Gå til indhold

VEU-trepartsaftale: Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU)
Kontakt
Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk
Mikkel Bech Liengaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 01
Email: mbli@ufm.dk

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i oktober 2017 en ny trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Aftalen vil styrke aktiviteten på offentligt udbudt efter- og videreuddannelse - både for personer, som ønsker opkvalificering inden for deres nuværende fag, og for personer, der ønsker at skifte fag eller branche. Den indgåede aftale løber over fire år (2018-2021).

Læs Trepartsaftalen fra oktober 2017

På Uddannelses- og Forskningsministeriets område er der bl.a. følgende større initiativer i trepartsaftalen:

Forlængelse af trepartsaftalen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har 15. oktober 2021 indgået en aftale om forlængelse af Trepartsaftalen til og med 2022. Nogle elementer i forlængelsen kræver lovgivning (herunder i Finansloven). For initiativer med behov for lovgivning vil regeringen søge tilslutning blandt Folketingets partier til at gennemføre den 1-årige forlængelse. 

På det videregående område indebærer forlængelsen bl.a., at følgende initiativer videreføres til og med udgangen af 2022:

    • Omstillingsfonden med 65 mio. kr. til deltagerbetaling i akademi- og diplomuddannelser
    • Muligheden for oprettelse af særskilte moduler
    • VEU-arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde i 2022, herunder analysearbejde og de tiltag, som arbejdsgruppen måtte foreslå (udviklingsprogrammet)

Få overblik over de initiativer der søges videreført i aftalen:

Aftale om 1-årig forlængelse af Trepartsaftalen

Oprettelse af en omstillingsfond

Der afsættes årligt 65 mio. kr. til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere i deres fritid eller arbejdstid efter aftale med arbejdsgiver kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser og dermed opnå et egentligt kvalifikationsløft i form af ECTS-point. Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt. Fonden oprettes med virkning fra 1. august 2018

Udvikling af videregående VEU

Regeringen og arbejdsmarkedets parter ønsker en sammenhængende indsats på videregående VEU, der understøtter et responsivt system, og sikrer, at kursisters erhvervede kompetencer bliver anerkendt. Der er iværksat et udviklingsprogram og en VEU-arbejdsgruppe for videregående VEU, der skal sikre, at systemet kan følge den hastige omstilling af både det private og offentlige arbejdsmarked – bl.a. som følge af digitalisering og andre teknologiske påvirkninger – og de ny kompetencebehov udviklingen afføder. I 2018 og 2019 har VEU-arbejdsgruppen støttet udviklingsprojekter i regi af VEU-trepart og lavet analyser.

Styrket brug af realkompetencevurderinger

Der etableres sektorfælles digitale redskaber til erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes brug af realkompetencevurderinger. Disse skal understøtte en øget brug af realkompetencevurderinger af kursister, der ønsker at anvende de erhvervede kompetencer i en akademi- eller diplomuddannelse, ligesom der etableres fælles retningslinjer for realkompetencevurderinger, som skal understøtte en professionaliseret og mere systematisk anerkendelse inden for institutionernes udbudte fagområder. Der blev i regi af trepartsaftalen også nedast en arbejdsgruppe, som har kortlagt potentialer og barrierer i forhold til brugen af realkompetencevurderinger på det videregående niveau og kommet med anbefalinger til en yderligere brug af realkompetencevurderinger.

Særskilte moduler

Der gives mulighed for at oprette særskilte moduler på ned til 5 ECTS-point uden for eksisterende deltidsuddannelser på videregående VEU med henblik på at forbedre reaktionsevnen i forhold til nye kompetencebehov på arbejdsmarkedet.

Fagspecifikke kurser

Der etableres en fast meritpraksis for fagspecifikke kurser ind i deltidsuddannelser, så anerkendelsen af de fagspecifikke kurser styrkes. Den nye meritpraksis evalueres efter to år.

Én indgang til VEU-systemet

Regeringen og arbejdsmarkedets parter ønsker at etablere én indgang til vejledning, tilmelding og søgning af godtgørelse til voksen- og efteruddannelsestilbuddene. Det vil gøre det nemt for den enkelte medarbejder og arbejdsgiver at finde information og vejledning om relevante efteruddannelsestilbud og ansøge om virksomhedernes VEU-godtgørelse. Initiativet er forankret i Undervisningsministeriet.

Såfremt du har spørgsmål til initiativerne, er du velkommen til at skrive til Uddannelses- og Forskningsministeriet på veutrepart@ufm.dk.

Senest opdateret 16. november 2021