Bologna-processen og anerkendelse

Gensidig anerkendelse af grader, studieperioder og realkompetence er en vigtig del af Bologna-processen hen imod et fælles europæisk område for videregående uddannelse.

Ministrene for videregående uddannelse i 48 lande samarbejder i European Higher Education Area (EHEA), også kendt som Bologna-processen.

Fair anerkendelse et vigtigt middel, når det handler om at internationalisere uddannelsessystemerne og fremme uddannelsessøgendes, forskeres og arbejdstageres mobilitet over landegrænserne. Derfor er spørgsmålet om anerkendelse også et væsentligt aspekt af arbejdet for at opbygge det fælles europæiske område for videregående uddannelser.


Ministerkonferencen i Paris 2018

Ministrene for videregående uddannelse vedtog på deres konference i Paris, den 24.-25. maj 2018, blandt andet at styrke arbejdet for mobilitet og anerkendelse:

"For yderligere at udvikle mobilitet og anerkendelse på tværs af EHEA, vil vi arbejde for at sikre, at sammenlignelige videregående uddannelse, der er erhvervet i ét EHEA-land anerkendes automatisk på samme grundlag i de andre, med det formål at få adgang til videre uddannelse og arbejdsmarkedet. Til dette formål fornyer vi vores forpligtelse til at sikre fuld gennemførelse af ECTS efter retningslinjerne i ECTS Users' Guide fra 2015.

Vi vil arbejde for at gennemføre Europarådet og UNESCO's Lissabon-anerkendelseskonvention og dens henstillinger, ikke mindst om anerkendelse af uddannelseskvalifikationer fra flygtninge, fordrevne og personer i en flygtningelignende situation. Vi opfordrer også til vedtagelse af gennemsigtige procedurer for anerkendelse af kvalifikationer, forudgående læring og studieperioder, understøttet af indbyrdes kompatible digitale løsninger."


Tidligere ministerkonferencer

Bologna-ministerkonferencen i Bergen, 2005, udtrykte sin støtte til Lissabon-konventionens støttedokumenter, herunder Henstillingen om procedurer og kriterier.

Op til ministerkonferencen i London, 2007, blev landenes indsats blandt andet målt på, om de havde ratificeret og Lissabon-konventionen og levede op til dens grundprincipper. Desuden afleverede hvert land en national handlingsplan for anerkendelse.

Ministerkonferencen i London vedtog et kommuniké, som blandt andet lagde op til en fortsat høj prioritering af anerkendelsesområdet og inddrog spørgsmålet om bedre anerkendelse af realkompetence.

På anmodning af London-konferencen foretog ENIC-NARIC-netværkene en analyse af landenes handlingsplaner. Ministerkonferencen i Leuven i maj 2009 konkluderede blandt andet, at Bologna-processen skulle følge op på den nævnte analyse.

Ved konferencen i Bukarest i 2012 forpligtede ministrene sig til at gennemgå deres nationale lovgivning for at sikre, at den er i overensstemmelse med Lissabon-konventionen. De hilste European Area of Recognition-manualen velkommen og anbefalede, at den benyttes som et sæt retningslinjer for anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer og som et kompendium over god praksis. Desuden blev både videregående uddannelsesinstitutioner og kvalitetssikringsorganer opfordret til at vurdere institutionernes anerkendelsesprocedurer som led i den interne og eksterne kvalitetssikring.

Ved ministerkonferencen i Jerevan i maj 2015 vedtog ministrene blandt andet, at man skal arbejde for fuld implementering af Lissabon-konventionens principper, sikre bedre anerkendelse af studieophold i udlandet samt sikre, at uddannelser fra andre EHEA-lande automatisk anerkendes på samme niveau som de relevante uddannelser i modtagerlandet.


Se også:

Senest opdateret 03. juli 2018