Gå til indhold

Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter

Du kan downloade alle INNO+ indspil, der relaterer sig til temaet Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter her.

Viser 1-30 af 54 resultater
AgroLab 1:1

groLab 1:1 er en innovationsindsats, der målretter forskningsmidler til projekter, hvor forskere indenfor bl.a. landbrug, fødevare- og energiproduktion, landskabs- og bygningsplanlægning mødes i partnerskaber med virksomheder indenfor energi- og fødevareproduktion samt ’udkants’-kommuner.

Animalsk produktion

Én af årsagerne til at Danmark stadig er en betydende fødevareeksportør er det determinerede fokus på at få mest muligt ud af råvaren, det være sig fisk, svin, køer og mælk. Udnyttelsen af de biologiske råvarer er høj allerede, og der er derfor tale om hele tiden at hjemtage de sidste marginaler.

Berigede fødevarer

I takt med den ubønhørlige vækst i livsstilssygdomme og en stor stigning i andelen af ældre belastes sundhedssystemerne i både Danmark, EU og globalt. Optimal ernæring af disse udsatte grupper vides at have effekt, og ville kunne få en betydelig positiv indflydelse på den offentlige sundhedsøkonomi

Biodiversitet – naturlig og kulturskabt

Med et samlet befolkningstal i 2050 på ca. 10 mia. mennesker står kloden over for store udfordringer i forhold til bærdygtighed, fødevareproduktion og udvikling af ny medicin. Bevarelse og fremme af verdens biologiske mangfoldighed bliver en nøgle til at møde disse udfordringer.

Bioprocesser

Danske virksomheder og forskere har omfattende ekspertise indenfor produktudvikling baseret på biologiske processer og udnyttelse af bioaktive stoffer, og salgsorganisationer og markedsføringsorganisationer er allerede godt på plads.

Blå vækst – fødevare- og foderproduktion til havs

Danmark beslaglægger fødevareproduktionen på land ca. 63% af det danske landareal, og der er ikke plads til udvidelser. Blå vækst-indsatsen skal udvikle de nye teknologier, der bliver nødvendige for at overvinde forhindringer for en massiv ekspansion af værdiskabende strukturer til havs.

Bæredygtig planteproduktion og intelligent arealanvendelse

Der er behov for at intensivere produktionen af fødevarer uden at øge miljøbelastningen. En radikal modernisering af arealanvendelse og dyrkningsmetoder kan øge den økologiske og konventionelle planteproduktion i Danmark og globalt.

Dansk model for effektiv og bæredygtig husdyrproduktion

Dansk fødevareproduktion karakteriseres af en meget høj grad af effektivitet. tillæg til effektivitet bør den danske produktion indrettes på dokumenteret kvalitet, der omfatter dyresundhed- og velfærd, fødevaresikkerhed samt miljøvenlig produktion.

Data drevet og viden baseret beslutningstagen i landbruget

En øget brug af datadreven og viden baseret beslutningstagen vil reducere disse forskelle. Udviklingen indenfor tags, sensorer og positionerings teknologier kan udnyttes til at automatisere datafangst fra produktionen på de enkelte landbrug.

Den digitaliserede gris

Den danske svineproduktion står overfor strukturelle udfordringer da produktionen af slagtesvin vil blive yderligere domineret af meget store enheder på flere tusind søer og slagtesvin. Dette stiller særlige krav til primærproducentens management og nye redskaber til processtyring.

Den gule biomasse som råstof – en regional specialisering.

Råstoffer og alternative energikilder bliver stadig vigtigere handelsvarer. Derfor skal der skabes maximal værdi i kæden fra produktionen af gul biomasse samtidig med at restprodukter fra fremstillingsprocesserne udnyttes og forædles optimalt.

Den ressourceeffektive ko

Via en koordineret forsknings- og innovationsindsats, som kombinerer biologisk og teknologisk viden, er målet at skabe grundlag for forbedret dyremateriale, ernæring, styrings- og managementsystemer og implementering af innovative produktionssystemer.

Det ”festlige” madliv som økonomisk og velfærdsdrivkraft

Temaet handler om udvikling af et supplerende mad- og måltidserhverv byggende på små lokale producenter, grønne og oplevelsesrige måltider: Lokale oplevelsesrige, grønne fødevarer og madoplevelser som supplement til teknologisk-effektiv storproduktion.

Emissionsbaseret regulering af landbruget

Vi vil udvikle systemer og metoder til on-site monitorering af landbrugets faktiske miljø- og ressourceforhold, så det individuelle landbrug kan reguleres på grundlag af faktiske værdier frem for standardiserede normtal.

Ernæringsrigtige fødevarer til den aldrende befolkning

Tiltag der kan forebygge sygdom hos denne befolkningsgruppe herunder sikre hurtigere ’recovery’ efter sygdom og hospitalsindlæggelse vil have stor samfundsøkonomisk betydning og øge livskvaliteten betydeligt for en større og større del af samfundet.

Fremtidens biobaserede materialer

Målsætningen med dette INNO+ forslag er at udnytte planterester fra f.eks. foder- og fødevareproduktion til at udvikle og producere biobaserede materialer, der kan erstatte oliebaserede produkter, og at udvikle helt nye biobaserede produkter.

Fremtidens skalérbare bioproduktion

Bioteknologiske produkter er typisk kendetegnet ved lange udviklingstider og høje omkostninger. Implementering af ny teknologi og en innovativ indsats i arbejdet med såkaldte single-use baseret produktion kan fremtidssikre dele af den biobaserede produktion i Danmark.

Grøn biomasse og nye biobaserede produkter

Den globale middelklasse forventes at vokse med over en milliard frem mod 2020. Denne klasse ønsker en mere animalsk-baseret diæt og har købekraften til at efterspørge det. Det kræver andre måder at sikre foder til Danmarks animalske produktion

Grøn omstilling i landbruget

Målretning af vækst i landbruget mod robuste landbrugsjorde kræver bl.a. ny detaljeret viden om udvaskning af næringsstoffer fra landbrugsarealer og udvikling af nye målemetoder og miljøteknologier på landbrugsområdet

Grønne fabrikker i danske væksthuse

En stor del af den protein som Danmark og Europa i dag importerer, ville kunne erstattes med lokal produceret algebaseret protein. Restproduktet efter udnyttelse af algernes indhold af højværdistoffer og proteiner kan anvendes til produktion af bioenergi.

Havets uudnyttede ressourcer til gavn for den danske fødevaresektor

Den internationalt anerkendte danske offentlige og private fødevareforskning vil være et stærkt fundament for en innovativ satsning på at udnytte havets ressourcer. Området kan medvirke til ikke alene at bevare arbejdspladser i Danmark; men også til at videreudvikle den danske fødevaresektor.

Industriel produktion af Nye Nordiske Kvalitetsfødevarer

Nye nordiske kvalitetsfødevarer vil kunne tilføre vigtige dimensioner i forhold til miljøeffektiv produktion, høj dyrevelfærd og rene naturlige fødevarer. Nyt Nordisk Køkken er endnu kun kendt i small-scale fra restaurationer, specialbutikker o.l.

Innovation i fødevaresektoren

Der er behov for at styrke innovation, forskning og vidensamarbejde, der bygger på de regionale styrkepositioner på fødevareområdet.

Handlinger tilknyttet webside