Gå til indhold

Vurdering af fagniveauer

Her finder du råd om vurdering af fagniveauer.

Udgangspunktet for vurdering af fagniveauer i udenlandske eksaminer er timetallet for de danske niveauer i de danske gymnasieuddannelser, sådan som disse er tilrettelagt efter gymnasiereformen fra 2017.

Timetallet i sig selv vil imidlertid ofte ikke være tilstrækkeligt til at kunne vurdere et givet fags niveau i forhold til de danske fagniveauer. I mange tilfælde er det nødvendigt også at inddrage fag- og eksamensbeskrivelser, skriftligt arbejde, oplysninger om forudgående undervisning i faget samt viden i øvrigt om landets uddannelsessystem, herunder kendskab til lærernes uddannelsesniveau.

Vi har desuden nedenfor gengivet den niveauvurdering i fremmedsprogsfagene sammenlignet med Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR), som Undervisningsministeriet foretog i forbindelse med gymnasiereformen i 2017..

Niveauangivelserne vil også kunne bruges vejledende ved sammenligning af niveau i et udenlandsk sprogfag.


Danske fagniveauer

Nedenstående tabel afspejler timetal for de danske niveauer. Bemærk, at tallene er opgjort i timer à 60 min. Der er medtaget fag på A-niveau samt fag på øvrige niveauer, som indgår som specifikke krav.

 

Fag og niveauNiveauUndervisningstid
Afsætning A 335 timer
Afsætning B 210 timer
Biologi A 325 timer
Bioteknologi A 400 timer
Dansk A 260 timer
Engelsk A 335 timer
Engelsk B 210 timer
Erhvervsøkonomi C 75 timer
Fysik A 315 timer
Fysik B 190 timer
Geovidenskab A 400 timer
Historie A 190 timer
Historie B 150 timer
Idehistorie B 150 timer
Idræt C 150 timer
International økonomi A 275 timer
International økonomi B 150 timer
Kemi A 315 timer
Kemi B 190 timer
Kommunikation og IT A 285 timer
Matematik A 375 timer
Matematik B 250 timer
Matematik C 125 timer
Samfundsfag C 75 timer
Teknik A 270 timer
Teknologi A 415 timer
Teknologi B 290 timer
Virksomhedsøkonomi A 335 timer
Virksomhedsøkonomi B 210 timer
Virksomhedsøkonomi C 75 timer
Øvrige fag A 325 timer
Øvrige fag B 200 timer
Øvrige fag C 75 timer

Undervisningstid omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet. Det vil sige den tid, hvor eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af institutionen til at realisere de faglige mål i fagene.

Gymnasiereformen i 2017 indførte begrebet fordybelsestid i tillæg til undervisningstid for fag på A-niveau og de fag på B-niveau, som eleverne vælger som valgfag på A-niveau. Fordybelsestiden er omfanget af elevernes skriftlige arbejde og ligger på mellem 75 til 125 timer pr. fag.

Elever har også i den tidligere gymnasieskole skullet bruge tid på disse aktiviteter, men det er nyt, at gymnasieskolerne nu skal tilrettelægge undervisningen, så de garanterer, at eleverne bruger den fordybelsestid, som er sat af til det pågældende fag.

Fordybelsestiden skal ikke inddrages, når der sammenlignes undervisningstimer mellem et dansk og et udenlandsk fag.

Niveau i sprogfag – gymnasiereformen fra 2017

I forbindelse med gymnasiereformen fra 2017 sammenlignede Undervisningsministeriet færdighederne i sprog med de kompetencer, som er beskrevet i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR). Disse sammenligninger finder du i vejledningerne til de enkelte fag på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Her kan du også læse om Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR).

 

SprogfagIndplacering i CEFR
Engelsk – grundskolen B1
Engelsk B B2
Engelsk A C1
Fransk A begyndersprog (dygtig elev) B1
Fransk A fortsættersprog (dygtig elev) B2
Fransk B fortsættersprog (dygtig elev) B1
Italiensk A (dygtig elev) B1
Spansk A (dygtig elev) B1
Russisk A (dygtig elev) A2/B1
Tysk A begyndersprog (dygtig elev) B1
Tysk A fortsættersprog (dygtig elev) B2
Tysk B fortsættersprog (dygtig elev) B1

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) indeholder 6 kompetenceniveauer for sprog: A1, A2, B1, B2, C1 og C2.

CEFR er et værktøj til at måle elevernes sprogfærdigheder: lytte, læse, tale og skrive. De øvrige dimensioner, kundskaber og viden samt kultur, er ikke medtaget.

Fagindhold

Du kan læse om indholdet i faget i bekendtgørelserne.

Eksempler på vurderinger

Eksempler på fagniveau-sammenligninger for gymnasiale eksaminer fra en række lande kan findes på CBS’ hjemmeside:


Forudgående uddannelse i grundskolen i Danmark

De danske gymnasiale fagniveauer C, B og A bygger ofte videre på undervisning i grundskolen.

