Gå til indhold

Databeskyttelse - ansøgeres personoplysninger

Søgte du om optagelse på en videregående uddannelse i 2018? Og har du deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om optagelsessystemet? Så kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her.

I forbindelse med undersøgelsen af optagelsessystemet for de videregående uddannelser behandler Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og /KL7 personoplysninger. Behandling af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Nedenfor kan du læse nærmere om behandlingen af personoplysninger som led i undersøgelsen af optagelsessystemet på de videregående uddannelser.

Databeskyttelsesforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.

Databeskyttelsesloven

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). 

1. Dataansvarlig

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (herefter UFM) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som UFM har modtaget om dig. Du finder kontaktoplysninger her:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Børsgade 4
1215 København K
CVR-nr.: 16805408
Telefon: 3392 9700
Mail: ufm@ufm.dk

Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
1260 København K
CVR-nr.: 19918440
Telefon: 3544 6200
Mail: sfu@ufm.dk

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Bredgade 43
1260 København K
CVR-nr.: 34042012
Telefon: 7231 7800
Mail: siu@ufm.dk

/KL7 er dataansvarlig for de personoplysninger, som /KL7 modtager om dig. Du finder kontaktoplysninger her:

/KL.7 ApS
Overgaden Oven Vandet 10.1
1415 København K.
CVR-nr.: 33572425
Telefon: 4022 2991
Mail: kl7@kl7.dk

2. Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

UFM’s databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:

E-mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 7231 8909
Brev: Brev til departementet "att. Databeskyttelsesrådgiver"

/KL.7’s databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:

E-mail: persondata@kl7.dk
Telefon: 2567 0547
Brev: Brev til /KL.7 ”att. Persondata” .

3. Formål og retsgrundlag

Dine personoplysninger behandles med det formål at opnå viden om optagelsessystemet til de videregående uddannelser som led i en større undersøgelse, der har til formål at identificere styrker og svagheder ved det nuværende system. Undersøgelsens resultater skal bidrage til at kvalificere en række anbefalinger til, hvordan optagelsessystemet kan forbedres.

Hvis du siger ja hertil, vil UFM herudover opbevare dine svar og behandle personoplysninger under videre analyser af optagelsessystemet til de videregående uddannelser. Under sådanne analyser vil dine personoplysninger blive behandlet i pseudonymiseret form.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af almindelige oplysninger.

4. Kategorier af personoplysninger

UFM behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger såsom personnummer, mailadresse, nationalitet, dit køn, din alder, uddannelse, institution og hovedområde (almindelige personoplysninger)
 • Oplysninger om din ansøgning til en eller flere videregående uddannelser som f.eks. hvilke uddannelser du søgte optagelse på i 2018 og i hvilke kvoter, antallet af prioriteter, din adgangsgivende eksamen og karaktergennemsnit og ansøgningens status (almindelige personoplysninger) 
 • Svaroplysninger om optagelsessystemet og ansøgningsproceduren afgivet i spørgeskemaet (almindelige personoplysninger)

Hvis du siger ja hertil, kan UFM endvidere behandle oplysninger fra registerdata fra Danmarks Statistik, f.eks. vedrørende din uddannelse og beskæftigelse (almindelige personoplysninger).

/KL7 behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger (almindelige personoplysninger) 
 • Svaroplysninger om optagelsessystemet og ansøgningsproceduren afgivet i spørgeskemaet (almindelige personoplysninger) 
 • Personoplysninger om f.eks. nationalitet, dit køn, din alder, uddannelse, institution og hovedområde (almindelige personoplysninger)
 • Oplysninger om din ansøgning til en eller flere videregående uddannelser som f.eks. hvilke uddannelser du søgte optagelse på i 2018 og i hvilke kvoter, antallet af prioriteter, din adgangsgivende eksamen og karaktergennemsnit og ansøgningens status (almindelige personoplysninger)

5. Hvor kommer personoplysningerne fra?

Oplysningerne kommer fra:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger og oplysninger om din ansøgning stammer fra ansøgningen via optagelse.dk
 • Oplysninger om dit adgangsgivende karaktergennemsnit stammer fra indberetninger, din ungdomsuddannelsesinstitution laver til SFU
 • Oplysninger om din ansøgnings status stammer fra SFU’s behandling af din ansøgning
 • Svaroplysninger om optagelsessystemet og ansøgningsproceduren stammer fra dig og dine svar i nærværende undersøgelse
 • Registerdata stammer fra registre hos Danmarks Statistik

6. Videregivelse af dine personoplysninger

/KL7 videregiver dine svar fra spørgeskemaet til UFM.

SFU videregiver personoplysninger i pseudonymiseret form til /KL7 til brug for undersøgelsen.

7. Overførsel til modtagere i tredjelande

Herunder også internationale organisationer. 

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. 

8. Opbevaring af personoplysninger

/KL7 sletter alle personoplysninger, når undersøgelsen er afsluttet.

Hvis du siger ja hertil, vil UFM opbevare dine svar til brug for videre analyser af optagelsessystemet til de videregående uddannelser. Dine svar vil blive opbevaret så længe, det er relevant at følge udviklingen i de forhold, som indgår i svarene, og foretage relevante analyser heraf.

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte UFM eller /KL7 herom. Du finder kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1 om den dataansvarlige.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til behandlingen af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte UFM eller /KL7, som også kan give dig nærmere informationer om rettighederne.

Se mere om dine rettigheder her:

A. Ret til at se oplysninger (indsigtsret).
Du har ret til indsigt i behandlingen af oplysninger om dig. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om ministeriet og styrelserne behandler oplysninger om dig, samt i givet fald at se oplysningerne.

B. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

C. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning.

D. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må oplysningerne fremover kun behandles – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

E. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

F. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her: www.datatilsynet.dk

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde dine personoplysninger behandles på.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. maj 2019