Gå til indhold

Automatisering og anvendelse af robotter i Fødevaresektoren - - Produktivitets stigning og indflydelse på fødevaresikkerhed.

I fødevareindustrien er mange produkter sensitive for selve berøringen, og er karakteriseret ved, at kontaminerings-risici skal minskes mest muligt. Procesudstyret kan designes og produceres med et forbedret hygiejnisk design, og ved anvendelsen af robotter til svejsning kan kvaliteten af udstyret

Indsendt af

FoodNetwork

Resumé

Der tages afsæt i udfordringen om effektiviseringen, for at mindske arbejdskraftforbruget i produktionsprocesserne i fødevaresektoren.
Automatisering og brug af robotteknologi har både betydning for øget produktivitet og mindskelse af omkostningsniveauet, samt øge  kvalitet/fødevaresikkerhed for selve fødevareproduktionen – samme forhold gør sig gældende for produktion af procesudstyr.

I fødevareindustrien er mange produkter sensitive for selve berøringen, og er karakteriseret ved, at kontaminerings-risici skal minskes mest muligt.
Procesudstyret kan designes og produceres med et forbedret hygiejnisk design, og ved anvendelsen af robotter til svejsning kan kvaliteten af udstyret øges.  Det er i dag ofte set at op til 40 % af de manuelt udførte svejsninger ikke er korrekt udført og de udgør dermed risici for fødevaresikkerheden.

Udfordring og muligheder

Indenfor både levnedsmiddelproduktion og produktion af procesudstyr er der en voldsom outsourcing af produktion, enten i form af underleverancer eller direkte udlæggelse af produktion, til lavtlønsområder udenfor Danmark. Det har tillige været dokumenteret, at produktiviteten ikke er steget i Danmark i de seneste år og derfor at konkurrenceevnen overfor udlandet svækket.


I Danmark er der en betydelig viden om en veterinær sikker fødevareproduktion, samt en stor innovation i procesudvikling. Disse 2 styrkepositioner skal kombineres med viden om anvendelse af robotter og systemer til automatisering for en styrkelse af produktivitet / effektivitet.
En stigning i produktiviteten er en forudsætning for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Målsætning

Ved en intensiv indsat på dette område forventes det at der kan opnås en produktivitetsstigning i fødevareproduktionsleddet på 6% om året. Samtidig opnås en mindre spildprocent under produktion på ½%,  når der tages hensyn til kvalitetsbrist af alle arter (mikrobiologi, udseende m.m.). I procesudstyrsproduktionen forventes en produktivitetsstigning på 3% årligt, samt mulighed for at trække produktion hjem fra underleverandører i udlandet.

Innovationsbehov

Afsættet for INNO+ indsatsområdet skal være, at den forskningsbaserede viden skal kombineres med de stærke faglige kompetencer, der findes i de danske specialiserede virksomheder.


Ved anvendelsen af robotter er der ofte et problem når produkter skal samles op fra en position og føres til en anden. Da det ofte er produkter med en naturlig variations bredde er brug af visions udstyr til identifikation og endelig algoritme afgørende for gribning / håndtering afgørende, produktet må ikke beskadiges. Tillige skal udstyres designes således, at det kan indgå i et produktions-lokale, som kan rengøres forsvarligt.

De miljøpåvirkninger der er på udstyr i fødevareproduktion er ofte meget aggressive grundet selve produktets egenskaber, men i lige høj grad det fysiske og kemiske miljø under rengøringsproceduren.
Anvendelsen af sensorer er et af de områder, der skal fokuseres på, idet disse spiller en afgørende rolle for styringen af processen.


Der er viden på området fra mange brancher. Innovationen her vil kunne komme fra aktiviteter, hvor der søges viden og anvendelser fra andre brancher. Det kan herefter tilpasses til fødevaresektorens interessenter.
Problemstillingen er, at det er meget ressourcekrævende at finde den relevante viden og herefter formidle den til de relevante virksomheder - men det er nødvendigt. Den nyeste viden skal komme fra både ind- og udland, for at danske fødevarevirksomheder og procesudstyrsproducenter skal have en førerposition på området.


For at få innovationsprocessen forceret vil det være nødvendigt at støtte op om en viden-udveksling mellem forskellige brancher for at se de løsninger, der bruges andre steder og som skal danne inspiration til fødevaresektorens udvikling og innovation.
Indsamling af eksempler og forskningsresultater for anvendelsen af automatisering og robotanvendelsen skal derfor også indgå i den formidling, der skal finde sted til virksomhederne.


Anvendelsen af informationsteknologi i processerne vil være et væsentligt element i formidlingen.
For at anvende den nye teknologi vil der være behov for, at der skabes rum for ændring i tilvante rutiner og andre arbejdsmetoder, dette er ofte en proces der tager megen tid.

De danske forudsætninger

Der har de seneste år været en tendens til, at Danmark ikke kan bibeholde ufaglærte og håndværks-baserede produktioner, men at disse bliver lagt i lavtlønslande. Automatiseringsprocessen er en forudsætning for, at bibeholde produktions-arbejdspladser.
Der er derforuden behov for, at bibeholde produkt- og procesudstyrsproduktion i Danmark, for at understøtte den fortsatte fødevareudvikling i landet.
Automatisering og anvendelse af robotteknologi er en forudsætning for en konkurrencedygtig produktion og dermed et fremtidigt grundlag for innovation og vækst i fødevaresektoren.

Effekter og potentialer

Ved at sætte ind på automatisering og robotanvendelse i produktionen, vil produktiviteten øges i virksomhederne og der vil skabes ny viden, der kan have sin selvstændige forretningsmulighed. Den overfor nævnte udvikling i produktivitet (se punktet om målsætning) er konservativt ansat. Den positive effekt i at bibeholde danske arbejdspladser og generere arbejdspladser for både ufaglærte og mellemteknikere vil bidraget til at give et mere stabilt arbejdsmarked og grundlag for endnu større produktivitet.
Samtidig er bibeholdelse af produktionen i Danmark en forudsætning for fortsat udvikling af videns intensive og kvalitetssikre danske fødevareprodukter.