Gå til indhold

Biomasse en masse: Øge produktion og anvendelse af biomasse fra land og hav

Det er en politisk målsætning at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050. I det fossilfrie samfund vil der blive øget efterspørgsel efter biomasse til fødevarer, foder, materialer og energi.

Resumé

Det er en politisk målsætning at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler i

2050. I det fossilfrie samfund vil der blive øget efterspørgsel efter biomasse til fødevarer, foder, materialer og energi. Der er derfor behov for et innovativt samarbejde på tværs af producenter og vidensinstitutioner for: 1) at øge mængde af biomasse (fra land og hav) og 2) forbedre og nytænke anvendelsen af biomassen (til både energi og biobasered produkter).

Udfordring og muligheder

På land:

I Danmark er der en unik mulighed for at ligge forrest i kapløbet om at producere fremtidens nye råolie. Råvaregrundlaget (primært halm) og teknologien (bioraffinering) er til stede og der er spidskompetencer inden for en lang række områder herunder landbrug, enzymer, teknologi, IT, forskning udvikling og rådgivning. Bioraffinering kan være med til at udnytte biomasseressourcer hos landmænd, der i dag ikke betragtes som havende en (væsentlig) værdi. Anvendelse af biomasse til energi skal dog ikke ske på bekostning af fødevareproduktion. Fokus skal derimod ligge på udnyttelse af restprodukter og sidestrømme fra landbrugets fødevareproduktion. Biomasse fra landbruge kan ligeledes anvendes til fremstilling af en række biobaserede produkter (f.eks. isolering, emballage, stivelse til pap/papir, tekstiler, fugtstyring, bind/bleer mv.)

Til havs:

Marin biomasse (tang) udgør også en mulig kilde til produktion af energi og biobaserede produkter. Tangdyrkning åbner op for at anvende nye uudnyttede arealer til biomasseproduktion. Tangdyrkning har samtidig den fordel, at produktionen udnytter og dermed recirkulerer de næringsstoffer der udledes til havmiljøet. Marin biomasse er rig på basale indholdsstoffer som proteiner, kulhydrater og en række højværdistoffer, der alle efterspørges af især fødevare -, foder- og medicinalindustrien (til f.eks. foder, farve/tilsætningsstoffer).

Der udestår dog en række udfordringer for på optimal vis at kunne udnytte biomasseressourcen fra landbrug og tangproduktion til energi og biobaserede produkter. Udfordringerne består bl.a. i:

  • At kunne levere bæredygtig biomasse til en konkurrencedygtig pris i tilstrækkelige mængder
  • At udvikle de relevante teknologier (til bioenergi og biobaserede produkter fra både land og hav)

Herudover er der behov for innovativt samarbejde mellem producenter og vidensinstitutioner omkring biomassens anvendelsesmuligheder indenfor både food og non-food industrien.  Forskning og udvikling af biobaserede materialer kan bane vej for en integreret produktion, hvor ”alt” i biomassen bruges.

Målsætning

Målsætningen er at:

  • Udvikle en bæredygtig storskalaproduktion af biomasse fra landbruget
  • Udvikle en bæredygtig storskalaproduktion af marin biomasse
  • At udvikle nye biobaserede food og non-food produkter

De danske forudsætninger

Danmark har gode forudsætninger for at blive førende i forhold til at omsætte landbrugets spildprodukter til bioressourcer. Der er stor viden og kompetencer på området indenfor både industri og universiteter (dette gælder både i forhold til at kunne udnytte biomasseressourcen fra landbrug og fra tangproduktion).

Effekter og potentialer

En stærk bioøkonomi baseret på udnyttelse af biomasseressourcen fra landbrug og tangproduktion vil:

  • Øge beskæftigelsen indenfor nye og eksisterende produktionsområder Skabe mulighed for øget eksport (grønne produkter, knowhow og teknologi)
  • Være en gevinst for miljø og klima (bæredygtig og fossilfri fremtid) Øget erhvervsudvikling og naturforvaltning i yderområderne
  • Skabe mulighed for nye indtjeningsmuligheder for primærsektoren
  • Øget national forsyningssikkerhed indenfor foder og energi (vedvarende energikilde)
  • Reducere udledningen af næringsstoffer til havmiljøet