Sprogniveauer: Engelsk B og sprogtest

Engelskkundskaber på B-niveau er et krav for optagelse på videregående helt eller delvist engelsksprogede uddannelser i Danmark. Her finder du råd om vurdering af engelskniveau. Læs også om engelsk B som specifikt adgangskrav.

Engelsk B som sprogkrav på helt eller delvist engelsksprogede uddannelser

Helt eller delvist engelsksprogede videregående uddannelser i Danmark kræver engelskkompetencer svarende til engelsk på B-niveau.

Karakterkravet er fastsat til mindst 3,0 for engelsk B-niveau. Engelsk på A-niveau bestået med mindst 2, 0 kan erstatte kravet om mindst 3,0 for engelsk B-niveau.

Engelsk A skal være bestået med mindst 2,0, hvis kravet for optagelse på en helt eller delvis engelsksproget videregående uddannelse er engelsk A.

Institutionerne kan desuden acceptere andre test, som kompetencemæssigt svarer til de fastsatte krav. Det kan være en TOEFL- eller IELTS-test, en anden test eller en prøve tilrettelagt af institutionen, som kompetencemæssigt opfylder kravene til engelsk B-niveau.

Der er et mindstekrav til ansøgerens resultater i en TOEFL- eller IELTS-test. Mindstekravet er fastsat i adgangsbekendtgørelserne til de videregående uddannelser. Uddannelsesinstitutionerne kan kræve højere pointtal og skal oplyse om kravene på deres hjemmeside. Ændringer skal varsles med mindst 1 år.

Kravene betyder, at kun karakterbårne beviser opfylder dokumentationskravet. Kompetencebevis i engelsk B eller A, som en ansøger får på baggrund af en realkompetenceafprøvning på et VUC-center, opfylder ikke dokumentationskravet. En ansøger med et kompetencebevis skal derfor dokumentere engelskkundskaber på en af de andre fastsatte måder, det vil sige gennemføre en test eller en prøve, som er særligt tilrettelagt af institutionerne.

Ansøgere fra engelsktalende lande er også omfattet af kravene til dokumentation for engelsk B. Institutionerne kan for disse ansøgere lave en særligt tilrettelagt prøve, som kan dokumentere engelskkompetencer svarende til mindst engelsk B-niveau.

Det danske B-niveau ligger på B2 i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR), og det danske A-niveau ligger på C1 i CEFR.

Engelsk B som sprogkrav eller specifikt adgangskrav

Engelsk B kan også være et specifikt adgangskrav. Når der er fastsat et specifikt adgangskrav, så skal dette krav være opfyldt via den adgangsgivende eksamen. Der er derfor forskelle på, hvordan en ansøger kan opfylde engelsk B som sprogkrav og som specifikt adgangskrav.

Eksempel 1

En ansøger har kun engelsk på C-niveau, men søger ind på en uddannelse, som udbydes på engelsk, og sprogkravet er engelsk på B-niveau. Engelsk B er ikke et specifikt adgangskrav.

Ansøgeren kan ikke dokumentere engelsk på mindst B-niveau via sin gymnasiale uddannelse. Ansøgeren har heller ikke dokumenteret sine sprogkundskaber ved en IELTS- eller TOEFL-test. Uddannelsesinstitutionen kan derfor stille krav om en test, som institutionen anerkender, og som kompetencemæssigt svarer til mindst engelsk på B-niveau bestået med mindst 3,0. Institutionerne har mulighed for selv at tilrettelægge en prøve, der dokumenterer engelsk B-niveau.

Eksempel 2

Institutionen vurderer ansøgerens niveau i engelsk i den gymnasiale eksamen til at svare til dansk C-niveau, men ansøgeren søger ind på en uddannelse hvor adgangskravet er engelsk B. Uddannelsen udbydes på dansk. Der er tale om et specifikt adgangskrav.

Når det specifikke adgangskrav er engelsk B, skal ansøgeren opfylde kravet for at være kvalificeret til optagelse. Ansøgeren kan eventuelt nå at supplere eller få et kompetencebevis på engelsk B-niveau via realkompetencevurdering på et VUC-center. I andre tilfælde skal der gives afslag på optagelse i den konkrete situation.

Eksempel 3

En engelsksproget uddannelse kræver engelsk C som specifikt adgangskrav, men engelsk B som sprogkrav, da uddannelsen foregår på engelsk. Ansøgeren opfylder kravet om engelsk C som specifikt adgangskrav via sin adgangsgivende eksamen, men ikke sprogkravet engelsk B.

I dette tilfælde kan ansøgeren opfylde engelsk B-kravet som sprogkrav via enten en sprogtest TOEFL eller IELTS, en sprogtest, som uddannelsesinstitutionen anerkender, eller en prøve tilrettelagt af uddannelsesinstitutionen. Det specifikke adgangskrav er opfyldt via engelsk C i den adgangsgivende eksamen.


IELTS og TOEFL

På IELTS' og TOEFL's hjemmesider findes disse organisationers egne oversigter over relationen mellem IELTS- henholdsvis TOEFL-resultater og CEFR-niveauer:

Det er til enhver tid bestemmelserne i adgangsbekendtgørelserne og på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider, som er gældende.


Institutionernes hjemmeside

Se på institutionernes hjemmeside, hvordan de håndterer engelsk B som adgangskrav.

Vær også opmærksom på, at flere af universiteterne opererer med en forældelse på sprogtest, således at testen ikke må være mere end 2 år gammel.

Se eksempelvis:


Læs mere om sprogtest

 

Senest opdateret 17. februar 2020