Gå til indhold

Samarbejdsprojekter

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.

Samarbejdsprojekter

Organisationer, der beskæftiger sig med ungdomsområdet, kan få tilskud fra Erasmus+ til at indgå i samarbejdsprojekter på tværs af landegrænser, f.eks. med fokus på udviklingsinitiativer og videndeling.

Projekterne bidrager til, at deltagende organisationer kan tilegne sig erfaring inden for internationalt samarbejde og kapacitetsopbygge. Projekterne kan være forskellige ift. størrelse og varighed og er opdelt i to typer partnerskaber: Cooperation Partnerships og Small-scale Partnerships.

Samarbejdsprojekter_Netværksmoede6500.jpg

Hvad er Samarbejdsprojekter?

Samarbejdsprojekterne gør det muligt for deltagende organisationer at få erfaring med internationalt samarbejde, opbygge kapacitet og producere innovative produkter af høj kvalitet.

Samarbejdsprojekterne kan indeholde en række forskellige aktiviteter, som tilpasses partnerskabets størrelse og kapacitet såsom projektstyringsaktiviteter, implementeringsaktiviteter og spredning af projektresultater. Det essentielle er, at projektet styrker kvaliteten af uformel ungdomsuddannelse på tværs af landegrænser.

Samarbejdsprojekter kan inddeles i to typer:

Cooperation Partnerships

Et Cooperation Partnership er et samarbejde på tværs af landegrænser om udviklingsinitiativer og videndeling. Det primære formål med denne type partnerskab er at give deltagende organisationer mulighed for at kapacitetsopbygge, udvikle og styrke deres partnernetværk samt at fremme internationalisering gennem udvikling af god praksis eller innovative produkter.

Small-scale Partnerships

Small-scale Partnerships er designet til at udvide adgangen til programmet til mindre aktører og nye ansøgere inden for uddannelse, ungdom og sport. I denne type partnerskaber kan der ansøges om lavere tilskudsbeløb, projekter af kortere varighed og der vil være enklere administrative krav.

Læs mere om de to typer partnerskaber i programguiden for Erasmus+:

Udvalgte prioriteter i fokus

I programperioden for Erasmus+ 2021-2027 er der særligt fokus på projekter, som understøtter inklusion og mangfoldighed, digitalisering, den grønne dagsorden samt aktivt medborgerskab. Du kan læse om de prioriteter, der gælder for samarbejdsprojekter, i den aktuelle programguide for Erasmus+:

I 2024 er det igen muligt at søge tilskud til samarbejdsprojekter, som har til formål at støtte dem, som er ramt af krigen i Ukraine. Bemærk, at der i den forbindelse er en række sektorspecifikke prioriteter.

Nationale prioriteter for samarbejdsprojekter

Vær opmærksom på, at der i 2024 er særligt fokus på udvalgte prioriteter i dansk sammenhæng i forbindelse med udvælgelse af ansøgninger om tilskud til de to typer samarbejdsprojekter:

For Cooperation Partnerships gælder det, at der er særligt fokus på den tværgående prioritet om miljøbeskyttelse og bekæmpelse af klimaændringer

For Small-scale Partnerships gælder det, at der er særligt fokus på den tværgående prioritet om inklusion og mangfoldighed

Inklusion i samarbejdsprojekter

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en strategi for øget inklusion og større mangfoldighed i Erasmus+ samt tilhørende handlingsplaner inden for de enkelte sektorer omfattet af Erasmus+. 

Enhver udgift, der måtte være nødvendig for at kunne inkludere deltagere med 'færre muligheder' i samarbejdsprojektet, hvad enten der er tale om et stort eller et mindre projekt, vil kunne lægges ind i budgettet, der tildeles efter et lump sump-princip (Læs mere nedenfor i afsnittet 'Hvor mange penge?')  

Eksempler på udgifter, der kan indskrives i budgettet, kan være øget administration/planlægning, fysiske hjælpemidler og/eller personlige hjælpere. 

Hvem kan søge?

