Gå til indhold

Energieffektivisering

De videregående uddannelsesinstitutioner skal bidrage til statens målsætning om en reduktion af energibruget med 10 pct. samt begrænse statens vandforbrug i perioden 2020-2030 som følge af Energistyrelsens Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner.

Ved energiforbrug forstås elforbrug samt energiforbrug til varme og køling, herunder procesenergi.

Energieffektiv adfærd

Institutionerne er som følge af cirkulæret forpligtet til bl.a. at

Udøve en energieffektiv adfærd

 • Indkøbe energieffektive produkter og tjenesteydelser
 • Organisere energispareindsatsen på en hensigtsmæssigt måde

Indberette energiforbrug

 • Installere fjernaflæste målere for el, varme, fjernkøling og vand, hvis det er rentabelt inden for kortere tid
 • Indberette energiforbrug for det foregående år til databasen 'Offentligt Energiforbrug' senest d. 1. juni

Sikre energieffektive bygninger

 • Sikre, at statsligt ejede bygninger opføres og drives så energieffektivt som muligt
 • Sikre, at bygningen er energimærket (se nedenfor)
 • Sikre overvejelser om anvendelse af vedvarende energi i forbindelse med gennemrenovering af eksisterende bygninger og nybyggeri
 • Gennemføre rentable energibesparende tiltag
 • Sikre, at bygningen ved forlængelse eller genhandling af en lejeaftale vedrørende privatejede bygninger som minimum opfylder de mindstekrav til energimæssig ydeevne, der følger af bygningsreglements krav til renoveringsklasse 2.

Offentliggøre og synliggøre energi- og vandforbrug

 • Offentliggøre energimæssige tiltag og med angivelse af deres besparelseseffekt på institutionens hjemmeside
 • Offentliggøre energimærkning af bygninger og rådgivningsrapporter fra Elnet-, naturgas- og fjernvarmeselskaberne på institutionens hjemmeside.

Energimærkning af offentlige bygninger

Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtig. Offentlige bygninger omfatter bygninger, der ejes eller bruges af offentlige institutioner. Formålet er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi. 

Hvilke bygninger skal energimærkes?

 • Alle offentlige bygninger over 250 m2
 • Alle nyopførte bygninger (over 60 m2) skal energimærkes, før de bliver meldt færdig eller bliver taget i brug.

Regelmæssig energimærkning

Et energimærke er gyldigt i 10 år for bygninger over 250 m2. Energimærkningen skal fornys senest ved udløbet af denne periode. Når en offentlig bygning på 60-250 m2 er energimærket første gang, er der kun krav om energimærkning, hvis bygningen sælges eller udlejes.

Energimærket skal være synligt for brugerne af bygningen, og skal offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Kontakt

Kirstine Notlevsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 34
Email: kno@ufm.dk
Pernille Ødum Halse
Kontorfunktionær
Tlf.: +45 72 31 89 21
Email: poeh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. januar 2024