Gå til indhold

Udfyldelse af Diploma Supplement

Af hensyn til genkendeligheden er det vigtigt, at Diploma Supplements udfyldes ens, uanset hvilket europæisk land de er udstedt i. Derfor skal skabelonen følges.

Alle otte hovedpunkter og underpunkter skal fremgå på et Diploma Supplement i den anførte rækkefølge og udfyldes, så vidt muligt.

Et udstedt Diploma Supplement indledes af en præambel, der beskriver, hvem der har udviklet skabelonen for beviset, og hvad formålet med beviset er. Teksten, der skal trykkes på Diploma Supplement, er følgende:


The purpose of the Diploma Supplement is to provide sufficient independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It is free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO.


Europa-Kommissionen er meget opmærksom på, om teksten fremgår af beviserne, så anbefalingen er at sætte teksten uredigeret ind i beviserne.

Herefter følger punkterne 1-8. Nedenfor er alle punkterne i Diploma Supplement-skabelonen oversat til dansk. Desuden gives der danske forklaringer på, hvad indholdet af punktet er, og engelske eksempler på, hvordan Diploma Supplementet kan udfyldes.

Oversigt over nedenstående vejledning

 1. Oplysninger om personen
 2. Oplysninger om uddannelsen
 3. Oplysninger om uddannelsesniveauet og uddannelsens varighed
 4. Oplysninger om indhold og resultater
 5. Oplysninger om uddannelsens formål/sigte
 6. Yderligere information
 7. Udstedelse af Diploma Supplement
 8. Information om det danske uddannelsessystem

1. Oplysninger om personen, som Diploma Supplement udstedes til

 • Efternavn(e): And
 • Fornavn(e): Anders
 • Fødselsdato (dag/måned/år): 01.01.1950
 • Studienummer og/eller fødselsdato: 01011950

Styrelsen anbefaler, at man bruger fødselsdato, da der så er en entydig sammenhæng til eksamensbeviset. Alle disse oplysninger findes i institutionens eksamenssystem.

2. Oplysninger om uddannelsen

2.1. Uddannelsens betegnelse og (hvis relevant) titel, som uddannelsen giver ret til at anvende

Uddannelsens betegnelse (grad) skal angives både på engelsk og dansk. Det skal også angives på dansk, da dette giver mulighed for at sammenligne med uddannelsestitlen på eksamensbeviset.

Eksempel 1:

 • Name of Qualification and title conferred (in Danish): Produktionsteknolog AK
 • Name of Qualification and title conferred (in English): AP Graduate in Production Technology

Eksempel 2:

 • Name of qualification and title conferred:
  LL.M. (Master of Laws) (Kandidatuddannelsen i jura, cand.jur.)

Ud over dette skal det angives, hvis der er tale om en fællesgrad (joint degree).

Oplysningerne findes både i eksamenssystemet og i studieordningen for uddannelsen.

2.2. Uddannelsens studieområde

Her skal institutionen skrive en kort generel tekst om det eller de hovedfagområde(r), uddannelsen dækker.

Eksempel 1:

 • Main field(s) of study for the qualification: Law

Eksempel 2:

 • Main field(s) of study for the qualification:
  Classical, Medieval and Renaissance Studies (CMRS):
  Text and Context in Premodern and Early Modern Times

Oplysningerne findes i studieordningen for uddannelsen.

2.3. Navn og status på den uddannelsesinstitution, der udsteder beviset

Navnet på uddannelsesinstitutionen skal angives både på dansk og engelsk.

Status for institutionen er en angivelse af, hvilken type institution der er tale om. Statusteksten kan være en kobling mellem institutionens lovgrundlag og den måde, lovgrundlaget udfyldes på. Eksempel:

 • Name and status of awarding institution (in original language): Syddansk Universitet/University of Southern Denmark. The University of Southern Denmark is a state-recognised higher education institution, regulated according to the Ministry of Higher Education and Science.

