Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Akkreditering, prækvalifikation og sammenlægning

Prækvalifikation, akkreditering og sammenlægning af uddannelser

Læs her en kort introduktion til prækvalifikation, akkreditering og sammenlægning af uddannelser og se links til relevant lovgrundlag, afgørelser og ansøgningssider.
Kontakt
Camilla Badse
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 16
Email: cba@ufm.dk
Signe Berg Aabling-Thomsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 29
Email: saat@ufm.dk

1) Prækvalifikation

Alle nye uddannelser og nye uddannelsesudbud skal med akkrediteringsloven fra 2013 prækvalificeres. Prækvalifikationen skal sikre, at den nye uddannelse/det nye udbud er relevant for arbejdsmarkedet og dækker et behov i det samlede uddannelsesudbud.Til at rådgive ministeren på området er der nedsat et rådgivende udvalg: "Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser" (forkortet: RUVU).

RUVU's afgørelser:

Alle indsendte ansøgninger, RUVU's vurderinger og ministerens afgørelser er offentligt tilgængelige og kan læses på denne side:

Medlemmer af RUVU

RUVU's medlemmer er udpeget af ministeren på baggrund af deres personlige kompetencer. Udvalget skal tilsammen have en bred indsigt i hele det videregående uddannelsesområde og de samfundsøkonomiske overvejelser og prioriteringer i forbindelse hermed. Læs mere om RUVU's medlemmer her:

Ansøgning om prækvalifikation

Ansøgning om prækvalifikation foregår digitalt, og du kan læse mere på nedenstående links:

Her kan du bl.a. læse mere om prækvalifikationsprocessen og ansøge om prækvalifikation af nye, videregående uddannelser.

Årsrapport

RUVU udgiver en årlig rapport om udvalgets arbejde:

2) Akkreditering

Det danske akkrediteringssystem har fokus på akkreditering af institutioner. Med institutionsakkreditering er det op til institutionerne selv at fastsætte det system, der bedst sikrer og udvikler kvaliteten og relevansen af deres uddannelser.  Akkreditering af eksisterende uddannelser fortsætter efter en reduceret turnusplan for at sikre, at institutionerne har de fornødne ressourcer til at håndtere overgangen fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering. Akkrediteringssystemet dækker universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, kunstneriske- og maritime uddannelsesinstitutioner og varetages af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan ses her:

Tidligere screeningsafgørelser kan ses her:

3) Sammenlægning af uddannelser uden prækvalifikation

Fra 1. september 2015 er der indført nye regler for sammenlægning af eksisterende uddannelser på de videregående uddannelser. De nærmere regler fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsens § 22.

Fristen for at ansøge om sammenlægning uden prækvalifikation vil blive sat til 15. september (eller førstkommende hverdag) året før, at sammenlægningen skal træde i kraft. Denne frist er, ganske som ved titelændringer m.v., fastsat af hensyn til bl.a. KOT-systemet, men også af hensyn til studerende, der bør have klarhed over, hvilke studieordning m.v., der er gældende.

Ansøgning sendes til sfu@ufm.dk mærket "Sammenlægning/PVU".

Udgangspunktet er, at der alene gives afslag på sammenlægning uden prækvalifikation, hvis erhvervssigtet og formålet med den sammenlagte uddannelse må forventes at have væsentlige negative konsekvenser for allerede eksisterende beslægtede uddannelser.

Der vil dog ud fra en konkret vurdering kunne gives afslag i andre tilfælde, f.eks. hvis sammenlægningen kan få negative konsekvenser i forhold til dimensionering eller autorisationskrav, eller hvis der ikke er tale om en reel sammenlægning af to eller flere uddannelser.

Senest opdateret 27. maj 2020