Kvalitetssikring af indplaceringen

Indplaceringen kvalitetssikres gennem procedurer for uddannelsesgodkendelse og kvalitetssikring af kvalitet og niveau.

Pålideligheden af indplaceringen af uddannelsesbeviser og grader i kvalifikationsrammen sikres gennem kvalitetssikring af indplaceringen. Dette sker i forbindelse med, at uddannelserne godkendes eller akkrediteres, og ved at indplaceringsprocedurerne og -kriterierne vurderes.


Indplacering som led i godkendelse og akkreditering

Indplacering af grader og uddannelsesbeviser i kvalifikationsrammen for livslang læring sker som led i godkendelse og/eller akkreditering af kvalifikationer.

Videregående uddannelser

For videregående uddannelser bliver indplacering på niveauerne 5-8 kvalitetssikret via kvalifikationsrammen for de videregående uddannelser. Akkreditering af nye og eksisterende uddannelser indebærer blandt andet en faglig og uafhængig vurdering af, om den enkelte uddannelses læringsudbytte er fuldt ud i overensstemmelse med det relevante niveau, som er fastsat i kvalifikationsrammen for videregående uddannelser.

For de videregående uddannelser er indplaceringen indbygget i akkrediteringssystemet og dermed automatisk omfattet af det danske nationale kvalitetssikringssystem for videregående uddannelser. Akkrediteringssystemet på det videregående område er i overensstemmelse med internationale standarder, herunder den overordnede Bologna-kvalifikationsramme.

Andre offentligt godkendte uddannelser

For alle andre offentligt godkendte uddannelser, der ikke er underlagt akkreditering (se nedenfor), sker kvalitetssikring af indplaceringen ved, at der i forbindelse med godkendelse af uddannelser foretages en vurdering og dokumentation af uddannelsernes læringsudbytte og niveau i forhold til niveauerne i kvalifikationsrammen.

Uddannelserne er beskrevet ved nationale mål og er omfattet af nationale regler for kvalitetssikring og bedømmelse af læringsudbyttet.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser

For erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne bliver indplacering på niveauerne 2-5 kvalitetssikret via procedurer for godkendelse af nye uddannelser, der er udvidet til også at omfatte særlige procedurer for vurdering og godkendelse af uddannelsernes niveau i kvalifikationsrammen. Der er udarbejdet vejledninger til bevisernes indplacering.

Maritime uddannelser på niveau 3 til 5

For de maritime uddannelser på niveau 3 til 5 i kvalifikationsrammen bliver indplaceringen kvalitetssikret i forbindelse med godkendelse af uddannelsen. Kvalitetssikringen indebærer blandt andet en faglig vurdering af, om den enkelte uddannelses læringsudbytte er fuldt ud i overensstemmelse med det relevante niveau, som er fastsat i kvalifikationsrammen.

For de maritime professionsbacheloruddannelser gælder proceduren for videregående uddannelser (se ovenfor).


Se også:

Børne- og Undervisningsministeriets side om kvalifikationsrammen, herunder indplacering af erhvervsuddannelser og AMU-beviser:

Senest opdateret 03. juli 2019