Gå til indhold

Innovative klimasikringsløsninger mod ændrede vandforhold

Vandområdet har potentiale til at øge eksporten af ydelser, modeller, systemer og produkter til det globale marked, der i stigende grad efterspørger intelligente løsninger med de stigende udfordringer på vandområdet

Indsendt af

Klima-, Energi og Bygningsministeriet

Resumé

Danmarks stigende risiko for ekstrem nedbør og ændrede vandforhold i jorden skal kombineres med Danmarks styrkeposition inden for vandløsninger til at sikre et hjemmemarked for innovative løsninger, der kan eksporteres til et globalt marked. En målrettet indsats kan give bedre sikring af Danmarks værdier mod fremtidige tab og sikre udnyttelse af et stort erhvervs- og vækstpotentiale.

Udfordring og muligheder

Klimaændringer forventes at give stigende problemer med hyppigere og voldsommere nedbør i Danmark, og samtidig give anledning til ændrede nedbørsmønstre globalt. Kombineret med havstigninger forventes det, at sikring af vandressourcer og vandmiljø samt sikring af befolkning og værdier mod oversvømmelser bliver en stigende global udfordring. Udgifterne til oversvømmelser ved ekstremregn overstiger allerede i Danmark alle tidligere niveauer. Oversvømmelsen i Købehavn juli 2011 blev Europas dyreste enkeltstående forsikringshændelse i 2011 med direkte udgifter på over 6 mia. kr. Hertil kommer indirekte omkostninger såsom tabte immaterielle værdier, sundhedseffekter og gener i forbindelse med omlægning af trafik mv. Klimatilpasning er udpeget som en af de centrale samfundsudfordringer i både Danmark (FORSK2020) og i EU (Horizon2020), og der er et stort forsknings- og innovationsbehov for at sikre fortsat vækst og velfærd for Danmarks og Europas befolkning.

Målsætning

Målet er, at innovative løsninger til klimasikring mod oversvømmelser og ændrede vandstrømninger i jorden, på længere sigt mindsker risikoen for, at kommende ekstremhændelser skaber store ødelæggelser eller forurening, på trods af en stigning i hyppighed og intensitet. Målet er således, at omkostninger ved ekstreme vejrhændelser fremover sænkes væsentligt, ved at vandet fx ledes hen hvor det gør mindst økonomisk og samfundsmæssig skade, ved at planlægge nye investeringer til et ændret klima og ved at forbedre varsling af nedbør og ændringer i vandstrømning og -kvalitet. Løsningerne kan også bidrage til at give samfundsgevinster på andre områder, hvis de samtænkes med fx udvikling af grønne bymiljøer, samt Danmarks energi- og CO2 reduktionsmålsætninger. Samtidig er målet, at løsningerne er egnede til en kommerciel dansk udnyttelse og eksport til det globale marked, og dermed udnytter et dansk styrkebehov til fortsat jobskabelse og vækst. Målsætningerne er stærkt knyttet til Regeringens ønske om at koble klimasikringsindsatsen til grøn jobskabelse, som det er formuleret f.eks. i Regeringens handlingsplan for klimasikring af Danmark (Sådan håndterer vi skybrud og regnvand).

Innovationsbehov

Realisering af målet er forbundet med innovationsbehov inden for en række forskellige brancher. Der er behov for udvikling af innovative løsninger inden for bl.a.: materialer, bygninger, planlægning, spildevandshåndtering og integreret analyse og modellering. Det kan fx være udvikling af permeable belægninger, udvikling af nye løsninger til forgrønnelse af bygninger og byområder, udvikling af risikovurderingsværktøjer og modeller til scenarieberegninger og varslingssystemer. Udviklingen af innovative løsninger bør ske i tæt partnerskab mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige aftagere af løsninger til hjemmemarkedet. Måldreven forskning skal kobles med udviklings- og demonstrationsprojekter i samarbejde med offentlig indkøb og planlægning. Der kan være behov for ændringer i reguleringen på vandområdet for at øge hjemmemarkedets efterspørgsel efter innovative løsninger, jf. anbefalinger fra Vækstteam for vand, bio & miljøløsninger. Der er også et behov for at koble aktiviteterne til oplysning og videnspredning for at øge hjemmemarkedets efterspørgsel efter klimasikre løsninger. Der er tillige et behov for målrettet uddannelse af fremtidens innovative arbejdsmarked gennem et øget fokus på innovation i uddannelserne på alle niveauer.
Der er et stort behov for en offentlig initieret indsats på området, da det kan sikre, at de udviklede løsninger efterspørges på hjemmemarkedet, hvilket er en forudsætning for, at løsninger og produkter kan markedsmodnes og eksporteres.

De danske forudsætninger

Danmark har traditionelt en global styrkeposition inden for vandløsninger. Danmark solgte i 2011 for 14,3 mia. kr. vandteknologi til udlandet, hvilket udgjorde over 2% af den samlede eksport, den næsthøjeste andel i EU. Det investeringsløft på 2,5 mia. kr., der er aftalt i 2013 for at klimasikre imod oversvømmelser, er en enestående mulighed for at skabe et dansk hjemmemarked med efterspørgsel efter innovative løsninger, der kan udvikles, testes og evalueres i stor skala. Som påpeget af Vækstteam Vand, bio og miljøløsninger vil det være et unikt afsæt for at løfte de danske virksomheders kompetencer og produkter og gøre dem markedsparate til det globale marked, især hvis der efterspørges løsninger der er integrerede og helhedsorienterede og medtænker andre hensyn end afledning af vand, idet løsninger der angriber flere udfordringer har en komparativ markedsfordel. Det kan fx være at løsningerne også kan bidrage til fx at øge velfærd i byerne gennem øget biodiversitet, rekreative områder og andre økosystemydelser, eller fx bidrage til at nedbringe energiforbrug og CO2-emissioner. Også Regeringens Innovationsstrategi ’Danmark Løsningernes land’ peger på klimatilpasning til et væsentligt indsatsområde med gode danske forudsætninger for jobskabelse.

Effekter og potentialer

Vandområdet har potentiale til at øge eksporten af ydelser, modeller, systemer og produkter til det globale marked, der i stigende grad efterspørger intelligente løsninger med de stigende udfordringer på vandområdet. Vækstteam for Vand, bio og miljøløsninger påpeger, at et Danmark, hvor innovative vandløsninger, der møder globale behov, demonstreres, markedsmodnes og produceres, vil være attraktivt for såvel udenlandske kunder som investorer, og danne grobund for jobskabelse og vækst.