Gå til indhold

Ansøgning med pdf-blanket

Brug pdf-blanketten, hvis du ikke har NemID, eller hvis du giver en anden fuldmagt til at ansøge på dine vegne.

Du kan downloade og gemme blanketten. Åbn blanketten med en pdf-læser for at udfylde den på skærmen.

Læs venligst nedenstående vejledning. Der står blandt andet, hvilke dokumenter du skal vedlægge, og hvordan du indsender ansøgningen.

Husk at underskrive den færdige ansøgning.


Sådan ansøger du

 1. Udfyld ansøgningsblanketten. Felter med * skal udfyldes. Der er nærmere forklaring af de enkelte felter her i vejledningen.
 2. Underskriv blanketten.
 3. Vedlæg hele den krævede dokumentation. Se afsnittet om dokumentation nedenfor.
 4. Send ansøgningen med a) brevpost eller b) Digital Post,
  eller indlevér ansøgningen i styrelsens reception Haraldsgade 53, København Ø.

a) Brevpost

Send brevet til: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

Brug anbefalet post, hvis du sender originale uddannelsesdokumenter. Vi returnerer altid originale uddannelsesdokumenter og originale oversættelser i et anbefalet brev. Bekræftede kopier vil normalt blive returneret med almindelig post.

b) Digital post

Du kan sende ansøgningen med Digital Post, hvis du har NemID og ikke skal vedlægge originale dokumenter (se afsnittet "Kopier eller originaldokumenter?" nedenfor).

Når du har udfyldt blanketten, gør du sådan:

 1. Udskriv og underskriv blanketten.
 2. Indskan blanketten efterfulgt af dokumentationen. Det hele skal samles i ét PDF-dokument på højst 9 megabyte.
 3. Log ind på post.borger.dk med dit NemID,
  eller brug dette link: Digital Post til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – Vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser (logger på Borger.dk i nyt vindue) og spring til punkt 7.
 4. Vælg "Skriv ny post".
 5. Klik i søgefeltet, og fremsøg Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
 6. Vælg "Vur. og anerkendelse af udenlandske uddannelser".
 7. Vedhæft PDF-dokumentet, og send din meddelelse.

Efter ansøgningen

Du får en bekræftelse af din ansøgning inden for 14 dage. Vi kontakter dig, hvis der mangler nogen oplysninger eller dokumenter.

Vurderingen tager normalt højst to måneder, efter at vi har fået alle de krævede dokumenter.

Hvis du har et dansk cpr-nummer og fast bopæl i Danmark, får du vurderingen som pdf-dokument med Digital Post (e- Boks). Du vil dog modtage vurderingen i et brev, hvis du er fritaget for Digital Post.


Dokumentation

 • Sagsbehandlingen bliver forsinket, hvis vi er nødt til at bede om yderligere oplysninger eller dokumentation. Derfor er det vigtigt, at du nøje følger denne vejledning.
 • Fjern hæfteklammer – så sparer vi tid ved indskanningen af dine dokumenter.
 • Vi foretager rutinemæssigt verifikation af udenlandske dokumenter. Forfalskninger (herunder brug af andres dokumenter) fører til politianmeldelse.

Kopier eller originaldokumenter?

Normalt accepterer vi kopier, men for visse lande opfordres du til at indsende de originale uddannelsesdokumenter eller anden særlig dokumentation.

Eksamensbeviser for videregående uddannelser fra Pakistan skal være forsynet med stempler fra Higher Education Commission (HEC), og HEC-stemplerne må ikke være fra før februar 2009.

Hvis du har uddannelse fra et af de følgende lande, opfordres du til at indsende de originale dokumenter (i stedet for kopier) sammen med din ansøgning:

 • Afghanistan
 • Benin
 • Burundi
 • Cameroun
 • Den Centralafrikanske Republik
 • Congo Brazzaville
 • Congo (Den Demokratiske Republik)
 • Elfenbenskysten
 • Eritrea
 • Etiopien
 • Indien
 • Kina: I stedet for originale uddannelsesdokumenter kan du indsende kopi af "verification report" udstedt af China Academic Degree and Graduate Education Development Center for dine uddannelsesgrader samt kopier af dine uddannelsesdokumenter.
 • Nigeria
 • Rusland
 • Rwanda
 • Senegal
 • Somalia
 • Sudan
 • Syrien: I stedet for originale dokumenter kan du indsende originale legaliserede kopier, dvs. kopier med original attestering af Syriens Ministry of Foreign Affairs & Expatriates samt det ministerium, som uddannelsen hører under.

