Vurdering af fagniveauer

Her finder du råd om vurdering af fagniveauer.

Udgangspunktet for vurdering af fagniveauer i udenlandske eksaminer er timetallet for de danske niveauer i de danske gymnasieuddannelser, sådan som disse er tilrettelagt efter gymnasiereformen i 2005.

Imidlertid vil timetallet i sig selv ofte ikke være tilstrækkeligt til at kunne vurdere et givet fags niveau i forhold til de danske fagniveauer. I mange tilfælde er det nødvendigt også at inddrage fag- og eksamensbeskrivelser, oplysninger om forudgående undervisning i faget samt viden i øvrigt om landets uddannelsessystem, herunder kendskab til lærernes uddannelsesniveau.

En ny gymnasiereform implementeres fra skoleåret 2017/18.  De første elever fra de nye gymnasiale uddannelser htx, hhx og stx vil få deres eksamen i 2020, mens det sker i 2019 for de elever, der færdiggør en toårig hf. Der skal derfor fortsat sammenlignes med de timetal, som er fastlagt i den tidligere gymnasiereform.

Vi har dog nedenfor gengivet den niveauvurdering i fremmedsprogsfagene sammenlignet med Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR), som Undervisningsministeriet foretog i forbindelse med gymnasiereformen i 2017. Det skyldes, at det er første gang, at Danmark officielt knytter niveauer i CEFR til niveauer i danske sprogfag.

Niveauangivelserne vil også kunne bruges vejledende ved sammenligning af niveau i et udenlandsk sprogfag.


Danske fagniveauer

Nedenstående tabel afspejler timetal for de danske niveauer. Bemærk, at tallene er opgjort i timer à 60 min. Der er medtaget fag på A-niveau samt fag på øvrige niveauer, som indgår som fagspecifikke krav.

Fag

Niveau

Timer à 60 minutter

Dansk

A

260

-

-

-

Matematik

C

125

 

B

250

 

A

375

-

-

-

Fysik

C

75

 

B

200

 

A

325

-

-

-

Kemi

C

75

 

B

200

 

A

325

 -

Biologi

C

75

 

B

200

 

A

325

 -

 -

Engelsk

C

75

 

B

210

 

A

335

 -

Fransk, fortsættersprog

C

75

Fransk, fortsættersprog

B

200

Fransk, fortsættersprog

A

325

Tysk, fortsættersprog

C

75

Tysk, fortsættersprog

B

200

Tysk, fortsættersprog

A

325

-

-

-

Fransk, begyndersprog

B

200

Fransk, begyndersprog

A

325

Tysk, begyndersprog

B

200

Tysk, begyndersprog

A

325

Italiensk

B

200

Italiensk

A

325

Spansk

B

200

Spansk

A

325

Græsk

C

75

Græsk

A

325

Arabisk

B

200

Arabisk

A

325

Japansk

B

200

Japansk

A

325

Kinesisk

B

200

Kinesisk

A

325

Russisk

B

200

Russisk

A

325

Latin

C

75

Latin

B

200

Latin

A

325

-

-

-

Musik

A

325

-

-

-

Historie

A

190

Historie (hf)

B

150

Samtidshistorie (hhx)

B

130

Idehistorie (htx)

B

150

Samfundsfag

C

75

Samfundsfag

B

200

Samfundsfag

A

325

Psykologi (hf)

C

75

-

-

-

Afsætning (hhx)

A

350

International økonomi (hhx)

A

255

International økonomi (hhx)

B

130

Virksomhedsøkonomi (hhx)

A

350

-

-

-

Kommunikation /IT (htx)

A

285

Teknikfag/Byggeri og energi

Teknikfag/Design og produktion

Teknikfag/Proces, levnedsmiddel og sundhed (htx)

A

295

Kilder:

Niveau i sprogfag – gymnasiereform fra 2017

I forbindelse med gymnasiereformen fra 2017 sammenlignede Undervisningsministeriet færdighederne i sprog med de kompetencer, som er beskrevet i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR). Disse sammenligninger finder du i vejledningerne til de enkelte fag på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Her kan du også læse om Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR).

SprogfagIndplacering i CEFR
Engelsk - grundskolen B1
Engelsk B B2
Engelsk A C1
Fransk A begyndersprog (dygtig elev) B1
Fransk A fortsættersprog (dygtig elev) B2
Fransk B fortsættersprog (dygtig elev) B1
Italiensk A (dygtig elev) B1
Spansk A (dygtig elev) B1
Russisk A (dygtig elev) A2/B1
Tysk A begyndersprog (dygtig elev) B1
Tysk A fortsættersprog (dygtig elev) B2
Tysk B fortsættersprog (dygtig elev) B1

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) indeholder 6 kompetenceniveauer for sprog: A1, A2, B1, B2, C1 og C2.

CEFR er et værktøj til at måle elevernes sprogfærdigheder: lytte, læse, tale og skrive. De øvrige dimensioner, kundskaber og viden samt kultur, er ikke medtaget.

Fagindhold

Du kan læse om indholdet i faget i bekendtgørelserne.

Eksempler på vurderinger

Eksempler på fagniveau-sammenligninger for gymnasiale eksaminer fra en række lande kan findes på CBS’ hjemmeside:


Forudgående uddannelse i grundskolen i Danmark

De danske gymnasiale fagniveauer C, B og A bygger ofte videre på undervisning i grundskolen.

