For kompetente myndigheder

For kompetente myndigheder om anerkendelse inden for de lovregulerede erhverv

Her kan du læse om:

  • Retningslinjer for anerkendelse
  • Rettelse af oplysninger om lovregulerede erhverv
  • Høring af Styrelsen for Forskning og Uddannelse
  • Indberetning til Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Retningslinjer for anerkendelse

Her på hjemmesiden præsenteres den gældende lovgivning:

Som kompetent myndighed kan man desuden finde svar på mange spørgsmål her:


Rettelse af oplysninger om lovregulerede erhverv

Hjemmesiden informerer ansøgere om adgangen til erhvervsudøvelse i form af en faktaside på henholdsvis dansk og engelsk for hvert af de lovregulerede erhverv.

Hver kompetent myndighed udfylder og ajourfører oplysningerne om myndigheden og dens erhverv i en database. Myndigheden giver løbende besked til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når der sker ændringer vedrørende de medarbejdere, der skal kunne redigere myndighedens oplysninger i databasen.


Høring af Styrelsen for Forskning og Uddannelse

De kompetente myndigheder, som har ansvaret for de lovregulerede erhverv, har ifølge lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. som udgangspunkt pligt til at høre Styrelsen for Forskning og Uddannelse ved behandling af udenlandske uddannelseskvalifikationer og til at indberette oplysninger om deres afgørelser.

Læs nedenfor om:

  • Pligt til at høre Styrelsen for Forskning og Uddannelse
  • Undtagelser fra høringspligten
  • Fritagelse fra høringspligten

Pligt til at høre Styrelsen for Forskning og Uddannelse

De kompetente myndigheder træffer afgørelse om anerkendelse af ansøgeres samlede uddannelses- og erhvervskvalifikationer. Når det gælder ansøgerens udenlandske uddannelseskvalifikationer, skal de dog som hovedregel indhente en vurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Der gælder visse undtagelser og muligheder for at blive fritaget for høringspligten, og de er beskrevet i de følgende afsnit.

Den kompetente myndighed skal kun lægge en vurdering til grund, hvis vurderingen er afgivet af styrelsen til myndigheden til brug for myndighedens behandling af en ansøgning om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv. Myndigheden kan altså ikke bindes til at følge en vurdering af ansøgers udenlandske uddannelseskvalifikationer, som styrelsen måtte have afgivet på et tidligere tidspunkt med et andet formål for øje.

Når styrelsen afgiver vurderinger til brug for kompetente myndigheders afgørelser, er der således tale om en vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer i forhold til en bestemt dansk uddannelse. De niveauvurderinger, som styrelsen afgiver i andre sammenhænge, kan ikke anvendes i forbindelse med kompetente myndigheders afgørelser om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv.

I forhold til disse afgørelser vil det være nødvendigt at gennemføre en nærmere sammenligning af uddannelsernes indhold for at kunne tage stilling til en ansøgers forudsætninger for at kunne udøve det pågældende erhverv. På visse erhvervsområder er det således afgørende for en uddannelses anvendelighed, at den har givet kendskab til og viden om de særlige nationale forhold, discipliner m.v., som gælder for erhvervsudøvelsen på området, fx dansk procesret og dansk ejendomsret på advokatområdet.

Undtagelser fra høringspligten

Pligten til at få foretaget en vurdering gælder dog ikke,

1) når myndigheden kan imødekomme ansøgningen fuldt ud, for så vidt angår anerkendelse af den pågældendes uddannelseskvalifikationer.

Det gælder f.eks. på områder, hvor man i kraft af en harmonisering af landenes uddannelser som ansøger er sikret gensidig anerkendelse af uddannelsen uden nærmere vurdering fra den kompetente myndigheds side. Det er tilfældet på de såkaldte EF-sektordirektivers område (læge, sygeplejerske, jordemoder, farmaceut, tandlæge, dyrlæge og arkitekt).

Der er heller ikke pligt til at høre styrelsen, hvis en kompetent myndighed inden for de generelle EF-direktivers område følger direktivernes generelle udgangspunkt om umiddelbar anerkendelse af eksamensbeviser, der i hjemlandet kvalificerer til udøvelse af et erhverv, som er lovreguleret i Danmark.

Undtagelsen fra høringspligten vil tilsvarende være relevant i den situation, hvor en kompetent myndighed på grund af tidligere erfaringer med ansøgere med samme uddannelse fra samme land på forhånd ved, at uddannelsen kan sidestilles med den danske tilsvarende uddannelse. Undtagelsen kan også tænkes anvendt i sammenhæng med, at styrelsen, efterhånden som dens vurderingspraksis udvikler sig, udsender generelle retningslinjer om, at bestemte uddannelser automatisk vil blive sidestillet med bestemte danske uddannelser. I alle tilfælde forudsætter anvendelsen af denne undtagelse fra pligten til at høre styrelsen, at det ud fra ansøgningen entydigt kan fastslås, hvilken dansk uddannelse den pågældende ønsker sine udenlandske uddannelseskvalifikationer sidestillet med.

2) når lovgivningen ikke åbner mulighed for, at udenlandsk uddannede kan udøve det pågældende erhverv.

3) når ansøgeren er udelukket som følge af tilsvarende ufravigelige krav, navnlig vedrørende uddannelseskvalifikationens oprindelsesland eller ansøgerens nationalitet.

Fritagelse fra høringspligten

Samtidig kan uddannelsesministeren helt eller delvist fritage den enkelte kompetente myndighed fra pligten til at høre Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når det er godtgjort, at den har procedurer, kriterier og en praksis, der i tilstrækkelig grad sikrer anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

Regler om sådan fritagelse fastsættes på grundlag af en redegørelse fra myndigheden for procedurer, kriterier og praksis i forhold til vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

Nogle myndigheder træffer afgørelse om adgang til udøvelse af flere lovregulerede erhverv. Fritagelse for høringspligten kan ske i forhold til nogle af eller samtlige de erhverv, der hører under en myndighed.

Regler om fritagelse kan ophæves af uddannelsesministeren, hvis myndigheden ikke længere lever op til den praksis m.v., som myndigheden har beskrevet i sin redegørelse, eller hvis den praksis m.v., som myndigheden anvender, ikke længere er tilstrækkelig med henblik på at sikre personer med udenlandske uddannelseskvalifikationer anerkendelse af disse kvalifikationer.

Se også:


Indberetning til Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Den kompetente myndigheder indberetter én gang årligt (senest den 31. marts) statistiske oplysninger til Styrelsen for Forskning og Uddannelse om de afgørelser, myndigheden har truffet i det forudgående kalenderår. Styrelsen udsender en orientering om, hvordan indberetningen skal foretages, og et skema til brug for indberetningen.

Indberetningen medvirker til at gøre styrelsen i stand til at varetage sin funktion som videnscenter for vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Den indgår bl.a. som en del af grundlaget for den årlige beretning om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., som uddannelsesministeren afgiver til Folketinget.

Styrelsen kan på baggrund af de indberettede oplysninger anmode de kompetente myndigheder om uddybende oplysninger til brug for ministerens beretning og den rapport, der skal afgives til Europa-Kommissionen.


Se også:

Senest opdateret 26. februar 2018