Procedurer for indplacering af uddannelsesbeviser og grader

Procedurerne for at indplacere beviser og grader i kvalifikationsrammen for livslang læring knytter sig til de procedurer, der gælder for godkendelse eller akkreditering af uddannelser på de enkelte uddannelsesområder.

Grundskole

Børne- og undervisningsministeren fastsætter indplaceringen i kvalifikationsrammen.


Almen voksenuddannelse og forberedende voksenuddannelse

Børne- og undervisningsministeren fastsætter indplaceringen i kvalifikationsrammen.


Erhvervsuddannelser

Indplaceringen sker på baggrund af en vurdering og indstilling fra et af de faglige udvalg, og undervisningsministeren godkender indstillingen.

De faglige udvalg består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. De faglige udvalgs hovedopgave er at udvikle nye og videreudvikle eksisterende erhvervsuddannelser, og de har et stort medansvar for erhvervsuddannelsernes mål og faglige indhold.

Der er udarbejdet en vejledning til de faglige udvalg med nærmere information om procedurer for indplacering af erhvervsuddannelserne i kvalifikationsrammen for livslang læring:


Gymnasiale uddannelser

Undervisningsministeren fastsætter indplaceringen i kvalifikationsrammen.


Arbejdsmarkedsuddannelser

Indplaceringen sker på baggrund af en vurdering og indstilling fra et af efteruddannelsesudvalgene, og Børne- og Undervisningsministeriet godkender indstillingen.

Efteruddannelsesudvalgene består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Efteruddannelsesudvalgene udvikler nye arbejdsmarkedsuddannelser og har et stort medansvar for arbejdsmarkedsuddannelsernes mål og faglige indhold.

Der er udarbejdet en vejledning til efteruddannelsesudvalgene med nærmere information om procedurer for indplacering af arbejdsmarkedsuddannelserne i kvalifikationsrammen for livslang læring:


Maritime uddannelser

Indplaceringen sker i forbindelse med udviklingen af en uddannelse og foretages af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Forinden vil et forslag til ny uddannelse, herunder dens indplacering i kvalifikationsrammen, blive drøftet i Uddannelsesrådet for de Maritime Uddannelser.


Videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet

Indplaceringen sker i forbindelse med akkreditering af en uddannelse eller i forbindelse med en institutionsakkrediteret uddannelsesinstitutions kvalitetssikring.

En akkreditering er en vurdering af, om en uddannelse eller en institution lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for kvalitet og fagligt niveau. Danmarks Akkrediteringsinstitution foretager selve akkrediteringen af alle videregående uddannelser og institutioner, og Akkrediteringsrådet træffer afgørelse.


Mere om akkreditering

Yderligere information om procedurerne for akkreditering og godkendelse af videregående uddannelser og institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets og Kulturministeriets område kan findes her:

Senest opdateret 30. marts 2020