Gå til indhold

Optagelse af IB-elever

Optagelse af IB-elever og supplering af Diploma Programme (DP) Course Results

IB-elever uden IB Diploma, men med mindst 18 point (Diploma Programme (DP) Course Results), har adgang til videregående uddannelser i Danmark på lige vilkår med ansøgere med den 2-årige hf-eksamen uden overbygning. Det kræver, at alle 6 IB-fag (3 HL-fag og 3 SLeller 4 HL-fag og 2 SL-fag) er bestået med mindst karakteren 3.

Det betyder, at de har adgang til at søge optagelse på erhvervsakademiog professionsbacheloruddannelser gennem kvote 1 og 2.

Ved omregning af enkeltkarakterer omregnes IB-karakteren 3 til den danske karakter 02 på 7-trinsskalaen, dvs. beståkarakteren.

Ansøgere med et Diploma Programme (DP) Course Results på mindst 18 point og mindst karakteren 3 i alle fag kan derudover få adgang til en universitetsbacheloruddannelse gennem kvote 1 og 2 ved enten at supplere med enkeltfag efter samme regler som hf'erne eller tage deres IB-eksamen om for at få et IB Diploma – Retake.

Diploma Programme (DP) Course Results med 18 point eller derover og mindst 3 i alle 6 fag betragtes i lighed med en hf-eksamen uden overbygning som første adgangsgivende eksamen. Uanset om eleverne vælger at få et IB Diploma eller supplere med enkeltfag, vil det være gennemsnittet fra det adgangsgivende Diploma Programme (DP) Course Results, der ligger til grund for vurderingen i kvote 1.

Elever med Diploma Programme (DP) Course Results, som ikke opfylder betingelserne om mindst karakteren 3 i 6 fag for at få adgang til erhvervsakademiog professionsbacheloruddannelser, og som efterfølgende får et IB Diploma, vil få lagt gennemsnittet fra deres IB Diploma til grund for optagelse på en videregående uddannelse i kvote 1. Dette følger reglerne om optag på baggrund af den først afsluttede adgangsgivende eksamen.

Samme vilkår gælder for ansøgere med IB Certificate, som er den tidligere betegnelse for Diploma Programme (DP) Course Results.

Reglerne er beskrevet i adgangsbekendtgørelsen til universitetsuddannelse tilrettelagt på heltid og bekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Optagelse af elever med IB Diploma

Elever med et IB Diploma med 24 point eller mere kan søge ind på alle videregående uddannelser i Danmark, forudsat at de opfylder eventuelle specifikke adgangskrav.

Omregning

Omregning af Diploma Programme (DP) Course Results, som opfylder kravet om mindst 3 i alle 6 fag, sker efter omregningstabellen, som er offentliggjort på ufm.dk/ehb. Omregningstabellen begynder ved 18 point.

Optag af ansøgere med et IB Diploma opnået efter retake på baggrund af et Diploma Programme (DP) Course Results, som giver adgang til erhvervsakademiog professionsbacheloruddannelser, sker på baggrund af resultatet i deres Diploma Programme (DP) Course Results.

Omregning af IB Diploma for øvrige IB-elever sker på baggrund af resultatet i deres IB Diploma.

Oversigt over adgangsvilkår for ansøgere med IB-uddannelse

UddannelseAdgangsvilkår
1. Diploma Programme (DP) Course Results under 18 point Ikke adgangsgivende
2. Diploma Programme (DP) Course Results, hvor der indgår fag med karakteren 1 eller 2 Ikke adgangsgivende
3. Diploma Programme (DP) Course Results, hvor der er givet mindst karakteren 3 i alle 6 fag, og som indeholder mindst 3 HL-fag Omregnes på baggrund af resultatet i Diploma Programme (DP) Course Results
4. IB Diploma - Retake taget efter Diploma Programme (DP) Course Results, hvor der er givet mindst karakteren 3 i alle 6 fag, og som indeholder mindst 3 HL-fag Omregnes på baggrund af det oprindelige Diploma Programme (DP) Course Results
5. IB Diploma - Retake taget efter Diploma Programme (DP) Course Results, hvor der indgår fag med karakteren 1 eller 2 Omregnes på baggrund af resultatet i IB Diploma
6. IB Diploma Omregnes på baggrund af resultatet i IB Diploma