Derudover bør det angives, at institutionen indgår i det nationale system vedrørende akkreditering af uddannelser, og at institutionen kun udbyder uddannelser, der er akkrediterede og godkendte. Akkrediteringsteksten er altså en generel tekst, som skal fremgå af alle beviser. Hvis institutionen er institutionsakkrediteret, kan følgende eksempel benyttes:

Eksempel:

 • “[Institutionsnavn] is a university that has undergone external quality assurance by the Danish Accreditation Institution (in Danish: Danmarks Akkrediteringsinstitution)], that is certified to follow the European Standards and Guidelines through registration in EQAR and membership in ENQA, in Denmark.

Såfremt institutionen endnu ikke er institutionsakkrediteret, skal det fremgå af Diploma Supplement, at uddannelsen er akkrediteret.

 • The programme was accredited 26 February 2004 by Danmarks Akkrediteringsinstitution (the Danish Accreditation Institution), which is certified to follow the European Standards and Guidelines through registration in EQAR and membership in ENQA, in Denmark.

Hvis der er tale om en fællesgrad (joint degree), skal man angive alle de institutioner, der har bidraget til uddannelsen, og det skal angives, hvilken institution der bidrager med hovedparten.

For disse uddannelser fremgår det af studieordningen, at uddannelsen gennemføres ved en dansk uddannelsesinstitution og ved en eller flere udenlandske institutioner, og af eksamenssystemet kan det fremgå, hvilke institutioner som konkret har bidraget til den enkelte studerendes uddannelse.

2.4. Navn og status på den institution, der udbyder den pågældende uddannelse

Der kan være tilfælde, hvor uddannelsesinstitutionen, der udsteder eksamensbeviset, berettiger en anden institution til at udbyde den pågældende uddannelse. For langt de fleste danske uddannelser vil det være samme institution som under 2.3. I så fald skal man blot skrive, at det er samme institution, f.eks.:

 • Name and status of institution administering studies (in original language): Not applicable/as above.

2.5. Undervisningssprog samt sprog, som eksamen er foregået på

Hvis en stor del af uddannelsen er foregået på mere end et sprog, bør det nævnes her, f.eks.:

 • Language(s) of instruction/examination: Mainly Danish and for some parts English

Det bør fremgå af eksamenssystemet eller studieordningen, hvilket sprog undervisning og eksamen er foregået på, så informationerne kan hentes der.

3. Oplysninger om uddannelsesniveauet og uddannelsens varighed

3.1 Uddannelsesniveau

Angiv uddannelsens placering/niveau i den danske kvalifikationsramme samt i Bologna-kvalifikationsrammen og den Europæiske Kvalifikationsramme for Livslang Læring, som alle fremgår af standardbeskrivelsen over det danske videregående uddannelsessystem på engelsk.

Eksempel:

 • Level of qualification: Bachelor’s degree at NQF/EQF Level 6 referring to First Cycle in the Bologna QF

Hvis oplysningerne ikke allerede fremgår af studieordningen, kan de med fordel skrives ind.

3.2. Normeret studietid

Angiv den normerede studietid for den relevante uddannelse, f.eks.:

 • Official length of programme: A three year full-time Bachelor’s programme equivalent to 180 ECTS
 • Official length of programme: 2 years/120 ECTS credits

Oplysningerne fremgår af studieordningen.

3.3. Adgangsbetingelser

Angiv adgangsbetingelserne for den relevante uddannelse. Er der tale om en uddannelse under kandidatniveau, skal der anføres de krav, der er for adgang til videregående uddannelse i Danmark, dvs. en studentereksamen eller lignende kvalifikationer. Er der tale om en kandidatuddannelse, skal det anføres, hvilken eller hvilke bacheloruddannelser der giver adgang til den pågældende kandidatuddannelse.

Eksempel 1:

 • Access requirement(s): Acceptance to the Master's programme in Physics [uddannelsens navn (grad), se under 2.1] requires a completed Bachelor's Degree in Physics or another relevant Bachelor's degree.

Eksempel 2:

 • Access requirement(s): Upper Secondary School Leaving Certificate or comparable qualifications

Oplysningerne om adgangskrav findes i studieordningen.

4. Oplysninger om indhold og resultater

4.1. Studieform

Angiv, om det er et fuldtids- eller deltidsstudium, herunder om der anvendes e-læring. Desuden om der indgår praktikforløb som en integreret del af uddannelsen. Eksempel:

 • Mode of study: A two year full-time study programme, equivalent to 120 ECTS.