Opfordringen til at indsende originale dokumenter skyldes, at det ofte har vist sig nødvendigt at bede om originale dokumenter fra de nævnte lande for at sikre kvaliteten i vores sagsbehandling.

Send dokumenterne med anbefalet post, hvis du indsender originale dokumenter. Styrelsen returnerer altid originale dokumenter i et anbefalet brev.

Krævede dokumenter

 1. Eksamensbevis(er) for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Hvis du har flere videregående uddannelser (f.eks. bachelor- og masteruddannelse), skal du vedhæfte eksamensbeviser for dem alle.

 2. Karakterudskrift (transcript), karakterbøger eller lignende liste over gennemførte fag for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Hvis du ikke kan fremskaffe dette, bedes du vedhæfte din egen beskrivelse af, hvilke fag du har gennemført og bestået.

 3. Oversættelse af eksamensbevis for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk og spansk skal dog ikke oversættes.

 4. Oversættelse af karakterudskrift(er), transcript eller liste(r) over gennemførte fag for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk og spansk skal dog ikke oversættes.

 5. Hvis du har fået et Diploma Supplement, bedes du vedhæfte det. Det er det tillæg til eksamensbeviset, som udstedes af videregående uddannelsesinstitutioner i EU- og EØS-landene.

 6. Hvis du ønsker vurdering af en videregående uddannelse, bedes du også vedhæfte eksamensbevis for den adgangsgivende eksamen, normalt en gymnasial eksamen (f.eks. high school).

 7. Hvis dit navn er ændret i forhold til det, der står i dokumenterne: navneforandringsattest eller vielsesattest.

 8. Hvis du har fået vurderet din uddannelse før: tidligere vurdering(er) eller afgørelse(r) om anerkendelse.

Vi kan kræve yderligere dokumentation for din udenlandske uddannelse, herunder originale dokumenter.

Når du underskriver ansøgningen, erklærer du på tro og love, at de oplysninger, du har givet i ansøgningen, er rigtige, og at de vedlagte dokumenter er ægte og vedrører dig. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen foretager rutinemæssigt verifikation af udenlandske dokumenter. Forfalskninger (herunder brug af andres dokumenter) fører til politianmeldelse.

Fuldmagt

Hvis du ønsker, at en anden privatperson skal kunne kommunikere med styrelsen om din ansøgning, skal du vedlægge en fuldmagt. Fuldmagten skal indeholde navn, adresse, postnummer og by, e-mailadresse, telefonnummer og cpr-nummer (hvis intet: fødselsdato) på den, som du giver fuldmagt, samt dato og underskrift.

Oversættelser

Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, fransk, tysk og spansk skal ikke oversættes. Dokumenter på andre sprog skal oversættes til dansk eller et af de nævnte sprog.

Som ansøger er du selv ansvarlig for at finde en oversætter.

Oversættelser af eksamensbevis og karakterudskrift skal normalt være foretaget eller bekræftet af en af de følgende:

 • en oversætter med dansk translatøreksamen
 • ambassaden eller konsulatet i Danmark for det land, hvor originaldokumentet er udstedt, eller hvor oversættelsen foretaget
 • en dansk ambassade eller et dansk konsulat
 • den institution, der har udstedt dokumentet.

Efter en konkret vurdering af de fremlagte dokumenter accepterer vi desuden oftest følgende oversættelser:

 • Oversættelser foretaget af en oversætter med fast tilknytning til en kommune eller anden offentlig myndighed
 • Oversættelser fra Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice
 • Legaliserede oversættelser
 • Notarstemplede oversættelser.

Andre oversættelser end de her nævnte kan eventuelt accepteres. Spørg os, hvis du er i tvivl.


Behandling af dine oplysninger

Styrelsen registrerer de oplysninger, som du giver i din ansøgning eller efterfølgende, for at kunne behandle ansøgningen og for senere at kunne besvare eventuelle henvendelser om sagsbehandlingen og vurderingen.

Styrelsen kan kontakte uddannelsesinstitutionen eller den relevante myndighed i uddannelseslandet for at få bekræftet, at du har taget den oplyste uddannelse, hvis du har givet samtykke til det i ansøgningsblankettens punkt 9. Bortset fra EU/EØS-landene, Andorra, Argentina, Færøerne, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey, New Zealand, Schweiz og Uruguay har uddannelseslandet ikke nødvendigvis regler om datasikkerhed, der sikrer, at oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan betyde, at styrelsen ikke er i stand til at foretage den vurdering, du har ansøgt om.

I visse tilfælde indhenter styrelsen en udtalelse fra en dansk uddannelsesinstitution. I så fald kan styrelsen videregive oplysninger om dit uddannelsesforløb, for at uddannelsesinstitutionen kan vurdere dine uddannelseskvalifikationer.

