Ambition 1: Forskning og udvikling

Med Danmarks dronestrategi igangsættes en række nye forsknings- og innovationsinitiativer, og der videreføres en række allerede eksisterende indsatser. De skal bidrage til en fortsat og styrket udvikling af droneteknologi i Danmark.

Regeringen vil stimulere og understøtte udvikling og anvendelse af droner gennem en styrket og målrettet offentlig forskningsindsats. Indsatsen skal ske i samspil med droneerhvervet og særligt fokusere på udvikling af 1) tjenesteydelser baseret på dronegenererede data og 2) droners evne til at operere stabilt og fleksibelt under hensyntagen til flyvesikkerhed og privatlivets fred.


Regeringen ønsker at igangsætte følgende initiativer på området:

Initiativ 1: 25 mio. kr. til rum- og droneteknologi på forskningsreserven 2017

Uddannelses- og forskningsministeren afsatte 25 mio. kr. til forskning i rum- og droneteknologi på forskningsreserven for 2017. Midlerne udmøntes af Innovationsfonden.

På Innovationsfondens hjemmeside kan du læse om en række allerede eksisterende store forsknings- og innovationsprojekter inden for området.


Initiativ 2: 30 mio. kr. til tre nye dronecentre

Uddannelses- og forskningsministeren afsatte i 2016 30 mio. kr. til en national drone-forskningsinfrastruktur ved navn UAS-ability, der består af tre centre til forskning i droneteknologi ved Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Universiteterne bidrager med yderligere 34 mio. kr. Forskningsinfrastrukturen er et forslag fra Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015 og støttes af flere andre universiteter og forskningsinstitutioner samt erhvervsliv.


Initiativ 3: Fortsat indsats hos de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Teknologisk Institut udvikler på baggrund af allerede eksisterende resultatkontrakter med Uddannelses- og Forskningsministeriet bl.a. energisystemer til fastvingedroner og særlig beslutningsstøtte via droner til ”præcisionslandbrug”. Læs mere om aktiviteterne på bedreinnovation.dk:


Initiativ 4: Nye indsatser for 27,5 mio. kr. hos de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter:

Som en del af Danmarks dronestrategi er der også bevilliget midler til en øget indsats hos de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS’er) i 2017 og 2018. GTS-institutternes forslag til de nye indsatser har været debatteret på Bedreinnovation.dk, og de vindende projekter fremgår af pressemeddelelsen nedenfor.


Initiativ 5: Innovationsnetværk

Uddannelses- og Forskningsministeriet bidrager til en række innovationsnetværk, hvoraf særligt tre har aktiviteter inden for droneteknologi.

Læs mere på deres hjemmesider:

Uddannelses- og Forskningsministeriet finansierer i 2017 og 2018 en øget indsats gennem de nationale innovationsnetværk med henblik på spredning af dronerelateret viden, matchmaking, internationalisering og FoU-samarbejde til gavn for danske virksomheder. Indsatsen skal foregå på tværs af eksisterende netværk og med inddragelse af relevante videninstitutioner, virksomheder og offentlige aktører.


Initiativ 6: Koordineret og målrettet indsats

Uddannelses- og forskningsministeren vil på baggrund af nærværende nationale strategi for udvikling af droneteknologi og -anvendelse opfordre Innovationsfonden og øvrige relevante innovationsstøtteordninger til at gennemføre en koordineret og målrettet indsats for danske virksomheder i droneerhvervet for at udnytte mulighederne for at få støtte til forskning og udvikling.


Initiativ 7: Droner og landbrug

Transport- og Bygningsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet vil sammen undersøge mulighederne for anvendelse af droner i landbruget.

Senest opdateret 11. juni 2019