Oplysningerne findes i studieordningen eller eksamenssystemet.

4.2. Læringsudbytte

Her skal oplyses minimumskrav for at gennemføre den pågældende uddannelse. Styrelsen anbefaler, at man her sætter fokus på læringsudbytte i form af viden, færdigheder og kompetencer, som de studerende forventes at have tilegnet sig efter gennemførelse af uddannelsen. Desuden bør der henvises til institutionens hjemmeside for yderligere oplysninger om og krav til uddannelsen.

Her er et eksempel med udgangspunkt i kvalifikationstypebeskrivelserne for en professionsbacheloruddannelse i kvalifikationsrammen for videregående uddannelse. Eksemplet er tænkt til eventuelt at kunne bruges til de forskellige typer af professionsbacheloruddannelser, hvorfor faget kan indsættes i parenteserne.:

 • Programme learning outcomes: A graduate from a Professional Bachelor's programme in  (...) has achieved knowledge and understanding of the core practice, theory and methodology within (…) and is qualified to independently analyse and assess problems and challenges related to (…). The graduate is able to independently reflect on and combine theories and practice within (…). The graduate is able to master core theories of (…) and implement them in daily practice and to assess theoretical and practical challenges and problems in order to choose well founded and qualified decisions and solutions in the daily work related to (…). The graduate is able to communicate knowledge and different solutions on the various aspects of daily activities within the field of (…) to both professionals and clients. The graduate is prepared to perform complex tasks related to the field of (...) and to undertake developmental activities within the field of (…). The graduate is able to work independently as well as take part in and manage cross-sectoral projects related to the field of work.

Kvalifikationstypebeskrivelserne for kvalifikationsrammen for videregående uddannelse findes her:

4.3 Detaljer om uddannelsen

Her skal være en beskrivelse af de uddannelseselementer (obligatoriske fag, valgfag og opgaver/projekter/afsluttende afhandling), som indgår i den pågældende studerendes uddannelse – alle med angivelse af elementets navn, semestre, karakter og ECTS-point. Ligeledes skal det fremgå, hvis der indgår anerkendt uddannelsesaktivitet uden for institutionen som eksempelvis mobilitetsperioder, virksomhedsprojekter, praktik m.m. Der kan henvises til karakterudskriften på eksamensbeviset. Eksempel:

 • Programme details and the individual grades/marks/credits obtained: Please see the enclosed transcript of records.

Hvis den generelle reference til karakterudskriften benyttes, vil der være tale om en standardtekst, der gengives på alle institutionens Diploma Supplements.

Hvis der er tale om en uddannelse, der er gennemført såvel ved en dansk uddannelsesinstitution som ved en eller flere udenlandske institutioner, skal det fremgå, hvilke institutioner der har bidraget med hvilke dele.

4.4 Karakterer og baggrund for, hvordan karakterer tildeles

Her kan anvendes eller henvises til karakterbeskrivelsen på standardbeskrivelsen over det videregående uddannelsessystem, som vedlægges skabelonen (punkt 8). Det skal fremgå, hvilken karakter der skal opnås for en bestået uddannelsesgrad. I tilfælde, hvor mere end ét karaktersystem anvendes, eksempelvis ved fællesgrader, bør alle relevante karakterbeskrivelser fremgå.

 • The grading system used in all state-regulated education programmes as of September 2007 is the 7 point grading scale. Apart from the 7 point grading scale, pass/fail assessment may also be used. 02 is the minimum grade for passing an exam.

 

Grade Description
12 For an excellent performance displaying a high level of command of
all aspects of the relevant material, with no or only a few minor weaknesses
10 For a very good performance displaying a high level of command of
most aspects of the relevant material, with only minor weaknesses
7 For a good performance displaying good command of the relevant material but also some weaknesses
4 For a fair performance displaying some command of the relevant material but also some major weaknesses
02 For a performance meeting only the minimum requirements for acceptance
00 For a performance which does not meet the minimum requirements
for acceptance
-3 For a performance which is unacceptable in all respects

Teksten vil være en standardtekst, der gengives på alle institutionens Diploma Supplements.