Hvis du får en vurdering, videregiver styrelsen oplysninger om dig og vurderingen til Danmarks Statistik, som udelukkende bruger oplysningerne til statistiske formål.

Styrelsen behandler oplysningerne på grundlag af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikatio- ner m.v. (LBK nr. 579 af 1.6.2014) og bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifika- tioner m.v. (BEK nr. 602 af 25.6.2003).
Styrelsens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes her: E-mail: . Telefon: 72 31 89 09. Brev: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Postboks 2135, 1015 København K, att. databeskyttelsesrådgiver.

Du har ret til at gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger.

Anonymiserede oplysninger om uddannelser og vurderinger kan i øvrigt blive offentliggjort som vejledende information på vores hjemmeside.


Udfyldelse af ansøgningsblanketten

1. Dine personlige oplysninger

Fornavn(e): Inklusive eventuelt mellemnavn.

Tidligere navn: Udfyldes, hvis dit navn er ændret i forhold til det, der står i dokumenterne.

Cpr-nummer: Hvis du ikke har et dansk cpr-nummer, skriver du din fødselsdato: dag-måned-år.

Gadeadresse: F.eks. ”Hovedgaden 12, 3. tv.”.

Eventuelle andre adresseoplysninger: Hvis dit navn f.eks. ikke står på døren/brevkassen, skal du skrive ”C/o” efterfulgt af det navn, der står der.

Telefon i dagtimerne: Det telefonnummer, som vi lettest kan træffe dig på mellem kl. 9 og kl. 16.

2. Formål med vurderingen

Sæt kryds ved det vigtigste formål, som du ønsker at bruge vurderingen til. Hvis det er job, bedes du skrive, hvilket erhvervsmæssigt område du søger eller har job inden for. Hvis det er uddannelse, bedes du skrive, hvilken type uddannelse du gerne vil tage, f.eks. "bacheloruddannelse” eller ”erhvervsuddannelse”. NB: Vurderingen omfatter ikke omregning af karakterer.

Tidligere vurdering: Sæt kryds ved ”ja”, hvis du tidligere har fået en skriftlig vurdering eller afgørelse om anerkendelse af uddannelsen fra styrelsen eller fra andre i Danmark eller udlandet.

3. Grundskole

Uddannelse, som du har gennemført i alderen fra ca. 5 til ca. 15 år. Oplysningerne gør det lettere for os at vurdere din senere uddannelse.

 • Uddannelse: Skriv navnet på den afsluttede skoleuddannelse. Skriv på samme sprog som eksamensbeviset. Brug latinske bogstaver (ABCD osv.). Eksempel: "School Leaving Certificate".
 • Skole: Skriv skolens navn (hvis du skiftede skole: den sidste skoles navn). Skriv på samme sprog som eksamensbeviset. Brug latinske bogstaver (ABCD osv.).

4. Gymnasium eller lignende

Udfyld dette afsnit, hvis du har taget en almen uddannelse, der følger efter grundskolen og giver adgang til videregående uddannelse.

Hvis du har mere end én gymnasial uddannelse, bedes du skrive supplerende oplysninger på et nyt ark.

 • Uddannelse: Skriv navnet på den afsluttede uddannelse, som det fremgår af eksamensbeviset. Skriv på samme sprog som eksamensbeviset. Brug latinske bogstaver (ABCD osv.). Eksempel: "High School Diploma".
 • Uddannelsessted: Skriv uddannelsesstedets navn. Skriv på samme sprog som eksamensbeviset. Brug latinske bogstaver (ABCD osv.).
 • Hvor lang tid skulle uddannelsen normalt tage? Skriv, hvor mange år og måneder uddannelsen skulle vare som fuldtidsuddannelse ifølge reglerne for uddannelsen. Det kaldes også den normerede længde.

5. Erhvervsuddannelse

Udfyld dette afsnit, hvis du har taget en uddannelse, som er rettet mod et bestemt erhverv, og som normalt ikke stiller krav om mere end afsluttet grundskole.

Hvis du har mere end én erhvervsuddannelse, bedes du skrive de supplerende oplysninger på en kopi af denne side af blanketten.

