Gå til indhold

Optagelse på videregående uddannelse på grundlag af en udenlandsk eksamen

Vil du vide, om du kan påbegynde en dansk videregående uddannelse på grundlag af din udenlandske eksamen?

Læs om reglerne:

Optagelse på bachelor-, professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser

Du kan ansøge om optagelse, hvis du opfylder tre slags krav:

  • Generelle adgangskrav
  • Specifikke adgangskrav
  • Sprogkrav

Hvis du har gennemført en dansk kandidatuddannelse eller en udenlandsk uddannelse, som er på niveau med en dansk kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ordinær videregående uddannelse i Danmark, hvis der er en ledig plads. Det er den såkaldte kandidatregel. Dog gælder kandidatreglen ikke for de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet.

Institutionerne kan dispensere fra kandidatreglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Dispensation er begrænset til ansøgere, der kan dokumentere, at de ikke kan anvende den tidligere gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet. Fristen for at ansøge om dispensation er den 15. marts.

Generelle adgangskrav

Din udenlandske eller internationale eksamen skal være mindst på niveau med en dansk gymnasial eksamen. På erhvervsakademiuddannelser kan du dog også blive optaget med en uddannelse, som er på niveau med en dansk erhvervsuddannelse af mindst tre års varighed, og på visse professionsbacheloruddannelser kan du også blive optaget med en relevant erhvervsuddannelse.

Med en uddannelse på niveau med en dansk hf-uddannelse uden overbygning har du adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt til kunstneriske bacheloruddannelser, hvor adgangskravet er en gymnasial uddannelse. Derimod skal du tage supplerende kurser for at få adgang til universitets-bacheloruddannelser.

Hvis du ikke finder svaret i Eksamenshåndbogen, kan du spørge det uddannelsessted, hvor du ønsker optagelse, eller Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Styrelsen kan eventuelt vurdere din eksamens niveau:

Specifikke adgangskrav

Du skal – ligesom ansøgere med dansk eksamen – opfylde de adgangskrav, der gælder for den specifikke uddannelse. Der er typisk krav om fag bestået på et vist niveau, om fag bestået med en vis minimumskarakter og om et vist karaktergennemsnit for den samlede eksamen.

Du kan se de specifikke adgangskrav til de enkelte uddannelser på:

Spørg det uddannelsessted, hvor du ønsker optagelse, om du opfylder de specifikke adgangskrav.

Uddannelsesinstitutionen kan stille krav om, at du supplerer din eksamen.

Sprogkrav

Der kan være krav til dine dansk- og engelskkundskaber. Sprogkravene skal være opfyldt senest ved studiestart.

Dansk

Hvis uddannelsen er på dansk, skal du kunne dansk, såvel mundtligt som skriftligt.

De fleste videregående uddannelser kræver, at du har bestået "Studieprøven i dansk som andetsprog" eller dokumenterer tilsvarende kundskaber i dansk. Uddannelsesinstitutionerne kan stille krav om, at Studieprøvens enkelte dele er bestået med bestemte karakterer.

Du finder de specifikke sprogkrav på institutionens hjemmeside eller på UddannelsesGuiden.dk:

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve. Det afhænger af institutionens regler.

Hvis du har brug for danskundervisning, se UddannelsesGuiden.dk:

Engelsk

Hvis uddannelsen foregår på engelsk, skal du dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau i Danmark. Uddannelsesinstitutionerne kan i nogle tilfælde stille krav om en tillægsprøve i engelsk.

Hvis du ikke har engelsk svarende til mindst B-niveau, kan uddannelsesinstitutionen beslutte, at du i stedet skal bestå en særlig tilrettelagt prøve i engelsk.

Ansøgning om optagelse

Hvis du ønsker at påbegynde en videregående uddannelse, ansøger du om optagelse via Optagelse.dk. Det gælder dog ikke kandidatuddannelser og voksenuddannelser (se længere nede).

Ansøgningsfristen er normalt den 15. marts kl. 12.00.

Supplering

Hvis du ikke opfylder de adgangskrav, der stilles på den ønskede uddannelse, må du supplere din eksamen.

Den supplerende uddannelse skal være afsluttet senest ved studiestart eller umiddelbart derefter afhængigt af uddannelsesstedets bestemmelser.

Du skal selv orientere dig om, hvilke uddannelsessteder der tilbyder de kurser, du har behov for at tage, og tilmelde dig.

Få mere at vide om dine suppleringsmuligheder

Vær opmærksom på, at hvis du har brug for at supplere din uddannelse med almen voksenuddannelse eller gymnasiale fag, kan du blive afkrævet den fulde pris for faget på et VUC eller HF-center m.fl. Det kan ske, hvis du allerede har en udenlandsk videregående uddannelse, der niveaumæssigt svarer til en dansk videregående uddannelse. Kontakt uddannelsesstedet for nærmere afklaring.

Se også:

Optagelse på kandidatuddannelser og voksenuddannelser

Optagelse på en kandidatuddannelse kræver normalt, at man har bestået en relevant og anerkendt universitetsgrad svarende til en dansk bachelorgrad i niveau og indhold. De specifikke adgangskrav og ansøgningsprocedurer for de enkelte kandidatuddannelser fremgår af universiteternes beskrivelser af de enkelte uddannelser.

Hvis du vil søge optagelse på en kandidatuddannelse eller en voksenuddannelse (videregående voksenuddannelse, diplomuddannelse eller masteruddannelse), skal du henvende dig direkte til den pågældende uddannelsesinstitution.

En studievejleder på det fag, du er interesseret i, kan fortælle dig, om du har en uddannelsesbaggrund, der er relevant for den pågældende kandidat- eller voksenuddannelse.

Hvis du har gennemført en dansk kandidatuddannelse eller en udenlandsk uddannelse, som er på niveau med en dansk kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ordinær videregående uddannelse, hvis der er en ledig plads. Reglen gælder dog ikke for kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. En institution kan dispensere fra kandidatreglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Dispensation er begrænset til ansøgere, der kan dokumentere, at de ikke kan anvende den tidligere gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet. Fristen for at ansøge om dispensation er den 15. marts.

Sprogkrav

Sprogkravene til kandidatuddannelser er fastsat af universitetet, ligesom ved bacheloruddannelserne. Se afsnittet om sprogkrav ovenfor.

På akademi- og diplomuddannelserne stilles der ikke efter uddannelsesreglerne krav om særlige danskkundskaber. Uddannelserne udbydes imidlertid kun på dansk, så det er nødvendigt at tale og læse dansk for at kunne følge undervisningen på disse deltidsuddannelser. Det samme gælder dansksprogede masteruddannelser. På engelsksprogede masteruddannelser kan der være særlige krav til engelskkompetencer.

Specifikke adgangskrav

Læs om adgangskravene til de enkelte uddannelser i UddannelsesGuiden:

Din udenlandske uddannelses niveau

Se også:

 

Senest opdateret 15. oktober 2021