Gå til indhold

Ansøgning med pdf-blanket

Brug pdf-blanketten, hvis du ikke har NemID/MitID, eller hvis du giver en anden fuldmagt til at ansøge på dine vegne.

Du kan downloade og gemme blanketten. Åbn blanketten med en pdf-læser for at udfylde den på skærmen.

Læs venligst nedenstående vejledning. Der står blandt andet, hvilke dokumenter du skal vedlægge, og hvordan du indsender ansøgningen.

Husk at underskrive den færdige ansøgning.


Sådan ansøger du

 1. Udfyld ansøgningsblanketten. Felter med * skal udfyldes. Der er nærmere forklaring af de enkelte felter her i vejledningen.
 2. Underskriv blanketten.
 3. Vedlæg hele den krævede dokumentation. Se afsnittet om dokumentation nedenfor.
 4. Send ansøgningen, eller indlevér den i styrelsens reception Haraldsgade 53, København Ø.

Brevpost

Send brevet til: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

Brug anbefalet post, hvis du sender originale uddannelsesdokumenter. Vi returnerer altid originale uddannelsesdokumenter og originale oversættelser i et anbefalet brev. Du kan også vælge at få dokumenterne udleveret i vores reception. I så fald skal du ringe til os for at lave en aftale.

Bekræftede kopier vil vi normalt returnere med almindelig post.

Digital post

Du kan sende ansøgningen med Digital Post, hvis du har NemID/MitID og ikke skal vedlægge originale dokumenter (se afsnittet "Kopier eller originaldokumenter?" nedenfor).

Når du har udfyldt blanketten, gør du sådan:

 1. Udskriv og underskriv blanketten.
 2. Indskan blanketten efterfulgt af dokumentationen. Det hele skal samles i ét PDF-dokument på højst 9 megabyte.
 3. Log ind på post.borger.dk med dit NemID/MitID,
  eller brug dette link: Digital Post til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – Vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser (nyt vindue, log på med NemID/MitID) og spring til punkt 7.
 4. Vælg "Skriv ny post".
 5. Klik i søgefeltet, og fremsøg Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
 6. Vælg kategorien "Vur. og anerkendelse af udenlandske uddannelser" (under "Øvrige").
 7. Vedhæft PDF-dokumentet, og send din meddelelse.

Dokumentation

Sagsbehandlingen vil blive forsinket, hvis vi er nødt til at bede om yderligere oplysninger eller dokumentation. Derfor er det vigtigt, at du nøje følger denne vejledning.

Krævede dokumenter

 1. Eksamensbevis(er) på originalsproget for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Hvis du har flere videregående uddannelser (f.eks. bachelor- og masteruddannelse), skal du vedhæfte eksamensbeviser for dem alle.

 2. Karakterudskrift (transcript), karakterbøger eller lignende liste over gennemførte fag på originalsproget for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Hvis du ikke kan fremskaffe dette, bedes du vedhæfte din egen beskrivelse af, hvilke fag du har gennemført og bestået.

 3. Oversættelse af eksamensbevis for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk og spansk skal dog ikke oversættes. Hvis du vedhæfter Diploma Supplement udstedt på et af de nævnte sprog, behøver vi heller ikke oversættelse. (se punkt 5) 
  > Læs om kravene til oversættelser

 4. Oversættelse af karakterudskrift(er), transcript eller liste(r) over gennemførte fag for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk og spansk skal dog ikke oversættes. Hvis du vedhæfter Diploma Supplement udstedt på et af de nævnte sprog, behøver vi heller ikke oversættelse (se punkt 5).
  > Læs om kravene til oversættelser

 5. Hvis du har fået et Diploma Supplement, bedes du vedhæfte det. Det er det tillæg til eksamensbeviset, som udstedes af videregående uddannelsesinstitutioner i EU- og EØS-landene.

 6. Hvis du ønsker vurdering af en videregående uddannelse, bedes du også vedhæfte eksamensbevis for den adgangsgivende eksamen, normalt en gymnasial eksamen (f.eks. high school).

 7. Hvis dit navn er ændret i forhold til det, der står i dokumenterne: navneforandringsattest eller vielsesattest.

 8. Hvis du har fået vurderet din uddannelse før: tidligere vurdering(er) eller afgørelse(r) om anerkendelse.

Vi kan kræve yderligere dokumentation for din udenlandske uddannelse, herunder originale dokumenter.