4.5. Opnået niveau

Dette felt er ikke relevant at udfylde i Danmark, da vi ikke har tradition for at skrive, at en uddannelse er bestået with distinction. Skriv i stedet for:

 • Overall classification of the qualification (in original language): Not applicable

5. Oplysninger om uddannelsens formål/sigte

5.1. Adgang til videreuddannelse

Angiv det uddannelsesniveau, som uddannelsen giver adgang til at studere videre på. Teksten bør være så præcis og dækkende som mulig. F.eks. bør det angives, at uddannelsen giver adgang til videre studier inden for samme fagområde, hvis dette er tilfældet, og ikke blot til kandidatuddannelser generelt. Niveauet for videreuddannelse skal desuden angives både i forhold til den danske kvalifikationsramme, Bologna-kvalifikationsrammen og den Europæiske Kvalifikationsramme for Livslang Læring, som alle fremgår af standardbeskrivelsen over det danske videregående uddannelsessystem på engelsk.

Eksempel:

 • Access to further study: A completed [uddannelsens navn] gives access to further study within the field of [e.g. Social Sciences/Physics/Humanities] at [NQF/EQF level 7] referring to [Second Cycle in the Bologna QF].

Disse oplysninger bør fremgå af studieordningen.

5.2. Erhvervsmæssig status og adgang til lovregulerede erhverv

Her beskrives, hvilke brancher og/eller erhverv den pågældende uddannelse giver adgang til at arbejde inden for, f.eks.:

 • Professional status (if applicable): The Master of Arts (MA) in Communication Studies/The cand.comm. degree qualifies for employment in private and public organisations and companies within the field of communication, marketing, journalism and related areas.

Disse oplysninger bør fremgå af studieordningen.

Ligeledes skal det nævnes, hvis uddannelsen giver autorisation til at udøve et lovreguleret erhverv i henhold til dansk lovgivning, herunder den kompetente myndighed, som tildeler autorisation, f.eks.:

 • In Denmark, the title "nurse" is regulated by national legislation. The qualification as nurse is covered by the EU Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council  on recognition of professional qualifications.

Disse oplysninger fremgår af bekendtgørelse/studieordning.

6. Yderligere information

6.1. Yderligere information

Hvis det er relevant, kan man her nævne yderligere information om gennemførte kurser og ophold på/i andre institutioner/organisationer, uddannelser, studenterrådsarbejde samt praktikophold, som ikke indgår i den officielle uddannelse, men som ikke desto mindre har bidraget til den studerendes samlede læringsudbytte.

6.2. Andre informationskilder

Her kan angives uddannelsesinstitutionens hjemmeside og andre hjemmesider, hvor man kan finde yderligere information om uddannelsen, samt information om international anerkendelse af uddannelse. Der bør anføres en henvisning til studieordningen for den pågældende uddannelse.

Desuden kan der henvises til nedenstående kilder afhængig af deres relevans for uddannelsen.

 • ufm.dk Uddannelses- og Forskningsministeriet – The Ministry of Higher Education and Science
 • kum.dk Kulturministeriet – The Ministry of Culture
 • enic-naric.net The National Academic Recognition Information Centres and the European National Information Centre on Academic Recognition and Mobility (ENIC/NARIC)

7. Udstedelse af Diploma Supplement

7.1. Dato (dato for udstedelsen af Diploma Supplement)

Denne dato kan være forskellig fra datoen for den opnåede grad.

7.2. Navn og underskrift

Her skal anføres navn og underskrift på den person, der udsteder Diploma Supplement på vegne af institutionen. Det kan med fordel være den samme, som underskriver eksamensbeviset.

7.3. Stilling

Her skal anføres stillingsbetegnelse på den person, der udsteder Diploma Supplement på vegne af institutionen under punkt 7.2.

7.4. Institutionens officielle stempel eller segl
 

8. Information om det danske uddannelsessystem

Standardbeskrivelsen af det videregående uddannelsessystem skal vedlægges eller indarbejdes i Diploma Supplement.

Beskrivelsen af det danske videregående uddannelsessystem på engelsk er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet. Det er vigtigt, at teksten anvendes i sin fulde længde og i den seneste version.

 

Kontakt

Allan Bruun Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 58
Email: abp@ufm.dk
Rasmus Black
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 44
Email: rabla@ufm.dk
Cecilia Løfgren
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 15
Email: clof@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. juni 2024