne forudsætter øget anvendelse af personaleressourcer i de involverede enheder (de regionale lægemiddelenheder samt almen praksis og hjemmesygepleje); spørgsmålet er derfor, om initiativerne er holdbare løsninger på sigt.

For at indfri potentialerne ved en bedre compliance er der brug for mere viden om årsagerne til manglende compliance og ikke mindst behov for nye innovative og økonomisk bæredygtige løsninger til afhjælpning af problemerne, herunder løsninger målrettet sundhedspersonalets rådgivning af patienterne og løsninger, der kan støtte patienterne i en korrekt medicinanvendelse, når de - som de fleste og i stigende antal - befinder sig i eget hjem.

Målsætning

Det primære mål er, at udvikling og brug af innovative løsninger med henblik på forbedring af patienters lægemiddelanvendelse i 2020 har bidraget til at øge andelen af patienter, der anvender den ordinerede medicin korrekt, fra 1/3 til 2/3.

Det er desuden et mål, at bidrage til en reduktion i andelen af indlæggelser, der skyldes forkert medicinanvendelse.

Endelig er det et mål, at dansk udviklede innovative og økonomisk bæredygtige løsninger til forbedring af patienters medicin compliance udbredes i stor skala nationalt, så Danmark dels kan høste de sundhedsmæssige og økonomiske gevinster, og dels kan udgøre et udstillingsvindue og skabe grundlag for eksport af de udviklede løsninger til andre lande.

Innovationsbehov

Realisering af målene forudsætter politisk og ledelsesmæssig opbakning, konstruktiv dialog mellem patienter, sundhedsvæsen og industri samt investeringer i udvikling og afprøvning af innovative løsninger. Forsøg kan fx gennemføres i udvalgte kommuner eller regioner med henblik på erfaringsopsamling og efterfølgende spredning og implementering af de bedste løsninger i andre regioner.

Indsatsen indeholder væsentlige elementer af forskning i og udvikling af ny teknologi (i bred forstand), herunder økonomisk bæredygtige løsninger, der kan støtte patienter i korrekt medicinanvendelse i eget hjem.

Desuden er der behov for udvikling og afprøvning af metoder til at opnå en bedre forståelse af patienters forhold til/syn på lægemidler, idet det er anerkendt, at netop patienters initiale holdning til lægemidler spiller en væsentlig rolle for deres medicinanvendelse.

Endelig er der behov for udvikling og afprøvning af metoder til mere effektiv rådgivning og vejledning af patienter omkring betydningen af korrekt medicinanvendelse.

De danske forudsætninger

Det velorganiserede, videntunge og teknologisk veludviklede danske sundhedsvæsen, herunder sygehuse, praktiserende læger, hjemmepleje og apotekervæsen, danner en god ramme for udvikling og implementering af effektive løsninger på compliance-problematikken.

En af Danmarks styrkepositioner er samtidig den meget store og innovativt orienterede lægemiddel- og sundhedsindustri, der kan medvirke til forskning, udvikling og afprøvning af innovative løsninger, og som samtidig kan være garant for kommercialisering af de udviklede løsninger med henblik på eksport. Lægemiddelindustrien arbejder løbende på at forbedre administrationen af lægemidlerne via mere sikre og brugervenlige injektionspenne, tabletbehandling fremfor injektioner, depotformuleringer o.lign. tiltag, der gør det lettere for medicinbrugerne. På trods af denne udvikling, er der et stort behov for nyudvikling af konkrete tiltag, der hjælper patienten med at gøre selve medicinindtagelsen mere sikker og rationel.

Effekter og potentialer

Der er store perspektiver ved en innovationsindsats vedr. forbedring af patienternes anvendelse af medicin, ikke alene for danske patienter og det danske sundhedsvæsen, men også med hensyn til eksportmuligheder. Studier viser, at der er et 1:10 forhold mellem investeringer og besparelser vedr. bedre compliance.

Ud over at vi i Danmark har en række styrkepositioner i sundhedsindustrien, har vi også i Danmark helt unikke muligheder for at analysere befolkningens eller konkrete patientgruppers medicinforbrug og forbrug af andre sundhedsydelser mv. via den omfattende registrering over personnummeret i mange forskellige nationale registre. Sådanne informationer kan være et vigtigt redskab til at analysere udviklingen i patienternes medicinforbrug, herunder også om der måtte være potentielle sundhedsproblemer relateret til fx et ophør med en konkret lægemiddelbehandling.