Gå til indhold

Højteknologisk dansk fødevareproduktion

For bæredygtigt at sikre og udbygge Danmarks position på det internationale fødevaremarked, skal nye højteknologiske løsninger udvikles og implementeres.

Indsendt af

Teknologisk Institut

Resumé

De danske fødevarer er i verdensklasse og internationalt kendte for et højt og ensartet kvalitetsniveau og for en høj standard for fødevaresikkerhed. Dette er bl.a. funderet i velfungerende og gennemsigtige kontrol- og datasystemer i privat og offentlig regi. For bæredygtigt at sikre og udbygge Danmarks position på det internationale fødevaremarked, skal nye højteknologiske løsninger udvikles og implementeres. Nøgleteknologierne til at sikre en international produktdifferentiering er:

  • Målesystemer til robot- og processtyring, samt til bestemmelse og dokumentation af kvalitet og sikkerhed.
  • IKT-løsninger til effektiviseringer og til sikring og dokumentation af sporbarhed samt deling af produktions- og produktinformationer i hele værdikæden fra jord til bord.

Udfordring og muligheder

Den danske fødevaresektor har et godt internationalt renommé karakteriseret ved en stor tillid til kvalitet og sikkerhed, som er underbygget af stærke brands inden for svinekøds- og mejerisektorerne. I lighed med andre industrier sætter globaliseringen den danske fødevareproduktion under et stærkt pres for at reducere omkostningerne. Dette kræver en løbende forbedring af produktiviteten, men også udvikling af it- og målesystemer til effektivt at sikre og dokumentere kvalitet og fødevaresikkerhed. Dette er grundlaget for en dansk produktdifferentiering og vækst på internationale vækstmarkeder med traditionelt lav og vigende forbrugertillid. Den høje grad af digitalisering og villighed til at tilegne sig og bruge it i det danske samfund, danner grundlaget for at øge produktiviteten og værdiskabelsen af ufaglært arbejde gennem (intuitive og adaptive) IKT-værktøjer til planlægning og instruktionsformidling i produktionen. Produktiviteten skal også fortsat udvikles gennem automatisering. Udfordringen er her, at de tilbageværende tunge manuelle arbejdsprocesser er vanskelige at automatisere, og forsøg herpå resulterer ofte i en uhensigtsmæssig mangel på fleksibilitet i produktionen. Dette kræver udviklingen af nye højteknologiske adaptive og fleksible løsninger.

Målsætning

Målet med denne satsning er at udvikle dansk højteknologisk fødevareproduktion gennem innovation, der bæredygtigt fremmer produktiviteten samt underbygger og dokumenterer det høje danske kvalitets- og sikkerhedsniveau. Der fokuseres på løsninger, der kan sikre høj effektivitet af maskiner og mennesker, øget produktion gennem dyresundhed og råvareudnyttelse, samt effektiv informations- og videndeling i hele produktionskæden.

Innovationsbehov

Produktivitetsfremmende innovation
Forøgelse af værdiskabelsen af ufaglært arbejde gennem udviklingen af intuitive og adaptive IKT-værktøjer til planlægning og instruktionsformidling, som fx sikrer hurtig indkøring i produktionsrutiner, fleksibel jobrotation og produktionssetup, samtidig med at kvaliteten sikres. Værktøjerne vil gøre produktionen mere robust over for personaleudskiftning, uddannelsesniveau, sprog og kultur.

Innovation inden for sensorstyrede robotter og semiautomatiske værktøjer til at assistere arbejdsfunktioner i hele produktionskæden. Intelligente robotter, der kan reagere på omgivelserne, er stadig på et meget tidligt udviklingsstade, hvorfor der er behov for grundig forsknings- og udviklingsindsats inden for brug af avancerede målesystemer til adaptiv og fleksibel realtidsstyring.

Innovation inden for teleassistance og kontrol. Effektiv overvågning af dyresundheden i primærproduktionen og vedligehold af avancerede maskiner har det til fælles, at det ofte kræver hurtig ekspertbistand. Det kræver effektiv anvendelse af teleteknik til kommunikation mellem henholdsvis veterinære og tekniske videncentre og produktionsstederne.

Innovation rettet mod fødevarekvalitet
Nye sensorer til procesovervågning og styring samt bestemmelse og dokumentation af kvalitet og sikkerhed. Fx vil visionteknologi kunne reducere ensformigt arbejde med kødkontrol, automatisere dokumentationen og ensarte kontrollen.

It-systemer til fuld sporbarhed og effektivisering af kvalitetssikring via integration og deling af produktionsdata i hele værdikæden. Fx formidling af data fra primærproduktionen (anvendt foder, sygdomme og medicinering) til slagteri og mejeri.

Innovation rettet mod bæredygtighed og øget grundlag for dansk fødevareproduktion
Inden for animalsk produktion ligger en meget væsentlig del af den samlede miljøbelastning på primærsiden. It og visionteknologi til individorienteret husdyrsproduktion, hvor fodring, dyrevelfærd og sygdomsforløb overvåges på individniveau med mulighed for målrettet fodring og medicinering med henblik på en reduktion af både produktionsomkostninger og miljø- og sundhedsbelastning.

Avancerede sensorer og it-modeller til en præcis prædiktion af holdbarhed på basis af produktionsdata fra det konkrete produktionsforløb vil være en konkurrenceparameter på det internationale fødevaremarked gennem en øget indikeret holdbarhed i stedet for den aktuelle ’worst case’-indikation. Det vil også bidrage til mindre madspild på detail- og forbrugerniveau.

De danske forudsætninger

Fra ’MandagMorgen’: Dansk landbrug har en række gode forudsætninger for at medvirke til at dække den stigende globale efterspørgsel efter fødevarer og biomasse og opnå merpriser på eksportmarkederne. Og vi har også mulighed for at eksportere viden, løsninger og teknologier, som kan understøtte andre landes produktion af bæredygtige fødevarer.

Men der er andre lande og regioner, som også har fokus på de nye produkter og markeder, og konkurrencen øges. Den danske fødevaresektor står i udgangspunktet godt positioneret til at vinde markedsandele. Vi har et godt ry, vi har erfaringerne med at operere på eksportmarkederne, og vi har en teknologisk og forskningsmæssigt stærkt funderet klynge. Men vi kan ikke med de nuværende produktionsmetoder udnytte hele potentialet. Derfor vil det være nødvendigt at nytænke på alle niveauer af værdi- og produktionskæden.

Effekter og potentialer

  • Helhedsorienterede løsninger har effekt på både effektivitet, produktivitet, bæredygtighed og kvalitet.
  • Anvendelse af smart teknologi kan sikre arbejdspladser til alle kompetenceniveauer og udnytter de enkelte kompetencer bedst muligt.
  • Højteknologiske løsninger til fødevaresektoren er så viden- og erfaringskrævende, at både løsninger og rådgivning kan eksporteres.