Når du underskriver ansøgningen, erklærer du på tro og love, at de oplysninger, du har givet i ansøgningen, er rigtige, og at de vedlagte dokumenter er ægte og vedrører dig. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen foretager rutinemæssigt verifikation af udenlandske dokumenter. Forfalskninger (herunder brug af andres dokumenter) fører til politianmeldelse.

Dokumenter fra visse lande

Hvis du ønsker vurdering af en uddannelse fra et af de følgende lande, opfordres du til at dokumentere den med originale dokumenter eller anden særlig dokumentation som nævnt i nedenstående tabel.
 

Land Dokumentation
Afghanistan Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Cameroun Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Congo – Den Demokratiske Republik Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Elfenbenskysten Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Indien Videregående uddannelse: Bed dit college eller universitet om at sende din karakterudskrift/Mark Sheets for hvert år direkte til styrelsen. Anvend blanketten International Transcript Request and Release Form.
Anden uddannelse: Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Kina Vedhæft følgende i din digitale ansøgning: uddannelsesdokumenter og "verification report" udstedt af det kinesiske undervisningsministeriums Center for Student Services and Development for dine uddannelsesgrader.
Nigeria Videregående uddannelse: Bed dit college eller universitet om at sende din karakterudskrift/transcript for hvert år direkte til styrelsen. Anvend blanketten International Transcript Request and Release Form.
Anden uddannelse: Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Pakistan Eksamensbeviser for videregående uddannelser fra Pakistan skal være forsynet med stempler fra Higher Education Commission (HEC), og HEC-stemplerne må ikke være fra før februar 2009.
Rusland Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Somalia Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Sudan Indsend eller indlevér originale dokumenter.

Opfordringen til at indsende eller indlevere originale dokumenter skyldes, at det ofte har vist sig nødvendigt at bede om originale dokumenter fra de nævnte lande for at sikre kvaliteten i vores sagsbehandling.

Fuldmagt

Hvis du ønsker, at en anden privatperson skal kunne kommunikere med styrelsen om din ansøgning, skal du vedlægge en fuldmagt. Fuldmagten skal indeholde navn, adresse, postnummer og by, e-mailadresse, telefonnummer og cpr-nummer (hvis intet: fødselsdato) på den, som du giver fuldmagt, samt dato og underskrift.


Efter ansøgningen

Du får en bekræftelse af din ansøgning inden for 14 dage. Vi kontakter dig, hvis der mangler nogen oplysninger eller dokumenter.

Vurderingen tager normalt højst to måneder, efter at vi har fået alle de krævede dokumenter.

Hvis du har et dansk cpr-nummer og fast bopæl i Danmark, får du vurderingen som pdf-dokument med Digital Post (e- Boks). Du vil dog modtage vurderingen i et brev, hvis du er fritaget for Digital Post.


Behandling af dine oplysninger

Styrelsen registrerer de oplysninger, som du giver i din ansøgning eller efterfølgende, for at kunne behandle ansøgningen og for senere at kunne besvare eventuelle henvendelser om sagsbehandlingen og vurderingen.

Styrelsen kan kontakte uddannelsesinstitutionen eller den relevante myndighed i uddannelseslandet for at få bekræftet, at du har taget den oplyste uddannelse, hvis du har givet samtykke til det her i ansøgningsblanketten. Landet har ikke nødvendigvis datasikkerhedsregler, der sikrer mod, at oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab, medmindre det er et EU/EØS-land, Andorra, Argentina, Færøerne, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey, New Zealand, Schweiz, Storbritannien, Sydkorea eller Uruguay.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan betyde, at styrelsen ikke er i stand til at foretage den vurdering, du har ansøgt om.

I visse tilfælde indhenter styrelsen en udtalelse fra en dansk uddannelsesinstitution. I så fald kan styrelsen videregive oplysninger om dit uddannelsesforløb, for at uddannelsesinstitutionen kan vurdere dine uddannelseskvalifikationer.

Hvis du får en vurdering, videregiver styrelsen oplysninger om dig og vurderingen til Danmarks Statistik, som udelukkende bruger oplysningerne til statistiske formål.

Styrelsen behandler oplysningerne på grundlag af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (LBK nr. 579 af 1.6.2014) og bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (BEK nr. 602 af 25.6.2003).
Styrelsens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes her: E-mail: . Telefon: 72 31 89 09. Brev: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Postboks 2135, 1015 København K, att. databeskyttelsesrådgiver.

Du har ret til at gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger.

