Gå til indhold

Grundtilskud

Med aftale om nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser blev der indført et fast grundtilskud til institutionerne. Grundtilskuddet er uafhængigt af udviklingen i studenterårsværk. Grundtilskuddene genfastsættes hvert fjerde år efter en drøftelse i aftalekredsen.

Uddannelsesgrundtilskud

Med det nye bevillingssystem blev der indført et fast grundtilskud til institutionerne på 25 pct. af deres uddannelsestilskud i 2017 for at understøtte strategisk, langsigtet planlægning og højere kvalitet i uddannelserne.

Taxametertilskuddet som er anvendt til at beregne grundtilskuddet, er baseret på 2017 taxametertilskuddet uden efterindberetninger. Det er dermed udelukkende 2017 aktiviteten, der danner baggrunden for grundtilskuddet.

De generelle grundtilskud genfastsættes hver fjerde år efter en drøftelse i aftalekredsen og er blevet genfastsat første gang i 2022 for perioden 2023-2026.

Genfastsættelse af grundtilskud

Genfastsættelsen af institutionernes grundtilskud afhænger af hhv. de strategiske rammekontrakter, Læringsbarometeret, institutionens aktivitetsudvikling, og nye decentrale udbud og filialer.

De strategiske rammekontrakter og Læringsbarometeret 
Videreførelsen af op til 10 pct. af institutionernes grundskud afhænger af en samlet vurdering af resultaterne i hhv. de strategiske rammekontrakter (5 pct.) og Læringsbarometeret (5 pct.).

Aftalekredsen har besluttet, at alle grundtilskuddene for 2023-2026 genfastsættes fuldt ud for alle institutioner på baggrund af de strategiske rammekontrakter og Læringsbarometeret.

Markant aktivitetsudvikling
Ved markante aktivitetsudviklinger vil institutioners grundtilskud enten øges eller reduceres svarende til den aktivitetsudvikling, der ligger ud over eller under 15 pct.  

De markante aktivitetsudviklinger finansieres ved en proportional reduktion af de øvrige institutioners grundtilskud.

Nye decentrale udbud og filialer 
Grundtilskuddene reguleres også proportionelt som følge af nye grundtilskud til decentrale udbud og filialer, som ikke er dækket af aftalen om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. 

I nedenstående tabel findes en oversigt over institutionernes grundtilskud for 2023-2026. 

Grundtilskud til decentrale udbud og filialer 

Der blev med det nye bevillingssystem indført et særskilt grundtilskud til decentrale uddannelsesudbud uden for de fire store universitetsbyer (Storkøbenhavn, Odense, Aarhus og Aalborg).

Med aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark blev det årlige grundtilskud til decentrale udbud forhøjet fra 2 mio. kr. til 4 mio. kr. Derudover blev der etableret et grundtilskud til decentrale uddannelsesfilialer på 2 mio. kr.  

Nye decentrale udbud og filialer vil fremover modtage grundtilskud fra året efter første optag af studerende.

I aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark blev det besluttet, at decentrale udbudssteder og filialer skal have en bestand på 30 studerende for at opretholde retten til decentralt grundtilskud ved de løbende genfastsættelser af grundtilskud.

I forbindelse med genfastsættelsen af grundtilskuddene er kriteriet for aktivitetskravet præciseret, således at decentrale udbudssteder som minimum skal have fire år til at leve op til aktivitetskravet på 30 studenterårsværk målt fra første optag af studerende. 

I nedenstående tabel findes en oversigt over decentrale grundtilskud for 2023-2026

I nedenstående tabel findes en oversigt over grundtilskud for tidligere år

Særlig situation på Bornholm 
De særlige ikke-aktivitetsbaserede tilskud til udbud af videregående uddannelse på Bornholm fastholdes uændret blandt andet på grund af særlige omkostninger forbundet med udbud på Bornholm. Eventuelle fremtidige udbud af videregående uddannelser uden for Rønne vil modtage decentralt grundtilskud. 

Fælles decentrale udbud 
Kriteriet for at modtage decentralt grundtilskud er præciseret, således at en institution skal have udbudsansvaret og som minimum skal varetage 75 pct. af uddannelsesaktiviteten på mindst ét udbud for at modtage decentralt grundtilskud.

Kompensation

Institutioner, der som følge af overgangen til det nye tilskudssystem oplever en tilskudsnedgang  på mellem 1 procent og 2 procent, kompenseres midlertidigt i 2019 til 2021. Kompensationen udfases over tre år.

Institutioner, der som følge af overgangen til et nye tilskudssystem oplever en tilskudsnedgang udover 2 procent , kompenseres fast med nye midler for nedgangen udover 2 procent.

    Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup kompenseres fuldt ud, hvis overgangen til det nye tilskudssystem betyder en nedgang i 2019.

De maritime institutioner kompenseres også fuldt ud, hvis overgangen til det nye tilskudssystem betyder en nedgang i 2019. Den samlede kompensation til de maritime institutioner omfatter også en takstforhøjelse af maskinmester, skibsfører og skibsofficer fra den nye takstgruppe 7 til takstgruppe 8.

Kompensationen er beregnet ud fra forskellen mellem institutionernes faktiske tilskud i 2017 og tilskuddet i 2017, hvis det nye bevillingssystem var implementeret.  

Videreførelse af faste uddannelsestilskud

De faste uddannelsestilskud, som ikke er en del reformen, videreføres uændret. 

Småfagstilskud

Tilskud til småfag på universiteterne er budgetteret på finanslovens § 19.23.05.

Det samlede tilskud til småfag i 2022 er på 17,4 millioner kroner.

Kontakt

Caroline Thoby
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 49
Email: ctho@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 04. januar 2024