Gå til indhold

Uddannelser skal øge innovationskapaciteten

Med regeringens innovationsstrategi er der tager initiativ til at igangsætte en kulturændring i uddannelsessystemet for at fremme fokus på innovation.

Mere fokus på innovation i uddannelserne er første skridt på vejen mod mere innovative medarbejdere og til at øge elever og studerendes motivation for at blive iværksættere. Evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d.

Regeringen har taget en række initiativer for at fremme innovation i uddannelsessystemet.

Følg med i status på initiativerne herunder:

19. Praksiselementer på alle uddannelser

I aftale om løft af folkeskolen indgår, at de praktisk-musiske fag styrkes og at der i øvrigt arbejdes for en mere anvendelsesorienteret undervisning. I det almene gymnasium arbejdes med en praktisk anvendelse af fagene i innovationsprojekter i AT. Der er åbnet for en valgfri centralt stillet eksamensopgave i innovation fra foråret 2014.

På det gymnasiale område arbejdes der i øvrigt på at få tydeliggjort innovationskompetencer i læreplaner. Initiativet forventes desuden at indgå i opfølgningen på arbejdet med udvalget for kvalitet og relevans. Praksiselementer indgår pt. som et forslag til indikator i arbejdet med initiativ 16 og som tema i tilsynsrunden på universiteterne.

20.Underviser og lærerkompetencer

Innovation er indarbejdet i pædagogikum og den nye læreruddannelse. Indgår desuden i Fonden for Entreprenørskabs resultatkontrakt fra 2014. Der arbejdes på at lave et netværk for innovationsdidaktik for undervisere på universiteterne.

21. Målrettet talentindsats

Regeringen blev den 18. december 2013 enige med V og K om at sende lovforslag i høring om fire talentinitiativer, der skal forbedre institutionernes rammer for talentarbejdet. Lovforslaget forventes dernæst fremsat i foråret 2014.

Lovforslag om talent blev vedtaget i Folketinget i juni 2014. Lovforslaget giver institutionerne bedre muligheder for at oprette egentlige talentforløb på deres uddannelser.

På de gymnasiale uddannelser er der igangsat forsøg med studiefællesskaber, som giver mulighed for større fleksibilitet i forhold til, hvordan talenters gymnasieforløb kan tilrettelægges. Resultat af forsøget forventes vinteren 2014/15.

22. En sammenhængende folkeskole med dygtige og selvstændige elever

Aftale om løft af folkeskolen indgået 7. juni 2013 mellem regeringen, V, K og DF. Der er desuden iværksat en række implementeringsaktiviteter frem mod skolestart august 2014.

23.Styrke de erhvervsfaglige kompetencer i innovation og iværksætteri

Erhvervsudvalget afsluttede sit arbejde i juni. Deres forslag indgår i Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra 24. februar 2014.

24.Styrke ph.d.ernes innovations- og erhvervsrettede kompetencer

Ny bekendtgørelse i september 2013. Styrelsen for Videregående Uddannelser forventer at afholde en konference om Ph.D.’ers innovations- og erhvervsrettede kompetencer i foråret 2015.

25. Nye læringsmål, undervisnings- og eksamensformer

Fonden for Entreprenørskab har udviklet en analyse-model, der kategoriserer entreprenørielle eksamensformer samt sammenhængen mellem læringsmål og eksamensformer. Projektet er afsluttet i efteråret 2014. 

I aftale om fagligt løft af folkeskolen præciseres, at der i Fælles Mål for faget håndværk og design skal arbejdes med innovation og entreprenørskab, samt at der skal fokus på tydeliggørelse af innovation og entreprenørskab i folkeskolens øvrige fag. Offentliggørelse af nye fælles mål forventes umiddelbart før skolestart august 2014.

I det almene gymnasium er der på baggrund af et større forsøg i skoleåret 2012-13, er der fra foråret 2014 åbnet for at der kan stilles en valgfri opgave i innovation til den centralt stillede prøve i AT. På det gymnasiale område arbejdes der i øvrigt på at få tydeliggjort innovationskompetencer i læreplaner.

26. Innovationskonkurrence (INDEX)

Pilotprojektet "Danmarks Udfordringen" er gennemført af organisationen INDEX: Design to Improve Life og blev afsluttet ved et Life Battle d. 23. januar 2014.

27.Styrke integration af innovation og entreprenørskab i uddannelserne

Regeringen ønsker at styrke integrationen af innovation og entreprenørskab i uddannelserne. Det sker bl.a. gennem Fonden for Entreprenørskabs arbejde.

Desuden har tænketanken DEA, i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet, udarbejdet en analyse af universiteternes entreprenørskabsundervisning. Analysen blev præsenteret på en konference i september 2014.

Baggrund

Det er mennesker, der er innovative. Medarbejdere og iværksættere med de rette kompetencer er afgørende for innovation i virksomheder, organisationer og myndigheder. Det stiller krav til en arbejdsstyrke med innovative kompetencer, og hvor flere er klædt på til at skabe og udvikle deres egne job.

Medarbejderdreven innovation er nært beslægtet med stærke danske kulturelle egenskaber som flade hierarkier og gode samarbejdsevner samt styrker inden for design og IKT.

Regeringen har fastsat ambitiøse mål for uddannelserne. De seneste års høje optag på de videregående uddannelser betyder, at udbuddet af højtuddannet arbejdskraft vil stige væsentligt de kommende år.

En række analyser viser, at flere højtuddannede i den private sektor generelt øger væksten i samfundet. Det samme gælder for innovative virksomheder, hvor højtuddannet arbejdskraft i flere tilfælde er en forudsætning for øget produktivitet.

Uddannelserne spiller en central rolle for en styrket medarbejderinddragelse i innovationsprocesser. Det kræver en stærk faglighed og en løbende opdatering af viden at bidrage til innovationsprocesser.

Medarbejderes kompetencer styrkes gennem de ordinære uddannelser, efteruddannelsesforløb, kompetenceudvikling eller arbejdspladslæring, der klæder medarbejderne fagligt på til at kunne inddrages i beslutningsprocesser og innovationsforløb.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. januar 2015