Anonymiserede oplysninger om uddannelser og vurderinger kan i øvrigt blive offentliggjort som vejledende information på vores hjemmeside.


Udfyldelse af ansøgningsblanketten

1. Dine personlige oplysninger

Fornavn(e): Inklusive eventuelt mellemnavn.

Tidligere navn: Skal udfyldes, hvis dit navn er ændret i forhold til det, der står i dokumenterne. Husk at vedhæfte bevis for navneforandringen.

Cpr-nummer: Hvis du ikke har et dansk cpr-nummer, skriver du din fødselsdato: dag-måned-år.

Gadeadresse: F.eks. ”Hovedgaden 12, 3. tv.”.

Eventuelle andre adresseoplysninger: Hvis dit navn f.eks. ikke står på døren/brevkassen, skal du skrive ”C/o” efterfulgt af det navn, der står der.

Telefon i dagtimerne: Det telefonnummer, som vi lettest kan træffe dig på mellem kl. 9 og kl. 16.

2. Formål med vurderingen

Sæt kryds ved det vigtigste formål, som du ønsker at bruge vurderingen til.

Hvis det vigtigste formål er job, bedes du skrive, hvilket erhvervsmæssigt område du søger eller har job inden for. Nogle erhverv kræver godkendelse fra en anden myndighed.

Hvis det vigtigste formål er uddannelse, bedes du skrive, hvilken type uddannelse du gerne vil tage, f.eks. "bacheloruddannelse” eller ”erhvervsuddannelse”. NB: Vurderingen omfatter ikke omregning af karakterer.

Tidligere vurdering: Sæt kryds ved ”ja”, hvis du tidligere har fået en skriftlig vurdering eller afgørelse om anerkendelse af uddannelsen fra styrelsen eller fra andre i Danmark eller udlandet.

3. Grundskole

Uddannelse, som du har gennemført i alderen fra ca. 5 til ca. 15 år. Oplysningerne gør det lettere for os at vurdere din senere uddannelse.

 • Uddannelse: Skriv navnet på afgangsbeviset eller den afsluttende eksamen. Skriv på samme sprog som eksamensbeviset. Brug latinske bogstaver (abcd osv.). Eksempel: "School Leaving Certificate".
 • Skole: Skriv skolens navn (hvis du skiftede skole: den sidste skoles navn). Skriv på samme sprog som eksamensbeviset. Brug latinske bogstaver (abcd osv.).

4. Gymnasium eller lignende

Udfyld dette afsnit, hvis du har taget en almen uddannelse, der følger efter grundskolen og giver adgang til videregående uddannelse.

Hvis du har mere end én gymnasial uddannelse, bedes du skrive supplerende oplysninger på et nyt ark.

 • Uddannelse: Skriv navnet på den afsluttede uddannelse, som det fremgår af eksamensbeviset. Skriv på samme sprog som eksamensbeviset. Brug latinske bogstaver (abcd osv.). Eksempel: "High School Diploma".
 • Uddannelsessted: Skriv uddannelsesstedets navn. Skriv på samme sprog som eksamensbeviset. Brug latinske bogstaver (abcd osv.).
 • Hvor lang tid skulle uddannelsen normalt tage? Skriv, hvor mange år og måneder uddannelsen skulle vare som fuldtidsuddannelse ifølge reglerne for uddannelsen. Det kaldes også den normerede længde.

5. Erhvervsuddannelse

Udfyld dette afsnit, hvis du har taget en uddannelse, som er rettet mod et bestemt erhverv, og som normalt ikke stiller krav om mere end afsluttet grundskole.

Hvis du har mere end én erhvervsuddannelse, bedes du skrive de supplerende oplysninger på en kopi af denne side af blanketten.

 • Uddannelse: Skriv navnet på den afsluttede uddannelse, som det fremgår af eksamensbeviset. Skriv på samme sprog som eksamensbeviset. Brug latinske bogstaver (abcd osv.). Eksempler: "National Certificate in Telecommunications", "Dyplom Ukonczenia Szkoly Policealnej".
 • Uddannelsessted: Skriv uddannelsesstedets navn. Skriv på samme sprog som eksamensbeviset. Brug latinske bogstaver (abcd osv.).
 • Hvor lang tid skulle uddannelsen normalt tage? (den normerede længde): Skriv, hvor mange år og måneder uddannelsen skulle vare som fuldtidsuddannelse ifølge reglerne for uddannelsen, inklusive eventuelle obligatoriske praktikophold.
 • Indgik der praktik i uddannelsen?: Foregik en del af uddannelsen på en arbejdsplads?
  Skriv i så fald også, hvor mange måneder praktikken varede, og på hvilken arbejdsplads den foregik.
 • Hvilke erhverv kan uddannelsen føre til?: Inden for hvilket erhvervsområde kan man arbejde med denne uddannelse?