 • Uddannelse: Skriv navnet på den afsluttede uddannelse, som det fremgår af eksamensbeviset. Skriv på samme sprog som eksamensbeviset. Brug latinske bogstaver (ABCD osv.). Eksempler: "National Certificate in Telecommunications", "Dyplom Ukonczenia Szkoly Policealnej".
 • Uddannelsessted: Skriv uddannelsesstedets navn. Skriv på samme sprog som eksamensbeviset. Brug latinske bogstaver (ABCD osv.).
 • Hvor lang tid skulle uddannelsen normalt tage? (den normerede længde): Skriv, hvor mange år og måneder uddannelsen skulle vare som fuldtidsuddannelse ifølge reglerne for uddannelsen, inklusive eventuelle obligatoriske praktikophold.
 • Indgik der praktik i uddannelsen?: Foregik en del af uddannelsen på en arbejdsplads?
  Skriv i så fald også, hvor mange måneder praktikken varede, og på hvilken arbejdsplads den foregik.
 • Hvilke erhverv kan uddannelsen føre til?: Inden for hvilket erhvervsområde kan man arbejde med denne uddannelse?

6. Videregående uddannelse

Udfyld dette afsnit, hvis du har gennemført en eller flere universitetsuddannelser eller andre uddannelser, der normalt kræver afsluttet gymnasial uddannelse eller mere.

Hvis du har mere end tre videregående uddannelser, bedes du skrive de supplerende oplysninger på en kopi af denne side af blanketten.

 • Uddannelse: Skriv navnet på den afsluttede uddannelse (den grad, du opnåede), som det fremgår af eksamensbeviset. Skriv på samme sprog som eksamensbeviset. Brug latinske bogstaver (ABCD osv.). Eksempler: "Diplom-Betriebswirtin", "Bachelor of Science in Engineering", "Master's Degree in Chemistry, "Maîtrise en droit", "Doctor of Philosophy", "Kandidat Nauk".
 • Uddannelsessted: Skriv uddannelsesstedets navn. Skriv på samme sprog som eksamensbeviset. Brug latinske bogstaver (ABCD osv.).
 • Hvor lang tid skulle uddannelsen normalt tage? (den normerede længde): Skriv, hvor mange år og måneder uddannelsen skulle vare som fuldtidsuddannelse ifølge reglerne for uddannelsen, inklusive eventuelle obligatoriske praktikophold.
 • Indgik der praktik i uddannelsen?: Foregik en del af uddannelsen på en arbejdsplads? Skriv i så fald også, hvor mange måneder praktikken varede, og på hvilken arbejdsplads den foregik.
 • Er uddannelsen afsluttet med en større opgave/et større afgangsprojekt?: Hvis ja, oplys også:
  Titel: Hvad var opgavens overskrift?
  Hvor mange måneder skulle opgaven officielt tage? Det vil sige den tid, som var afsat til opgaven ifølge reglerne for uddannelsen.
  Eventuelle studiepoint for opgaven: f.eks. ”30 ECTS-point”.
 • Hvilke erhverv kan uddannelsen føre til?: Inden for hvilket erhvervsområde kan man arbejde med denne uddannelse?

7. Relevant erhvervserfaring

Oplys de vigtigste perioder med arbejde, hvor du har brugt din uddannelse.

Vi vurderer ikke din erhvervserfaring, men oplysningerne om erhvervserfaring kan gøre det lettere at vurdere din uddannelse.

8. Yderligere information

Andre forhold, som kan have betydning for vurderingen af din uddannelse. Det kan f.eks. være:

 • studieperioder, som er gennemført på en anden institution
 • merit overført fra en anden institution
 • merit givet på baggrund af erhvervserfaring.

9. Kontakt til myndigheder i uddannelseslandet

Vi beder om din accept af, at vi kan tage kontakt til din uddannelsesinstitution eller en relevant myndighed i det land, hvor du tog uddannelsen, hvis vi ønsker at få bekræftet oplysningerne om den.

Hvis svaret er nej, skal du give en begrundelse.

10. Eventuel myndighed eller lignende, som indsender ansøgningen

Dette afsnit skal kun udfyldes, hvis ansøgningen indsendes af en medarbejder hos en myndighed, a- kasse, institution, virksomhed eller organisation, f.eks. en sagsbehandler i et jobcenter. Afsnittet skal altså ikke udfyldes, hvis ansøgningen indsendes af dig, der har taget uddannelsen.

Husk at svare på, om styrelsen skal sende en kopi af vurderingen til kontaktpersonen.

11. Underskrift af uddannelsens indehaver

Du bedes som indehaver af uddannelsen godkende, at styrelsen vurderer uddannelsen, ved at underskrive ansøgningsblanketten. Det er normalt nødvendigt med dit samtykke, selv om det er en anden, der indsender ansøgningen.

Med din underskrift erklærer du også på tro og love, at de oplysninger, du har givet i ansøgningen, er rigtige, og at de vedlagte dokumenter er ægte og vedrører dig.

Senest opdateret 18. marts 2021