Gå til indhold

Lissabonkonventionen om anerkendelse

Lissabonkonventionen fra 1997 og dens støttedokumenter skal lette den gensidige anerkendelse af adgangsgivende eksaminer, studieperioder og eksamensbeviser inden for videregående uddannelse.

Lissabonkonventionen og de dertil knyttede bemærkninger kan læses her:

På dansk:

På engelsk (original version):


Hovedprincipper

Lissabonkonventionen bygger på to overordnede hensyn:

  1. Enhver ansøger skal have behørig adgang til at få foretaget en vurdering af sin udenlandske uddannelse. Ansøgninger skal behandles retfærdigt, uden diskrimination og på rimelig tid.

  2. En udenlandsk uddannelseskvalifikation skal anerkendes, medmindre der kan påvises væsentlige forskelle mellem den udenlandske kvalifikation og den tilsvarende i værtslandet. Det er den uddannelsesinstitution eller anden myndighed, der træffer afgørelsen om anerkendelse, der i givet fald skal påvise, at der er væsentlige forskelle.


Vedtagelse og gennemførelse

Konventionen blev vedtaget i Europarådet og UNESCO i 1997. Danmark underskrev konventionen ved samme lejlighed og ratificerede den i 2003. Konventionen er implementeret i dansk ret ved "Bekendtgørelse af konvention af 11. april 1997 om anerkendelse af kvalifikationer inden for de videregående uddannelser i Europaregionen".

Læs bekendtgørelsen, der indeholder en dansk oversættelse af selve konventionen:

To organer skal føre tilsyn med, tilskynde til og lette konventionens gennemførelse: Komiteen for Lissabon-konventionen og ENIC-netværket.

Lissabonkonventions-komiteen kan ved flertalsbeslutning vedtage henstillinger, erklæringer, protokoller og modeller for god praksis, for at vejlede de kompetente myndigheder i deltagerlandene. Komiteen rådfører sig med ENIC-netværket.

Se Lissabonkonventions-komiteens overvågningsrapport fra 2016:

ENIC-netværket har til opgave at understøtte de nationale myndigheder i den praktiske udmøntning af konventionen.

Se også:

54 lande har tilsluttet sig Lissabonkonventionen:

Lissabonkonventionen er et referencedokument i Bologna-processen. Se:


Henstilling om kriterier og procedurer

Som opfølgning på Lissabon-konventionen vedtog konventionens deltagerlande (heriblandt Danmark) i 2001 et dokument med principper for god praksis på vurderingsområdet: Henstilling om kriterier og procedurer for vurdering af udenlandske kvalifikationer og studieperioder.

Henstillingen blev revideret på Lissabonkonventions-komiteens femte møde i Sèvres, Frankrig, den 23. juni 2010.

Henstillingen er henvendt til alle videregående uddannelsesinstitutioner og nationale myndigheder, der foretager vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelsespapirer. Den kan bruges som et redskab, når man vil give sine vurderingsprocedurer og -kriterier et eftersyn, hvilket dokumentet da også opfordrer til at gøre med jævne mellemrum.

Anbefalingerne i dokumentet handler blandt andet om, hvordan ansøgerne gives god information og ikke mødes med unødvendige krav, når det gælder for eksempel oversættelser, dokumentation og gebyrer.

Henstillingen uddyber Lissabon-konventionens princip om, at en udenlandsk uddannelseskvalifikation skal anerkendes på linje med en kvalifikation i værtslandet, medmindre der kan påvises væsentlige forskelle. Det præciseres, hvad der bør opfattes som "væsentlige forskelle", og betones, at man så vidt muligt bør se mere på, hvilket læringsudbytte og hvilken adgang til yderligere aktiviteter uddannelserne giver, end på deres længde og opbygning.

Hent dokumentet på dansk:

Hent dokumentet på engelsk (original version):


Europæisk håndbog

En detaljeret europæisk håndbog er udarbejdet på grundlag af henstillingen om kriterier og procedurer:

For videregående uddannelsesinstitutioner er der udarbejdet en særlig udgave af anerkendelseshåndbogen:


Andre dokumenter vedtaget af Lissabonkonventions-komiteen

Ud over henstillingen om kriterier og procedurer (se ovenfor) har konventionens deltagerlande vedtaget dokumenter om ENIC/NARIC-netværkenes rolle, om anerkendelse af fællesgrader (joint degrees), transnational uddannelse og internationale adgangsgivende eksaminer.

Bologna-ministermødet i Bergen, 2005, udtrykte sin støtte til Lissabonkonventionens støttedokumenter.

Flygtninges uddannelseskvalifikationer

Brugen af kvalifikationsrammer

Fællesgrader og transnational uddannelse

Internationale adgangsgivende eksaminer

Informationscentre for anerkendelse


 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. oktober 2023