Gå til indhold

Ungdomsudvekslinger (KA105) i efteråret 2020

Europa-Kommissionen giver mulighed for, at dele af udvekslingen i efteråret 2020 kan gennemføres som et virtuelt forløb ("blended mobilitet"), hvis det ikke er muligt at gennemføre en ungdomsudveksling på det tidspunkt, som er anført i ansøgningen grundet COVID-19.

Udsættelse af ungdomsudvekslingen

Hvis det er muligt, anbefales det, at aktivitetsdatoerne for ungdomsudveklingen flyttes, indtil situationen i relation til COVID-19 gør det muligt at gennemføre ungdomsudvekslingen som planlagt. Det skal bemærkes, at ungdomsudvekslingen skal afholdes inden for den angivne projektperiode som anført i kontrakten. Der kan eventuelt ansøges om en forlængelse af projektet. Se om muligheder for forlængelse af jeres projektperiode på vores side om "Coronavirus (COVID-19) i relation til projekter med tilskud fra Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps".

Hvad er "blended mobilitet"

"Blended mobilitet" er et mobilitetsophold, som består af både et virtuelt forløb og et fysisk ophold i værtslandet. Et eksempel herpå er, at den første del af en ungdomsudveksling foregår som et onlineforløb efterfulgt af fysisk ophold i værtslandet.

Hvis situationen i relation til COVID-19 betyder, at det fysiske del af ungdomsudvekslingen ikke kan gennemføre, kan hele udvekslingen gennemføres virtuelt (force majeure).

Formelle krav til varigheden af ungdomsudvekslingen

Et ungdomsudveksling skal planlægges, så længden af det fysiske ophold lever op til minimumsvarigheden som anført i Erasmus+ Programguide 2020 (side 81-83).

Tilskud

Hvis udvekslingen gennemføres med både en fysisk og en virtuel del, vil tilskudsmodtager modtage tilskud til rejse og fuldt beløb til 'organisational support' for de dage, hvor udvekslingen foregår fysisk. For de dage, som foregår virtuelt, vil tilskudsmodtager kunne få 35% af enhedssatsen pr. deltager pr. dag i 'organisational support'.

Det virtuelle og fysiske forløb af en ungdomsudveksling behøver ikke at ske i en sammenhængende periode, men udvekslingen skal finde sted inden for den godkendte projektperiode, som er angivet i jeres kontrakt (artikel I.3).

Hvis hele udvekslingen gennemføres online, vil tilskudsmodtager kunne få 35% af enhedssatsen pr. deltager pr. dag (organisational support), og tilskud til rejse bortfalder.  

Hvis udvekslingen ikke kan gennemføres som planlagt eller må aflyses grundet COVID-19, vil regler om force majeure kunne anvendes, hvis der er afholdt udgifter til fx rejse. Tilskudsmodtager skal i så fald dokumentere, at udgifter ikke kan refunderes i henhold til regelsæt om force majeure.

På vores side om "Aflyste og udsatte aktiviteter i foråret 2020 inden for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps" kan du finde flere oplysninger om force majeure i relation til Covid-19."

Dokumentation og anerkendelse

Dokumentation for afholdelse af virtuelle aktiviteter skal bekræftes af modtagerlandet (værtsorganisationen) i form af et underskrevet deltagerbevis, der angiver deltagerens navn, formål med aktiviteten samt start- og slutdato for den virtuelle aktivitet.

Anerkendelse af læringsudbyttet skal foregå som vanligt, og uanset om udvekslingen foregår virtuelt eller fysisk, dvs. Youthpass kan anvendes.

Forberedende besøg (Advanced Planning Visit)

Der gives ikke tilskud til afholdelse af forberedende besøg, hvis disse foregår online. Hvis der er givet tilskud til forberedende besøg, kan disse beløb overflyttes til andre budgetposter.

Ekstraordinære udgifter til fx licenser til virtuelle mødeplatforme

Det er muligt at få dækket op til 75% af tilskudsberettigede udgifter til fx køb eller leje af udstyr, som er nødvendige for at gennemføre virtuelle eller "blended" mobilitetsaktiviteter. Eksempel herpå er køb af licenser til virtuelle mødeplatforme. Tilskudsmodtager skal begrunde og redegøre for nødvendigheden af køb eller leje af udstyr, og de ekstraordinære udgifter skal dokumenteres med kopi af fakturaer/kvitteringer.

Special Needs Support

Der kan på vanlig vis ansøges om tilskud til, at deltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan deltage i virtuelle aktiviteter.

Tillægskontrakt 

Tilskudsmodtagere med igangværende projekter vil blive tilbudt at indgå en tillægskontrakt med SFU i juli/august 2020 og får automatisk tilsendt en mail med tillægskontrakt.

Indgåelse af tillægskontrakten er en forudsætning for, at mobilitetsophold kan gennemføres som "blended mobilitetsophold".

Registrering i Mobility Tool+

Mobility Tool+ vil blive tilpasset, så de nye mobilitetsformer kan blive registreret korrekt.

I september opdateres Mobility Tool+, og fra det tidspunkt vil det være muligt at markere, om en mobilitet er fysisk, 'blended' eller virtuel, ligesom 'budget management' vil blive opdateret.

I oktober opdateres 'beneficiary report', således at det vil være muligt at besvare spørgsmål vedr. 'blended' og 'virtuel' mobilitet. 

Yderligere detaljer og vejledning herom følger.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til gennemførelsen af jeres projekt, herunder ansøgning om forlængelse, så skriv til   (husk at angive dit sagsreferencenummer).

Har du spørgsmål til slutrapport eller registrering i Mobility Tool+, så kontakt os på

 

Afsendere

Senest opdateret 14. juli 2020