6. Videregående uddannelse

Udfyld dette afsnit, hvis du har gennemført en eller flere universitetsuddannelser eller andre uddannelser, der normalt kræver afsluttet gymnasial uddannelse eller mere.

Hvis du har mere end tre videregående uddannelser, bedes du skrive de supplerende oplysninger på en kopi af denne side af blanketten.

 • Uddannelse: Skriv navnet på den afsluttede uddannelse (den grad, du opnåede), som det fremgår af eksamensbeviset. Skriv på samme sprog som eksamensbeviset. Brug latinske bogstaver (abcd osv.). Eksempler: "Diplom-Betriebswirtin", "Bachelor of Science in Engineering", "Master's Degree in Chemistry, "Maîtrise en droit", "Doctor of Philosophy", "Kandidat Nauk".
 • Uddannelsessted: Skriv uddannelsesstedets navn. Skriv på samme sprog som eksamensbeviset. Brug latinske bogstaver (abcd osv.).
 • Hvor lang tid skulle uddannelsen normalt tage? (den normerede længde): Skriv, hvor mange år og måneder uddannelsen skulle vare som fuldtidsuddannelse ifølge reglerne for uddannelsen, inklusive eventuelle obligatoriske praktikophold.
 • Indgik der praktik i uddannelsen?: Foregik en del af uddannelsen på en arbejdsplads? Skriv i så fald også, hvor mange måneder praktikken varede, og på hvilken arbejdsplads den foregik.
 • Er uddannelsen afsluttet med en større opgave/et større afgangsprojekt?: Hvis ja, oplys også:
  Hvad var opgavens titel?
  Hvor mange måneder skulle opgaven officielt tage? Det vil sige den tid, som var afsat til opgaven ifølge reglerne for uddannelsen.
  Hvor mange studiepoint omfattede opgaven, f.eks. ”30 ECTS-point”..
 • Hvilke erhverv kan uddannelsen føre til?: Inden for hvilket erhvervsområde kan man arbejde med denne uddannelse?

7. Relevant erhvervserfaring

Oplys om de vigtigste job, hvor du har brugt din uddannelse i udlandet eller i Danmark.

Vi vurderer ikke din erhvervserfaring, men oplysningerne om erhvervserfaring kan gøre det lettere at vurdere din uddannelse.

8. Yderligere information

Oplys om uafsluttet uddannelse eller andre forhold, som kan have betydning for vurderingen af din uddannelse.

Normalt vurderer vi, hvilket niveau der er opnået med den seneste udenlandske uddannelse. Hvis du har brug for særskilt vurdering af en tidligere uddannelse, så skriv det her. Bemærk, at vi ikke vurderer karakterer og fagniveauer.

9. Kontakt til myndigheder i uddannelseslandet

Vi beder om din accept af, at vi kan tage kontakt til din uddannelsesinstitution eller en relevant myndighed i det land, hvor du tog uddannelsen, hvis vi ønsker at få bekræftet oplysningerne om den.

Hvis svaret er nej, bedes du give en begrundelse.

10. Eventuel myndighed eller lignende, som indsender ansøgningen

Dette afsnit skal kun udfyldes, hvis ansøgningen indsendes af en medarbejder hos en myndighed, a-kasse, institution, virksomhed eller organisation, f.eks. en sagsbehandler i et jobcenter. Afsnittet skal altså ikke udfyldes, hvis ansøgningen indsendes af dig, der har taget uddannelsen.

Husk at svare på, om styrelsen skal sende en kopi af vurderingen til kontaktpersonen.

11. Underskrift af uddannelsens indehaver

Du bedes som indehaver af uddannelsen godkende, at styrelsen vurderer uddannelsen, ved at underskrive ansøgningsblanketten. Det er normalt nødvendigt med dit samtykke, selv om det er en anden, der indsender ansøgningen.

Med din underskrift erklærer du også på tro og love, at de oplysninger, du har givet i ansøgningen, er rigtige, og at de vedlagte dokumenter er ægte og vedrører dig.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 31. januar 2023