Gå til indhold

Spørgsmål og svar om Diploma Programme (DP) Course Results og IB Certificate i forhold til optagelse på en videregående uddannelse i Danmark

Denne FAQ supplerer vejledningen "Optagelse af IB-elever og supplering af Diploma Programme (DP) Course Results", hvor de grundlæggende vilkår for optagelse af IB-elever er beskrevet.

1. Hvor mange fag på henholdsvis Higher Level og Standard Level skal der indgå i et Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate?

En IB-ansøger skal have afsluttet 3 HL-fag og 3 SL-fag i sit Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate, alternativt 4 HL-fag og 2 SL-fag. Alle fag skal være bestået med mindst 3 for at give adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

2. Hvilken eksamen er den første adgangsgivende eksamen ved Retake og opnåelse af et IB Diploma? Og hvad betyder det for omregning?

Den først beståede eksamen benyttes altid som grundlag, når eksamensgennemsnittet udgør en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelseskriterium.

Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate med mindst 3 i alle 6 fag og mindst 3 HL-fag betragtes som den første adgangsgivende eksamen ligesom en hf-eksamen uden overbygning.

Det betyder, at uanset om disse IB-elever senere får et IB Diploma eller supplerer med enkeltfag for at få adgang til universitetsbacheloruddannelser, vil det være gennemsnittet fra den første adgangsgivende Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate, der ligger til grund for omregning af eksamensresultatet.

De forskellige muligheder for adgang og omregning fremgår af dette skema:

AdgangsgrundlagOmregningsgrundlag
1. Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate under 18 point Ikke adgangsgivende
2. Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate, hvor der indgår fag med karakteren 1 eller 2 Ikke adgangsgivende
3. Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate, hvor der er givet mindst karakteren 3 i alle 6 fag og der indgår mindst 3 HL-fag Omregnes på baggrund af Resultatet i Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate
4. IB Diploma - Retake. taget efter Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate, hvor der er givet mindst karakteren 3 i alle 6 fag og der indgår mindst 3 HL-fag Omregnes på baggrund af det oprin- delige Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate
5. IB Diploma - Retake. Taget efter Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate, hvor der indgår fag med karakteren 1 eller 2 Omregnes på baggrund af resultatet i IB Diploma
6. IB Diploma Omregnes på baggrund af resultatet i IB Diploma

3. Vil et Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate være adgangsgivende, hvis der er taget fag som retake, som ansøger allerede har taget som del af sit oprindelige Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate?

Retake betyder, at en IB-elev tager et, flere eller alle fag om. Et Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate, som opfylder kravene om mindst 3 i alle 6 fag og mindst 3 HL-fag, vil være adgangsgivende, uanset hvordan dette er opnået. Det samme gælder, hvis ansøgeren på baggrund af Retake får udstedt et IB Diploma. Benyt skemaet ovenfor til at tjekke, om omregning skal ske på baggrund af det første eller andet eksamensresultat.

Hvis en IB-ansøger derimod ønsker at hæve sit generelle uddannelsesniveau via HF-enkeltfag og få adgang til søge optagelse på en universitetsbacheloruddannelse, skal der være tale om nye fag/fag som hæves i niveau. Det samme gælder, hvis en elev tager IB-fag, som indgår som supplerende fag a la hf-enkeltfag.

4. Kan man supplere med andre IB-fag, udenlandske enkeltfag og videregående studier ved et Diploma programme (DP) Course Results/IB Certificate og få adgang til en akademisk bacheloruddannelse?

Hvis et Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate med mindst 3 i alle 6 fag og mindst 3 HL-fag skal give adgang til akademiske bacheloruddannelser, skal den enkelte supplere med hf-enkeltfag.

Suppleringen består helt konkret af to efterfølgende løft af niveauet af et eller flere konkrete fag til A- eller B-niveau, dog skal mindst et løft være til A-niveau.

Hvis der allerede indgår andre gymnasiale fag end dansk på A-niveau, kan suppleringen bestå af to efterfølgende løft af fag til B-niveau.

Hvis suppleringen omfatter løft af historie fra B- til A-niveau, skal suppleringen i øvrigt omfatte:

  • et efterfølgende løft af fag fra B- til A-niveau og ét nyt fag på C-niveau,
  • et efterfølgende løft af et fag fra C- til A-niveau,
  • to andre efterfølgende løft af niveauet i fag til mindst B-niveau eller
  • et efterfølgende nyt fag på mindst B-niveau.

Fagene tages som hf-enkeltfag eller som selvstuderende. Fagene skal være bestået, for at de kan indgå i en supplering.