Et dansk C-, B- og A-niveau i matematik bygger på undervisning i grundskolen fra 1. til 9. klasse, mens et dansk C-, B- og A-niveau i engelsk bygger på undervisning i grundskolen fra 3. til 9. klasse.

Et dansk C-, B- og A-niveau i fysik, kemi og biologi samt i fransk og tysk fortsættersprog bygger på undervisning fra 7. til 9. klasse i grundskolen, mens et dansk C-, B- og A-niveau i samfundsfag bygger på undervisning i 8.-9. klasse.

Et dansk A-niveau i andre sprog end engelsk og de to ovenfor nævnte fortsættersprog bygger ikke på forudgående undervisning i grundskolen.

Sådan vurderes niveau for et fag ud fra timetal

Indhent dokumentation for timetal for de enkelte fag fra ansøgeren til vurdering af fagniveau. Timetal for de enkelte fag sammenholdes med timetal for de danske fagniveauer – se skemaet ovenfor.

Der tages normalt udgangspunkt i de sidste tre års undervisning, hvis ansøgerens adgangsgivende eksamen er fireårig på basis af 8 års skolegang. Hvis ansøgerens adgangsgivende eksamen er toårig på basis af 10 års skolegang, kan der også benyttes timetal for 10. skoleår.

Indhent eventuel dokumentation for forudgående undervisning i grundskolen for engelsk og for fortsættersprog for at kunne skønne, om timetal for fagene står i et rimeligt forhold til undervisningstimer i grundskolen i Danmark.

Undervisningstimer fra det pågældende land skal omregnes til hele timer, da de danske timetal er udtrykt i hele timer.

I Eksamenshåndbogens beskrivelser af de enkelte lande er der så vidt muligt angivet kilder, hvor man kan finde vejledende timetal.

Bemærk, at anvendelse af timetal kun kan føre til en vejledende niveausammenligning.

Andre faktorer

Du kan også kigge på faktorer som:

 • Uddannelsessystemets standard: Kræves der 1 eller 2 års supplering for anerkendelse som værende på niveau med en dansk gymnasial uddannelse, eller anerkendes uddannelsen, som værende på niveau med en dansk gymnasial uddannelse?
 • Uddannelsens faglige mål: Er der tale om en studiekompetencegivende uddannelse eller en kombineret studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse? Normalt vil almene fag kun udgøre en mindre del af fag i en kombineret studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse. Fag kan dog indgå med større vægt, hvor de understøtter faglige mål, f.eks. sprog i en handelsuddannelse med højt sprogindhold eller matematik/fysik i en teknisk erhvervsfaglig/erhvervsgymnasial uddannelse.
 • Uddannelsens opbygning: Er der tale om linjeopdelt/ikke-linjeopdelt undervisning? Ikke-linjeopdelt uddannelse vil normalt omfatte fag fra alle fagområder med få timer pr. fag. Der vil dog ofte være et højt timetal i første fremmedsprog og matematik. Linjeopdelt uddannelse/fagpakkeopdelt uddannelse vil normalt have et væsentligt timetal i linjefaget/fagpakkefagene.
  Er der skriftlig/ikke-skriftlig eksamen i faget? Skriftlig eksamen kan eventuelt foregå som statseksamen med ekstern/central censur. Mundtlig eksamen kan være skolebaseret eller med ekstern censur.
 • 2-årige uddannelser baseret på 9 års skoleuddannelse: Er der mange fag, eller består eksamen af få fag med udbygget undervisning i de enkelte fag?
 • Undervisningsår: Er faget læst i 1, 2 eller 3 år? Er det afsluttet med eksamen eller ej?
 • Engelsk: Er faget undervist som første, andet eller tredje fremmedsprog, og er det startet i grundskolens tidlige år, på grundskolens mellemtrin eller som begyndersprog på gymnasialt niveau? Er engelsk modersmålsundervisning?
 • Engelske sprogtest: En række organisationer – f.eks. UEFAP, Exam English og Cambridge University/Esol Examinations – har udarbejdet vurderinger af engelske sprogtest i forhold til den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. Disse vurderinger er ikke officielle vurderinger. Derimod kan man bruge vurderingerne vejledende med hensyn til indhold og niveau af en sprogtest.
 • Tysk, fransk, russisk og spansk med flere: Er fagene undervist som modersmålsundervisning, første, andet eller tredje fremmedsprog, begynder- eller fortsættersprog? Kan være undervist som første fremmedsprog i nogle lande, dvs. med start i grundskolens tidlige år. Sprogene kan være læst som modersmålsundervisning.
 • Fysik og kemi: Har fagene været/ikke været selvstændige fag i grundskolen?
 • Eksamensform: Er eksamen skolebaseret uden ekstern kontrol? Er der efterfølgende en adgangseksamen for optag på en videregående uddannelse? Afholdes eksamen som statseksamen med ekstern kontrol og med skriftlige eksaminer?
 • Universitets- och Högskolerådet i Sverige har vurderet fagniveau i fag for en lang række ikke-svenske adgangsgivende eksaminer. Se mere:
Senest opdateret 03. juli 2019