Gå til indhold

Bæredygtige biobrændstoffer

Et innovationspartnerskab, blandt andet med fokus på etableringen af et fuldskala bioraffinderi, vil stille Danmarks godt når det handler om innovation og produktion af den næste generation af biobaserede produkter.

Indsendt af

Dansk Energi

Resumé

Danmark har i dag et stærkt udgangspunkt i forhold til avancerede biobaserede produkter baseret på restprodukter. Vi har forudsætningerne for at blive blandt de første i Europa, som kommer over tærsklen til industriel produktion af biobrændstoffer på affald og derigennem fastholdelse af en førerposition på viden, teknologi og erfaring på bioområdet.

Etablering af et industrielt anlæg med en kommerciel produktion vil inden for få år kunne skabe godt 2000 arbejdspladser i Danmark og give eksportmuligheder til et voksende europæisk marked. Dertil kommer, at et anlæg vil være en afgørende faktor i at opnå målet om en fossilfri transportsektor i 2050.

Et innovationspartnerskab, blandt andet med fokus på etableringen af et fuldskala bioraffinderi, vil stille Danmarks godt når det handler om innovation og produktion af den næste generation af biobaserede produkter.

Udfordring og muligheder

Udfordring: Transportsektoren er i dag næsten fuldstændig afhæng af fossile brændsler. Biobaserede brændstoffer kan erstatte fossile brændsler indenfor såvel personbil-, lastbil-, fly- som skibstransport og bidrage til reduktion af transportsektorens olieafhængighed og udledning af drivhusgasser.

Derudover kan biobrændstoffer bidrage til økonomisk vækst, teknologieksport og til nye indtægtsmuligheder i landbruget. På kort sigt forventer regeringen og IEA, at anvendelsen af biobrændstoffer i personbiler vil øges og spille en væsentlig rolle frem mod 2020. Derefter forventes det, at biobrændstofferne i stigende grad vil anvendes i fly, skibe og tung transport som ikke har andre grønne alternativer, som eksempelvis el.

På lang sigt vil stigende priser på fossile råstoffer skabe efterspørgsel efter biobaserede input til produktion af materialer og produkter som alternativ til det fossile input.

Mulighed: Den foreløbige teknologiske udvikling har især været drevet af fremstilling af flydende biobrændstoffer, men der er muligheder for at anvende biomassen mere avanceret end i dag. Der ligger således en række udviklings- og vækstmuligheder i biomassen på længere sigt.

Et innovationspartnerskab blandt andet med fokus på etableringen af et fuldskala bioraffinderi, vil stille Danmarks godt når det handler om innovation og produktion af den næste generation af biobaserede produkter.

Målsætning

- Danmark skal i 2018 producere biobrændstoffer på restprodukter i en mængde som svarer til en tredjedel af behovet i forhold til målsætningen om 10 pct. VE i persontransporten.

- Danmark skal være et vækstcenter med viden, teknologi og produktion inden for bioområdet

- Bidrage til målet om en fossilfri transportsektor i 2050.

Innovationsbehov

Danmarks store mulighed er, at vi som lille land med erfaring med tæt offentlig-privat samspil. Vi kan derfor rykke os hurtigt og levere i forhold til efterspørgsel efter bæredygtige bioløsninger.


Der er behov for at tage yderligere tiltag i retning af at gøre investeringerne i fuldskala bioraffinaderier rentabel i Danmark:

- Bedre koordinering mellem eksisterende forsknings-, udviklings- og demonstrationsprogrammer

- Understøtte den videre udvikling af teknologier, der fokuserer på omdannelse af organisk affald og biprodukter til biobaserede brændstoffer

- Etablering af et offentlig- privat partnerskab med finansiel forpligtigelse i en størrelsesorden, som kan udløse medfinansiering fra EU

- Byg videre på de styrker og potentialer inden for forbehandling af biomasse, anvendelsesorienteret forskning i industriel biotek

- Implementering af et iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer og krav ved offentlige indkøb om anvendelse af disse produkter.

De danske forudsætninger

Danmark har mulighederne for at gøre brugen af bioressourcer og hele bioraffineringsprocessen til en bæredygtig vækstmulighed, hvor der tages hensyn til fødevareproduktion og biodiversitet.

Vi har en særlig kombination af færdigheder og et stærkt fundament for at skabe nye produkter og teknologieksport inden for den biobaserede økonomi. Samtidig har vi en række virksomheder, der er helt med i front hvad angår teknologi og produkter: Novozymes; Haldor Topsøe og DONG.

Danmark har således kompetencer inden for landbrug, affaldshåndtering, produktion af biobrændstoffer og enzymer. Endelig har danske virksomheder en ekspertise i at tænke i helhedsløsninger og koncepter, hvor kompetencer og teknologier kombineres.

Vækstteamet for vand, bio og miljøløsninger og Miljøministeriet Erhvervspanel for Grøn Omstilling har begge anbefalet, at Danmark skal understøtte en intelligent udvikling og implementering af det biobaserede samfund.

På europæisk plan er der aktuelt udbudt et SPIR (Strategic Platforms for Innovation and Research) vedrørende det biobaserede samfund. Derudover har Europa Kommissionen vedtaget en strategi med fokus på bioområdet  "Innovating for Sustainable Growth: a Bioeconomy for Europe".

Effekter og potentialer

Danmark har mulighed for at skabe nye arbejdspladser og øgede eksportindtægter ved at fokusere på udvikling og innovation af bio-baserede produkter og samtidig prioritere disse via lovgivning og økonomiske incitamenter. Et eksempel er et gennemarbejdet forslag til et bioraffinaderi, der kan producere 2. generation bioethanol på halm.

I anlægsfasen vil det skabe 3.000 job og desuden betyde anslået 1.400 job, når anlægget er i drift. En anden fordel er, at sådanne anlæg typisk vil komme til at ligge i et landdistrikt. Etablering af et innovationspartnerskab vedr. bioresurser vil sende et stærkt signal til virksomheder og andre danske og udenlandske private investorer om, at Danmark satser markant på udvikling og innovation inden for bioresurser og biobrændsler.