Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Administrer dit tilskud Coronavirus (COVID-19) i relation til projekter med tilskud fra Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps

Coronavirus (COVID-19) i relation til projekter med tilskud fra Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps

På denne side vil vi informere om, hvordan tilskudsmodtagere skal håndtere den aktuelle situation i relation til coronavirus (COVID-19). Siden vil løbende blive opdateret.

Er du studerende, elev eller ung, som har fået et stipendium/tilskud fra Erasmus+ til dit udenlandsophold, skal du kontakte det internationale kontor på din uddannelsesinstitution eller din organisation. Her vil du kunne få hjælp og rådgivning om muligheden for at få kompensation for dine afholdte udgifter, som du ikke kan få refunderet.

Du kan også læse mere på Europa-Kommissionens hjemmeside (FAQ).

Som følge af udviklingen i relation til coronavirus (COVID-19) har mange lande indført restriktioner, som påvirker mulighederne for at gennemføre mobilitetsophold og samarbejdsprojekter. Myndighederne har i mange europæiske lande lukket universiteter og skoler m.v.

 

Hvad anbefaler Udenrigsministeriet?

På grund af risikoen for smitte med coronavirus/COVID-19 fraråder Udenrigsministeriet i øjeblikket alle ikke-nødvendige rejser til udlandet og opfordrer danske rejsende, der befinder sig ude i verden til at tage hjem, så snart det er muligt.

For studerende, praktikanter eller ansatte bosat i længere tid i udlandet er der ikke pligt til at rejse hjem, men vi opfordrer alle uddannelsesinstitutioner og organisationer til at kontakte alle jeres deltagere på mobilitetsophold og bede dem overveje nøje, om det er hensigtsmæssigt at blive, eller om de skal rejse hjem.

Overvejelserne kan ske med udgangspunkt i "Spørgsmål og svar for studerende og institutioner" på Uddannelses- og Forskningsministeriets side.

Vi anbefaler i øvrigt, at I holder jer løbende orienteret på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hold kontakt med jeres partnere

Hvis I har samarbejdspartnere i andre lande, er det vigtigt, at I løbende er i kontakt og orienterer hinanden om udviklingen af coronavirus (COVID-19) i de enkelte lande.

Hvilke muligheder er der for økonomisk kompensation?

Hvis et ophold eller en aktivitet aflyses, afbrydes eller ønskes udsat, kan afholdte udgifter kompenseres i henhold til regelsæt om force majeure. Der vil i visse situationer være mulighed for at beholde sit tilskud/stipendium, selvom opholdet er afbrudt, og det vil være muligt at kompensere udgifter, der ikke kan refunderes ved aflyste ophold.

Europa-Kommissionen har publiceret en FAQ (svar på stillede spørgsmål af både deltagere og institutioner/organisationer) på sin hjemmeside.

Erasmus+: Key Action 1 – Mobilitetsophold

Som det fremgår af Europa-Kommissionens FAQ, er processen for sager vedrørende force majeure blevet forenklet. Det betyder, at tilskudsmodtagere med mobilitetsprojekter inden for de videregående uddannelser (KA103 og KA107), erhvervsrettet grund- og efteruddannelse (KA102 og KA116), dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse (KA101), almen voksenuddannelse og folkeoplysning (KA104) samt ungdomsområdet (kun frivilligprojekter inden for KA125 og KA135) ikke skal indsende ansøgninger om at få kompenseret afholdte udgifter, men skal først afgive oplysninger herom i forbindelse med indsendelse af slutrapport for de enkelte projekter.

Bemærk: Tilskudsmodtagere med ungdomsprojekter (KA105) skal fortsætte med at indsende ansøgninger om at få kompenseret udgifter i forbindelse med force majeure, da der er tale om partnerskabsprojekter (multi-beneficiary-kontrakter). Følg vejledning som beskrevet under Key Action 2 herunder.

Erasmus+: Key Action 2 og Key Action 3 

Key Action 2 omfatter strategiske partnerskaber, skoleudvekslingspartnerskaber og transnationale ungdomsiniativer. Key Action 3 omafatter ungdomsdialogprojekter.

Ansøgninger om at få kompenseret afholdte udgifter i henhold til force majeure skal indsendes til Styrelsen for Forskning og Uddannelse pr. email. Sammen med ansøgningen indsendes en af institutionen eller organisationen underskrevet erklæring (tro- og loveerklæring), hvori det bekræftes, at de afholdte udgifter ikke kan refunderes.  Der skal ikke indsendes dokumentation for afholdte udgifter sammen med ansøgningen, men I skal selv opbevare dokumentation for alle afholdte udgifter, og at disse ikke kan refunderes. Dokumentationen skal kunne fremvises i forbindelse med fx kontrolbesøg eller bilagskontrol foretaget af styrelsen.

