Gå til indhold

Ungdomsdialogprojekter (KA347) i efteråret 2020

Europa-Kommissionen giver mulighed for, at et planlagt møde/seminar i tilknytning til jeres ungdomsdialogprojekt kan kombineres med et virtuelt forløb, hvis det ikke er muligt at gennemføre mødet/seminaret grundet COVID-19.

Udsættelse af mødet/seminaret

Hvis det er muligt, anbefales det, at aktivitetsdatoerne for mødet/seminaret flyttes, indtil situationen i relation til COVID-19 gør det muligt at gennemføre mødet/seminaret som planlagt. Det skal bemærkes, at mødet/seminaret skal afholdes inden for den angivne projektperiode som anført i kontrakten. Der kan eventuelt ansøges om en forlængelse af ungdomsdialogprojektet. Se om muligheder for forlængelse af jeres projektperiode på vores side om "Coronavirus (COVID-19) i relation til projekter med tilskud fra Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps".

Virtuelt forløb

Europa-Kommissionen giver mulighed for, at dele af mødet/seminaret i efteråret 2020 kan gennemføres som et virtuelt forløb ("blended aktivitet").  

Hvad er en "blended aktivitet"

"Blended aktivitet" er et møde/seminar, som består af både et virtuelt forløb og et fysisk ophold i værtslandet. Et eksempel herpå er, at den første del af mødet foregår som et onlineforløb efterfulgt af fysisk ophold i værtslandet.

Hvis situationen i relation til COVID-19 betyder, at det fysiske del af mødet/seminaret ikke kan gennemføres, kan hele mødet gennemføres virtuelt (force majeure).

Formelle krav til varigheden af mødet/seminaret

Et møde/seminar skal planlægges, så længden af det fysiske ophold lever op til minimumsvarigheden som anført i Erasmus+ Programguide 2020

Tilskud

Hvis mødet/seminaret gennemføres med både en fysisk og en virtuel del, vil tilskudsmodtager modtage tilskud til rejse og fuldt beløb til 'organisational support' for de dage, hvor mødet/seminaret foregår fysisk. For de dage, som foregår virtuelt, vil tilskudsmodtager kunne få 35% af enhedssatsen pr. deltager pr. dag i 'organisational support'.

Det virtuelle og fysiske forløb af et møde/seminar behøver ikke at ske i en sammenhængende periode, men mødet/seminaret skal finde sted inden for den godkendte projektperiode, som er angivet i jeres kontrakt, artikel I.3.

Hvis hele mødet/seminaret gennemføres online, vil tilskudsmodtager kunne få 35% af enhedssatsen pr. deltager pr. dag (organisational support) og tilskud til rejse bortfalder.  

Dokumentation og anerkendelse

Dokumentation for afholdelse af virtuelle aktiviteter skal bekræftes af modtagerlandet (værtsorganisationen) i form af et underskrevet deltagerbevis, der angiver deltagerens navn, formål med aktiviteten samt start- og slutdato for den virtuelle aktivitet.

Anerkendelse af læringsudbyttet skal foregå som vanligt, og uanset om mødet/seminaret foregår virtuelt eller fysisk, dvs. Youthpass kan anvendes.

Forberedende besøg (Advanced Planning Visit)

Der gives ikke tilskud til afholdelse af forberedende besøg, hvis dette foregår online. Hvis der er givet tilskud til forberedende besøg, kan disse beløb overflyttes til andre budgetposter.

Ekstraordinære udgifter til fx licenser til virtuelle mødeplatforme

Det er muligt at få dækket op til 75% af tilskudsberettigede udgifter til fx køb eller leje af udstyr, som er nødvendige for at gennemføre virtuelle eller "blended" aktiviteter. Eksempel herpå er køb af licenser til virtuelle mødeplatforme. Tilskudsmodtager skal begrunde og redegøre for nødvendigheden af køb eller leje af udstyr, og de ekstraordinære udgifter skal dokumenteres med kopi af fakturaer/kvitteringer.

Special Needs Support

Der kan på vanlig vis ansøges om tilskud til, at deltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan deltage i virtuelle aktiviteter.

Tillægskontrakt

Tilskudsmodtagere med igangværende projekter vil blive tilbudt at indgå en tillægskontrakt med SFU i juli/august 2020 og får automatisk tilsendt en mail med tillægskontrakt.

Indgåelse af tillægskontrakten er en forudsætning for, at mobilitetsophold kan gennemføres som "blended mobilitetsophold".

Registrering i Mobility Tool+

Mobility Tool+ vil blive tilpasset, så de nye mobilitetsformer kan blive registreret korrekt.

I september opdateres Mobility Tool+, og fra det tidspunkt vil det være muligt at markere, om en mobilitet er fysisk, 'blended' eller virtuel, ligesom 'budget management' vil blive opdateret.

I oktober opdateres 'beneficiary report', således at det vil være muligt at besvare spørgsmål vedr. 'blended' og 'virtuel' mobilitet. 

Yderligere detaljer og vejledning herom følger.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til gennemførelsen af jeres projekt, herunder ansøgning om forlængelse, så skriv til (husk at angive dit sagsreferencenummer).

Har du spørgsmål til slutrapport eller registrering i Mobility Tool+, så kontakt os på

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024

Afsendere