5. Kan GSK-fag benyttes som supplering for at hæve et uddannelsesniveau?

Nej, en IB-elev kan ikke benytte gymnasial supplering, GSK-fag, til at hæve sit uddannelsesniveau, så et Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate giver generel studiekompetence til universitetsbacheloruddannelser.

GSK er et tilbud til personer, der allerede har en eksamen, som giver generel studiekompetence til det pågældende uddannelsestrin, for eksempel alle videregående uddannelser, men som mangler et bestemt niveau i et eller flere fag for at kunne opfylde de specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse.

En IB-elev kan tage GSK-fag for at opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelse. En IB-elev kan også tage GSK-fag, når denne har hævet sit uddannelsesniveau og fået adgang til at søge optagelse på en universitetsbacheloruddannelse.

Hvis en IB-elev tager GSK med henblik på at opfylde et specifikt adgangskrav til en erhvervsakademieller professionsbacheloruddannelse, men siden ombestemmer sig og i stedet ønsker optagelse på en universitetsbacheloruddannelse, så er enkeltfaget dog gyldigt.

6. Hvordan kan man se, om en eksamen er taget ved "retake"?

En IB-eksamen kan være opnået ved retake. Det betyder, at ansøgeren har taget sin eksamen om, enten fordi ansøgeren ikke bestod sin første eksamen, eller fordi ansøgeren har forbedret resultatet af sin første eksamen. Se eksempler på, hvordan det fremgår af dokumenterne, nedenfor (6.1 og 6.2).

6.1. Karakterudskrifter (transcript of grades) til de videregående uddannelsesinstitutioner

Karakterudskriften (transcript), som institutionerne kan tilmelde sig og modtage digitalt fra IBO inden den officielle offentliggørelse af eksamensresultaterne, viser ikke, om en uddannelse er taget som retake.

Bed årets ansøgere om yderligere oplysninger ved tvivl om uddannelsens status (retake m.v.).

Eksempel A: Transcript of grades sendt til den videregående uddannelsesinstitution før den officielle offentliggørelse

Uddannelsen er afsluttet maj 2018. Ansøger har fået et Diploma Programme (DP) Course Results (mindst 3 i alle fag og mindst 3 HL-fag), som giver adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Spørg eventuelt til retake ved tvivl om uddannelsens status.

Karakterudskrifter (Candidate results) til IB-eleverne:

Transcript of grades

Karakterudskrifterne, som IB-eleverne selv kan downloade efter frigivelsen af eksamensresultaterne 5. januar eller 5. juli, viser måned og år for eksamen i alle fag. Det vil fremgå af en af de øverste rubrikker, "Category: RETAKE", hvis uddannelsen er gennemført som retake.

Eksempel B1: Karakterudskrift (Candidate results) downloadet af en IB-elev

Der står May 2016 ud for alle undtagen ét fag, som er bestået May 2018.

Ansøgeren har fået 27 point, og der er udstedt et Bilingual Diploma.

Karakterudskrift (Candidate results) downloadet af IB-elev

Bed ansøgeren om dokumentation for dennes eksamensresultater i 2016, så I kan afgøre, om ansøgeren allerede på dette tidspunkt opfyldte adgangskravene: det vil sige enten opfyldte kravene om 3 i alle fag (IB Diploma (DP) Course Results) eller havde fået udstedt et IB Diploma.

Eksempel B2: Karakterudskrift (Candidate results) downloadet af IB-elev

Der står May 2017 ud for alle resultater, undtagen Extended Essay og Chemistry HL, hvor resultaterne er fra november 2017. Ansøgeren har fået 24 point, og der er udstedt et Diploma.

Karakterudskrift (Candidate results) downloadet af IB-elev

Bed ansøgeren om dokumentation for dennes eksamensresultater fra maj 2017, så I kan afgøre, om ansøgeren har opfyldt kravene om 3 i alle 6 fag allerede i maj 2017 og dermed var berettiget til at søge optagelse allerede dengang på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

6.2. Officiel karakterudskrift for IB Diploma inkl. IB Diploma Programme Results (2 dokumenter) og IB Diploma Programme Course Results

Koden på disse dokumenter er enten D eller R. Koden R nederst i venstre hjørne på de to dokumenter (ved IB Diploma) og karakterudskrift (ved IB Diploma Programme (DP) Course Results) betyder, at ansøgeren har taget sin eksamen om. Enten har ansøgeren ikke bestået sin første eksamen, eller ansøgeren har forbedret resultatet af sin første eksamen. Der fremgår måned for eksamensaflæggelse for alle fag, for eksempel M13 English A.

Hvis ansøgeren ikke har taget sin eksamen om, er dette angivet med et D nederst i venstre hjørne. Det vil sige, at uddannelsesbeviset og karakterudskriften er den første adgangsgivende eksamen.