Et dansk C-, B- og A-niveau i matematik bygger på undervisning i grundskolen fra 1. til 9. klasse, mens et dansk C-, B- og A-niveau i engelsk bygger på undervisning i grundskolen fra 3. til 9. klasse.

Et dansk C-, B- og A-niveau i fysik, kemi og biologi samt i fransk og tysk fortsættersprog bygger på undervisning fra 7. til 9. klasse i grundskolen, mens et dansk C-, B- og A-niveau i samfundsfag bygger på undervisning i 8.-9. klasse. Desuden kan spansk vælges som fortsættersprog i gymnasiet (forsøgsordning).

Et dansk A-niveau i andre sprog end engelsk og de tre ovenfor nævnte fortsættersprog bygger ikke på forudgående undervisning i grundskolen.


Sådan vurderes niveau for et fag ud fra timetal

Indhent dokumentation for timetal for de enkelte fag fra ansøgeren til vurdering af fagniveau. Timetal for de enkelte fag sammenholdes med timetal for de danske fagniveauer – se skemaet ovenfor.

Der tages normalt udgangspunkt i de sidste tre års undervisning, hvis ansøgerens adgangsgivende eksamen er fireårig på basis af 8 års skolegang. Hvis ansøgerens adgangsgivende eksamen er toårig på basis af 10 års skolegang, kan der også benyttes timetal for 10. skoleår.

Indhent eventuel dokumentation for forudgående undervisning i grundskolen for engelsk og for fortsættersprog for at kunne skønne, om timetal for fagene står i et rimeligt forhold til undervisningstimer i grundskolen i Danmark.

Undervisningstimer fra det pågældende land skal omregnes til hele timer, da de danske timetal er udtrykt i hele timer.

I Eksamenshåndbogens beskrivelser af de enkelte lande er der så vidt muligt angivet kilder, hvor man kan finde vejledende timetal.

Bemærk, at anvendelse af timetal kun kan føre til en vejledende niveausammenligning.


Andre faktorer

Du kan også kigge på faktorer som:

 • Uddannelsessystemets standard: Kræves der 1 eller 2 års supplering for anerkendelse som værende på niveau med en dansk gymnasial uddannelse, eller anerkendes uddannelsen, som værende på niveau med en dansk gymnasial uddannelse?
 • Uddannelsens faglige mål: Er der tale om en studiekompetencegivende uddannelse eller en kombineret studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse? Normalt vil almene fag kun udgøre en mindre del af fag i en kombineret studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse. Fag kan dog indgå med større vægt, hvor de understøtter faglige mål, f.eks. sprog i en handelsuddannelse med højt sprogindhold eller matematik/fysik i en teknisk erhvervsfaglig/erhvervsgymnasial uddannelse.
 • Uddannelsens opbygning: Er der tale om linjeopdelt/ikke-linjeopdelt undervisning? Ikke-linjeopdelt uddannelse vil normalt omfatte fag fra alle fagområder med få timer pr. fag. Der vil dog ofte være et højt timetal i første fremmedsprog og matematik. Linjeopdelt uddannelse/fagpakkeopdelt uddannelse vil normalt have et væsentligt timetal i linjefaget/fagpakkefagene.
  Er der skriftlig/ikke-skriftlig eksamen i faget? Skriftlig eksamen kan eventuelt foregå som statseksamen med ekstern/central censur. Mundtlig eksamen kan være skolebaseret eller med ekstern censur.
 • 2-årige uddannelser baseret på 9 års skoleuddannelse: Er der mange fag, eller består eksamen af få fag med udbygget undervisning i de enkelte fag?
 • Undervisningsår: Er faget læst i 1, 2 eller 3 år? Er det afsluttet med eksamen eller ej?
 • Engelsk: Er faget undervist som første, andet eller tredje fremmedsprog, og er det startet i grundskolens tidlige år, på grundskolens mellemtrin eller som begyndersprog på gymnasialt niveau? Er engelsk modersmålsundervisning?
 • Engelske sprogtest: En række organisationer – f.eks. UEFAP, Exam English og Cambridge University/Esol Examinations – har udarbejdet vurderinger af engelske sprogtest i forhold til den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. Disse vurderinger er ikke officielle vurderinger. Derimod kan man bruge vurderingerne vejledende med hensyn til indhold og niveau af en sprogtest.
 • Tysk, fransk, russisk og spansk med flere: Er fagene undervist som modersmålsundervisning, første, andet eller tredje fremmedsprog, begynder- eller fortsættersprog? Kan være undervist som første fremmedsprog i nogle lande, dvs. med start i grundskolens tidlige år. Sprogene kan være læst som modersmålsundervisning.
 • Fysik og kemi: Har fagene været/ikke været selvstændige fag i grundskolen?
 • Eksamensform: Er eksamen skolebaseret uden ekstern kontrol? Er der efterfølgende en adgangseksamen for optag på en videregående uddannelse? Afholdes eksamen som statseksamen med ekstern kontrol og med skriftlige eksaminer?
 • Universitets- och Högskolerådet i Sverige har vurderet fagniveau i fag for en lang række ikke-svenske adgangsgivende eksaminer. Se mere:

 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024