Gå til indhold

Databeskyttelse - kontakt til ansøgere

Hvordan har vi behandlet dine personoplysninger, hvis du søgte om optagelse i 2018? Det kan du læse mere om på denne side.

I forbindelse med, at du kontaktes om undersøgelsen af optagelsessystemet på de videregående uddannelser, behandler Styrelsen for Forskning og Uddannelse og /KL7 personoplysninger. Behandling af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen  og databeskyttelsesloven .

Nedenfor kan du læse nærmere om styrelsens og /KL7's behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.

Databeskyttelsesloven

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

1. Dataansvarlig

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som SFU har modtaget om dig. Du finder kontaktoplysninger her:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU)
Bredgade 40
1260 København K
CVR-nr.: 19918440
Telefon: 3544 6200
Mail: sfu@ufm.dk

/KL7 er dataansvarlig for den behandling af dine kontaktoplysninger, som foretages med henblik på, at /KL7 kontakter dig om undersøgelsen. Du finder kontaktoplysninger her:

/KL.7 ApS
Overgaden Oven Vandet 10.1
1415 København K.
CVR-nr.: 33572425
Telefon: 4022 2991
Mail: kl7@kl7.dk

2. Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

SFU’s databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:

E-mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 7231 8909
Brev: Brev til styrelsen "att. Databeskyttelsesrådgiver"

/KL.7’s databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:

E-mail: persondata@kl7.dk
Telefon: 2567 0547
Brev: Brev til /KL.7 ”att. Persondata”

3. Formål og retsgrundlag

SFU og /KL7 behandler dine personoplysninger med følgende formål:

  • Kontakte et udsnit af personer, som i 2018 søgte om optagelse på en videregående uddannelse, med henblik på deltagelse i en undersøgelse af optagelsessystemet på de videregående uddannelser.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af: 

  • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, om behandling af almindelige oplysninger, som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

4. Kategorier af personoplysninger

SFU behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig med henblik på at udtrække undersøgelsens stikprøve og videregive kontaktoplysninger til /KL7:

  • Kontakt- og identifikationsoplysninger såsom personnummer, mailadresse, nationalitet, dit køn, din alder, uddannelse, institution og hovedområde (almindelige personoplysninger) 
  • Oplysninger om din ansøgning til en eller flere videregående uddannelser som f.eks. hvilke uddannelser du søgte optagelse på i 2018 og i hvilke kvoter, antallet af prioriteter, din adgangsgivende eksamen og karaktergennemsnit og ansøgningens status (almindelige personoplysninger)

/KL7 behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Kontaktoplysninger

5. Hvor kommer personoplysningerne fra?

De personoplysninger om dig, som SFU behandler, kommer fra:

  • Kontakt- og identifikationsoplysninger og oplysninger om din ansøgning stammer fra ansøgningen via optagelse.dk 
  • Oplysninger om dit adgangsgivende karaktergennemsnit stammer fra indberetninger, din ungdomsuddannelsesinstitution laver til SFU 
  • Oplysninger om din ansøgnings status stammer fra SFU’s behandling af din ansøgning

/KL7 behandler kontaktoplysninger, som stammer fra SFU.

6. Videregivelse af dine personoplysninger

SFU videregiver dine kontaktoplysninger til /KL7.

7. Overførsel til modtagere i tredjelande

Herunder også internationale organisationer. 

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande.

8. Opbevaring af personoplysninger

Undersøgelsen har ikke betydning for den periode, som SFU opbevarer de oplysninger, du angav på optagelse.dk i forbindelse med din ansøgning til en videregående uddannelse.

Oplysninger i forbindelse med SFU's udtræk af undersøgelsens stikprøve journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevares en kopi i styrelsen i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i styrelsen.

/KL7 sletter dine kontaktoplysninger ved undersøgelsens afslutning d. 28. juni 2019.

9. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til behandlingen af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte SFU eller /KL7, som også kan give dig nærmere informationer om rettighederne.

Se mere om dine rettigheder her:

A. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om der behandles oplysninger om dig, samt i givet fald at se oplysningerne.

B. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

C. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning.

D. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må oplysningerne fremover kun behandles – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

E. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

F. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her: www.datatilsynet.dk

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde dine personoplysninger behandles på.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. maj 2019