Supplering af Diploma Programme (DP) Course Results

Kravene om supplering af Diploma Programme (DP) Course Results findes i adgangsbekendtgørelsen om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid, bekendtgørelse nr. 23 af 9. januar 2020, jf. § 4, stk. 9, nr. 2:

”International Baccalaureate (IB) med IB Course Result på mindst 18 point sidestilles med en gymnasial eksamen, hvis ansøgeren har opnået mindst karakteren 3 i hvert af de 6 fag, der indgår i IB-forløbet. Endvidere skal ansøgeren have gennemført enkeltfag på gymnasialt niveau svarende til overbygning, jf. reglerne om overbygning i højere forberedelseseksamen (hf-eksamen) i lov om gymnasiale uddannelser, jf. dog stk. 5.”

Suppleringen skal forberede til studier på universitetsniveau. Bestemmelserne om supplering er uddybet i bekendtgørelse nr. 527 af 2. maj 2019 om gymnasial supplering, jf. § 19, stk. 2-4.

Ifølge disse retningslinjer består suppleringen helt konkret af to efterfølgende løft af niveauet af et eller flere konkrete fag til Aeller B-niveau, dog skal mindst et løft være til A-niveau.

Hvis der allerede indgår andre gymnasiale fag end dansk på A-niveau, kan suppleringen bestå af to efterfølgende løft af fag til B-niveau.

Hvis suppleringen omfatter løft af historie fra B- til A-niveau, skal suppleringen i øvrigt omfatte:

  • et efterfølgende løft af fag fra B- til A-niveau og ét nyt fag på C-niveau,
  • et efterfølgende løft af et fag fra C- til A-niveau,
  • to andre efterfølgende løft af niveauet i fag til mindst B-niveau eller
  • et efterfølgende nyt fag på mindst B-niveau.

Fagene tages som hf-enkeltfag eller som selvstuderende. Fagene skal være bestået, for at de kan indgå i en supplering.

GSK

GSK er et tilbud til personer, der har en adgangsgivende eksamen, men som mangler et bestemt niveau i et eller flere fag for at kunne opfylde specifikke adgangskrav på en videregående uddannelse.

En IB-elev kan tage GSK-fag for at opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til erhvervsakademiog professionsbacheloruddannelse.

En IB-elev kan ikke benytte gymnasial supplering, GSK-fag, til at hæve sit uddannelsesniveau, så det giver adgang til at søge optagelse på en universitetsbacheloruddannelse.

En IB-elev, som har suppleret sit Diploma Programme (DP) Course Results, så han/hun har adgang til at søge optagelse på en universitetsbacheloruddannelse, kan herudover tage GSK-fag for at opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til en akademisk bacheloruddannelse.

Samme vilkår gælder for ansøgere med IB Certificate, som er den tidligere betegnelse for Diploma Programme (DP) Course Results.

Den enkelte elev kan sammensætte sin supplering, så den medvirker til at opfylde de specifikke adgangsgivende fag og niveauer eller i øvrigt er fagligt relevant i forhold til den eller de universitetsbacheloruddannelser, som den pågældende vil søge ind på.
IB-elever afslutter deres Diploma Programme (DP) Course Results med fag på dansk Bog A-niveau.

Til brug for løft af fag fra Ctil B-niveau vil mange IB-elever have fag på C-niveau enten fra pre-IB-forløbet svarende til 1. g af en treårig dansk gymnasial uddannelse, IBO's Middle Year programme eller fra anden forudgående uddannelse.

Hvis dette ikke er tilfældet, må IB-eleven først skaffe sig de nødvendige forudsætninger, for eksempel ved at følge hf-enkeltfag på C-niveau.

IB-elever bosat i udlandet

Suppleringen i udlandet kan gennemføres blandt andet som online fjernundervisning i Danmark. Søg for eksempel ”fjernundervisning gymnasiet” på internettet.

Suppleringen kan også ske ved at aflægge udenlandske enkeltfag, som opfylder ovenstående krav. Det enkelte universitet vurderer, om kravene til supplering er opfyldt.

Vurderingen af fagniveauer sker på universiteterne i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om optagelse. Nogle universiteter foretager også forhåndsvurderinger i månederne september til december – kontakt de enkelte universiteter.

IB-elever og deres forældre kan finde flere oplysninger og vejledning om adgang på baggrund af en udenlandsk eller international uddannelse til videregående uddannelse i denne artikel:

 

Senest opdateret 19. juni 2020