Gå til indhold

Om kvalifikationsrammen

Her kan du læse om, hvad kvalifikationsrammen for livslang læring er, hvad den kan bruges til, og hvordan den er opbygget.

Den danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring er en samlet, systematisk og niveaudelt klassifikation af offentligt godkendte grader og uddannelsesbeviser, der kan erhverves inden for det danske uddannelsessystem – fra folkeskoleniveau til universitetsniveau samt inden for voksen- og efteruddannelsesområdet.

Kvalifikationsrammen rummer desuden ikke-offentligt anerkendte uddannelser og uddannelser under andre offentlige myndigheder end de tre uddannelsesministerier, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet. Disse kvalifikationer kan på baggrund af en niveauvurdering indplaceres i kvalifikationsrammen, hvis de opfylder kriterier og procedurer fastsat af de tre ministerier og Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Kvalifikationsrammen indeholder otte niveauer. Graderne og uddannelsesbeviserne er indplaceret på et af disse otte niveauer ud fra det læringsudbytte, som uddannelserne giver i form af viden, færdigheder og kompetencer. Læringsudbyttet på de forskellige niveauer fremgår af niveaubeskrivelserne.

Overblik

Hvad kan rammen bruges til?

Kvalifikationsrammen for Livslang Læring understøtter gennemsigtigheden i uddannelsessystemet og fremmer mulighederne for mobilitet og livslang læring:

  • Den giver et samlet overblik over offentligt godkendte uddannelsesbeviser og grader og synliggør samtidig veje gennem uddannelsessystemet. Det gør det lettere at finde ud af, hvordan de kan bygge videre på de kvalifikationer, man allerede har. 

  • Den understøtter livslang læring ved at bygge bro mellem offentligt anerkendte uddannelser og private uddannelser samt uddannelser uden for de tre uddannelsesministeriers ressort.
  • Den letter den gensidige anerkendelse mellem danske og udenlandske kvalifikationer. Det sker ved, at hvert niveau i den danske kvalifikationsramme og i andre landes kvalifikationsrammer og -systemer refererer til et niveau i den Europæiske Kvalifikationsramme. Dermed bliver det lettere at sammenligne uddannelsesbeviser fra forskellige lande.

  • Læs om den Europæiske Kvalifikationsramme

Kvalifikationsrammen kan bruges af borgere, virksomheder og vejledere, der har behov for at få et overblik over uddannelsesniveauerne i Danmark, herunder hvilket niveau offentligt godkendte uddannelser m.v. er indplaceret på. For uddannelsesinstitutioner og myndigheder er kvalifikationsrammen et redskab, der kan bruges til vejledning, beskrivelse, vurdering, sammenligning og anerkendelse af uddannelser.

Hvilke uddannelser er omfattet?

Kvalifikationsrammen for Livslang Læring omfatter:

  1. Offentligt godkendte uddannelsesbeviser og grader – fra beviset for Folkeskolens afgangsprøve til ph.d.-graden.

  2. Offentligt godkendte beviser for supplerende kvalifikationer, f.eks. beviser for hf-enkeltfag, grundforløb på erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser eller forberedende kurser til videregående voksenuddannelse.

  3. Uddannelsesbeviser fra private uddannelser m.v., der er blevet niveauvurderet og refereret til et niveau i kvalifikationsrammen på baggrund af vedtagne kriterier og procedurer.

De offentligt godkendte grader og beviser, der er omfattet af rammen, erhverves gennem uddannelser, der er udbudt i henhold til danske love og bekendtgørelser, og som er underlagt en offentligt anerkendt kvalitetssikring. Det er muligt at opnå visse grader og beviser uden at gennemføre hele uddannelser og kurser, gennem anerkendelse af realkompetencer, dvs. det, man har lært i for eksempel arbejdslivet eller foreningslivet.

Særligt om videregående uddannelser

Niveaubeskrivelserne for niveau 6, 7 og 8 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring er identiske med de tre øverste niveaubeskrivelser i den særlige Kvalifikationsramme for Videregående Uddannelser: henholdsvis bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. For niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring gælder en bredere niveaubeskrivelse end for erhvervsakademiniveauet i Kvalifikationsrammen for Videregående Uddannelser. Det skyldes, at der findes kvalifikationer på dette niveau, som ikke er omfattet af Kvalifikationsrammen for Videregående Uddannelser.