Muligheden for eventuel kompensation af afholdte udgifter i henhold til regelsæt om force majeure vil blive vurderet på baggrund af den konkrete ansøgning, og der tages således individuelt stilling til, om der kan kompenseres for afholdte udgifter. En kompensation for afholdte udgifter kan ikke overstige det bevilgede tilskud i jeres projekt.

Det Europæiske Solidaritetskorps

Der skal ikke indsendes ansøgning om kompensation af udgifter for frivilligprojekter (ESC11 og ESC13) samt for job- og praktikophold (ESC21). Følg proceduren som beskrevet ovenfor under Erasmus+: Key Action 1.

For solidaritetsprojekter (ESC31) indsendes ansøgning om eventuel kompensation af afholdte udgifter (følg proceduren som beskrevet ovenfor under Erasmus+: Key Action 2).

Muligheder for digitale møder og online aktiviteter

Europa-Kommissionen har opfordret til at fysiske aktiviteter afløses af online-aktiviteter. For Key Action 1 vil det fx være muligt, at den studerende beholder sit stipendium, hvis den studerende følger undervisningen online. For Key Action 2 vil det fx være muligt at afholde transnationale projektmøder og multiplier events online og ligeledes at få tilskud hertil. I kan kontakte Styrelsen for Forskning og Uddannelse for mere information om online aktiviteter.

Udsættelse af en aktivitet  og forlængelse af projektperioden

Vi opfordrer jer også til, at I sammen med jeres samarbejdspartnere overvejer muligheden for at udsætte den planlagte aktivitet eller ophold. For projekter, der normalt har en varighed på op til 12 eller 24 måneder, vil det være muligt at ansøge om at få jeres projekt forlænget ud over den maksimale varighed.

For projekter (KA2) med en maksimal varighed på 36 måneder, der fik tilskud i 2017, og som skulle afsluttes den 31. august 2020, vil det nu i ekstraordinære tilfælde være muligt at søge om en forlængelse på op til 4 måneder. Det kræver, at der sammen med ansøgningen fremsendes ny aktivitetsplan, som viser, hvordan aktiviteterne i projektet vil blive gennemført med en forlængelse.

Ansøgninger om forlængelse af projektperioden skal ligeledes sendes pr. mail til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Hvem skal ansøgningerne sendes til?

Ansøgninger sendes til den sektor, som jeres projekt vedrører, så ansøgninger vedrørende:

Selvom I måske har flere projekter, skal der indsendes én ansøgning pr. projekt. Husk at angive jeres projekts sagsreference, når I indsender en ansøgning.

Vejledning for registrering i Mobility Tool+

Europa-Kommissionen har nu opdateret Mobility Tool+ (IT-system til administration af dit tilskud), og vi har nu udarbejdet en vejledning for, hvordan du registrerer mobiliteter og aktiviteter, som er blevet påvirket, og hvor der søges om økonomisk kompensation grundet coronavirus (COVID-19) og i henhold til regelsæt om force majeure.

I ovenstående afsnit finder du oplysninger om processen for at få økonomisk kompensation inden for de enkelte aktioner i Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps.

Nedenstående vejledning tager udgangspunkt i Erasmus+. Det forventes, at Kommissionen udsender vejledning for Det Europæiske Solidaritetskorps, og denne vil senere blive publiceret.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til registreringer, er du velkommen til at kontakte os på siu-tilskud@ufm.dk

Vi får rigtig mange henvendelser i øjeblikket, og vi behandler jeres henvendelse så hurtigt, som vi kan. Vi anbefaler, at I fortrinsvist kontakter os via mail.

Information til tilskudsmodtagere

Den 30. april 2020 blev der udsendt mail til alle tilskudsmodtagere med igangværende projekter inden for Erasmus+ (alle aktioner) med oplysninger om registrering i Mobility Tool+.

Den 3. april 2020 blev der udsendt mail til alle tilskudsmodtagere med igangværende projekter inden for Erasmus+: Key Action 1 (KA101, KA102/KA116, KA103, KA104, KA125 og KA135) samt Det Europæiske Solidaritetskorps (ESC11, ESC13 og ESC21) med oplysninger om ændringer i behandling af sager om force majeure.

Den 12. marts 2020 blev der udsendt mail til alle tilskudsmodtagere med igangværende projekter vedr. ændringer i behandling af sager om force majeure grundet de restriktioner i mange lande.

Den 28. februar 2020 er der udsendt mail til alle tilskudsmodtagere med oplysning om, hvordan institutioner/organisationer skal forholde sig.

De vidergående institutioner, der har mobilitetsprojekter med partnerlande (KA107) har fået særlig info tilsendt.

Senest opdateret 30. april 2020