Merit på baggrund af udenlandsk uddannelse

Læs om mulighederne for at klage over merit på baggrund af din udenlandske uddannelse.

Du kan klage over afgørelsen til Kvalifikationsnævnet, hvis…

 1. Du har søgt optagelse på, er optaget på eller er indskrevet ved den uddannelse, som du ansøgt om merit på, og

 2. Uddannelsen, som du ønsker merit på, hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, Kulturministeriet eller Børne- og Undervisningsministeriet.
  Du kan se nedenfor, hvilke uddannelser der ikke er omfattet af klageadgangen.


Sådan klager du til Kvalifikationsnævnet

Du sender din klage til den uddannelsesinstitution, som har truffet den afgørelse, du vil klage over.

Uddannelsesinstitutionen skal have din klage senest 4 uger efter, at du har fået afgørelsen.

Klagebrevet

Klagebrevet skal starte med: ”Til Kvalifikationsnævnet”.

I brevet skriver du:

 1. Hvem der har truffet afgørelsen. Det kan f.eks. være studienævnet.

 2. Hvordan og hvornår du har fået afgørelsen (dato for samtale eller dato for det brev, der indeholder afgørelsen)

 3. Hvordan afgørelsen efter din opfattelse bør være og hvorfor.

Du skal kun vedlægge nye bilag, hvis du mener, at de kan ændre på institutionens vurdering af din sag.


Sådan behandles din klage

Uddannelsesinstitutionen kan vælge at vurdere sagen på ny.

Hvis institutionen fastholder afgørelsen, sender den klagen videre til Kvalifikationsnævnet med en udtalelse. Kvalifikationsnævnet vurderer derefter din klage og sender dig snarest muligt et svar.

Kvalifikationsnævnets afgørelse er den endelige administrative afgørelse. Det vil sige, at du ikke kan klage over den.


Kvalifikationsnævnet behandler ikke klager over retlige forhold

Kvalifikationsnævnet tager kun stilling til selve afgørelsen, dvs. spørgsmålet om, hvor meget merit der kan gives på uddannelsen, eller hvor meget realkompetence, der kan anerkendes.

Hvis du vil klage over formelle fejl i behandlingen af din sag, drejer din klage sig om retlige forhold, og så kan Kvalifikationsnævnet ikke tage stilling til den. På din uddannelsesinstitution kan du få vejledning om, hvor du kan klage over retlige forhold. Uddannelsesinstitutionen er faktisk forpligtet til at give dig klagevejledning, både om at klage over den faglige afgørelse (til Kvalifikationsnævnet) og hvad angår retlige forhold.

Det vil typisk være rektoren/forstanderen/skolelederen på institutionen, der behandler klager i forbindelse med retlige forhold. Rektors afgørelse i en klage over retlige forhold kan ikke indbringes for Kvalifikationsnævnet, men kan påklages til det ministerium, som uddannelsen hører under (Uddannelses- og Forskningsministeriet, Kulturministeriet eller Børne- og Undervisningsministeriet).


Særligt om kandidat- og bacheloruddannelser

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse om, hvor mange fag du er blevet fritaget for i en bacheloruddannelse, skal du have søgt optagelse på eller være optaget/indskrevet på denne bacheloruddannelse.


Uddannelser, hvor du ikke kan klage til Kvalifikationsnævnet

For uddannelser, der hører under andre ministerier end de nævnte, er der ingen mulighed for at klage til Kvalifikationsnævnet. Det gælder bl.a.:

 • Beredskabsstyrelsens uddannelser, f.eks. brandmand, redder.

 • Justitsministeriets uddannelser, f.eks. politibetjent.

 • Hæren og Luftvåbnets uddannelser, f.eks. sprogofficer, pilot.

 • Luftfartsuddannelser under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, f.eks. pilot, flyveleder.

 • Private, ikke-offentligt anerkendte uddannelser.

 

Se også:
 • ECTS-point
  ECTS er et pointsystem til meritoverførsel inden for videregående uddannelser.
Senest opdateret 03. juli 2019