Eksempel C: Officielt dokument IB Diploma og IB Diploma Programme Results

Der står D på både IB Diploma og IB Diploma Programme Results (uddannelsesbevis og karakterudskrift). Det vil sige, at der er tale om den første adgangsgivende eksamen.

Dokumentet er udstedt som et duplikat februar 2018, men eksamen er aflagt maj 2017.

Officielt dokument IB Diploma og IB Diploma Programme Results

7. Hvordan fremgår det af det officielle bevis, at der er tale om et bevis for et Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate? Og hvordan kan man aflæse resultatet på dette officielle bevis?

Arten af beviset fremgår af båndet øverst på dokumentet med hvid skrift på blå baggrund. Her står Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate. Det samlede resultat fremgår ikke på dette uddannelsesbevis, det vil sige, at uddannelsesinstitutionen selv skal udregne samlet pointtal, som omfatter karakterer i de 6 fag + point i de supplerende aktiviteter.

Eksempel D: Officielt bevis for et Diploma Programme (DP) Course Results

Officielt bevis for et Diploma Programme (DP) Course Results

Der står D på IB Diploma Programme Course Results/IB Certificate. Se arten af beviset på båndet foroven. D nederst i hjørnet betyder kun, at beviset ikke er opnået ved Retake.

Det samlede resultat fremgår ikke af et Diploma Programme (DP) Course Results.

I dette eksempel D har ansøgeren fået 24 point inkl. 1 point for de særlige aktiviteter. Når ansøgeren ikke har fået udstedt et IB Diploma, skyldes det, at denne har fået karakteren 3 fire gange (HL og SL).

Ved udtræk fra IB-databasen vil der fremgå et samlet resultat, også for et Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate.

8. Skal alle fag være bestået med mindst 3 på et IB Diploma?

Nej, der kan indgå ikke-beståede fag med karakteren 2. Hvis en IB-ansøger har fået udstedt et IB Diploma, så vil den samlede eksamen være bestået og adgangsgivende til alle videregående uddannelse i Danmark.

9. Kan en IB-elev klage over karakterer i en IB-eksamen?

En IB-elev kan klage over den/de karakterer, eleven har fået i sin IB-eksamen, via sin skole til IBO. Klagen betyder, at IBO genvurderer eksamensresultaterne (examination papers og externally assessed components) ved en mere erfaren eksaminator (senior examinator). Klagen kan betyde, at den samlede karakter for det/de pågældende fag ændres.

Eleven får udstedt et nyt dokument for sin IB-eksamen, som erstatter det tidligere dokument. Det fremgår ikke af det nye dokument, at der har været et tidligere dokument, som ikke længere er gyldigt.

10. En ansøger har 24 point og 11 point i HL-fag og har fået udstedt et DIploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate. Kan denne ansøger søge optagelse på en erhvervsakademieller professionsbacheloruddannelse?

Ansøgeren kan søge optagelse, hvis denne har fået mindst 3 i alle fag.

Eksempel E: Diploma Programme (DP) Course Results med 24 point og 11 point i HL-fag

I dette tilfælde kan ansøgeren imidlertid ikke søge optagelse. Ansøgeren har fået karakteren 2 i matematik, og der kræves mindst karakteren 3 i alle fag ved Diploma Programme (DP) Course Results, hvis det skal give adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

iploma Programme (DP) Course Results med 24 point og 11 point i HL-fag

11. Ansøgeren har fået 2 i kemi SL i sit Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate og vil nu tage faget kemi på B-niveau som hf-fag for at få en adgangsgivende eksamen?

Et Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate, hvor der ikke er givet mindst karakteren 3 i alle 6 fag, og som ikke indeholder mindst 3 HL-fag, betragtes som en ikke-bestået eksamen. Ansøger kan ikke bestå en IB-eksamen ved at tage et hf-fag.

Ansøgeren skal tage retake i IB-systemet og få mindst 3 i alle 6 fag for at få en adgangsgivende eksamen. Alternativt kan ansøgeren søge merit ind i en hel hf-eksamen og få en hf-eksamen (med eller uden overbygning).

Vær opmærksom på, at dette kun er muligt, fordi ansøgeren ikke har fået 3 i alle fag. Så snart man har 3 i alle 6 fag (3 HL-fag og 3 SL-fag eller 4 HL-fag og 2 SL-fag), tæller et Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate som den første adgangsgivende eksamen), tæller et Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate som den første adgangsgivende eksamen. Det betyder, at selv om en ansøger i den situation tager en hf-eksamen, vil det være resultatet i dennes Diploma Programme (DP) Course Results/IB Certificate, som lægges til grund ved optagelse.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 19. juni 2020