Alle offentlige, private og frivillige organisationer, institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med unge eller med problemstillinger, som vedrører unge, har mulighed for at søge om tilskud til et samarbejdsprojekt i Erasmus+ Ungdom.

Som formelt uddannelsessted kan I søge om tilskud i Erasmus+ Ungdom, men for at kunne blive indstillet til tilskud kræver det, at aktiviteten i jeres projekt foregår uden for normal skoletid, (inddrager ikke-formelle/uformelle metoder) og ikke er en del af pensum. Såfremt I som formelt uddannelsessted ikke opfylder de oplistede krav, men stadig ønsker at søge tilskud til et projekt i Erasmus+, henviser vi til de andre sektorer.

Cooperation Partnerships skal involvere minimum tre partnere fra tre forskellige programlande. For at kunne ansøge skal organisationer have eksisteret i mindst to år på ansøgningstidspunktet.

Small-scale Partnerships skal involvere minimum to partnere fra to forskellige programlande. En organisation kan kun ansøge om/være koordinator for ét Small-scale Partnership pr. ansøgningsfrist.

En organisation kan højst deltage i 10 ansøgninger om Cooperation Partnerships og 10 ansøgninger om Small-scale Partnerships pr. ansøgningsfrist, uanset om det er som ansøger eller partner.

De max 10 ansøgninger tælles sammen på tværs af sektorerne 'ungdomsorganistioner', 'dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse',  'erhvervsrettet grund- og efteruddannelse' og 'almen voksenuddannelse og folkeoplysning'. 

Overordnet set kan de lande, der kan deltage i Erasmus+-programmet, deles op i to grupper: Medlemsstater i EU og tredjelande, der er associeret til programmet.

Følgende lande er medlemstater i EU:

Belgien Bulgarien Cypern
Danmark Estland Finland
Frankrig Grækenland Holland
Irland Italien Kroatien
Letland Litauen Luxemborg
Malta Polen Portugal
Rumænien Slovakiet Slovenien
Spanien Sverige Tjekkiet
Tyskland Ungarn Østrig

Disse lande er tredjelande, der er associeret med programmet, som du også kan samarbejde med i et Erasmus+ samarbejdsprojekt:

Island Liechtenstein Nordmakedonien
Norge

Serbien

Tyrkiet

En partner fra en medlemsstat i EU søger på hele partnerskabets vegne som koordinator. Er koordinatoren en grønlandsk eller en dansk organisation, indsendes ansøgningen til det danske Nationalagentur for Erasmus+. Det betyder, at danske og grønlandske organisationer godt kan gå sammen i et partnerskab, men da de hører under samme Nationalagentur, skal partnerskabet inkludere minimum to yderligere partnere fra minimum to andre medlemsstater i EU (for Cooperation Partnerships) og minimum én yderligere partner fra en anden medlemsstat i EU (for Small-scale Partnerships).

En partner fra et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, kan indgå i et Cooperation Partnership (ikke i Small-scale Partnerships), såfremt deres deltagelse medfører en særlig merværdi, der ikke kan opnås via partnere fra medlemsstater i EU. Denne merværdi skal begrundes tydeligt i ansøgningen

Derudover kan et partnerskab også involvere associerede partnere fra den offentlige eller private sektor, som kan bidrage til implementeringen af specifikke opgaver/aktiviteter eller understøtte udbredelsen af projektet og dets resultater. Det skal fremgå tydeligt og præcist i ansøgningen, hvad en eventuel associeret partner skal udføre. Bemærk, associerede partnere ikke bliver set som en del af partnerskabet, og derfor ikke vil modtage tilskud.

Hvor længe?

Cooperation Partnerships: 12 til 36 måneder

Small-scale Partnerships: 6 til 24 måneder

Hvor mange penge?

Cooperation Partnerships: fra år 2022 er budgetmodellen for Cooperation Partnerships gået over til forudbestemte satser (lump sums). Ansøgere vælger mellem de tre foruddefinerede lump sums afhængig af projektets omfang og ambitionsniveau

Disse tre beløb er hhv. 120.000, EUR 250.000 EUR og 400.000 EUR.

Small-scale Partnerships: Denne finansieringsmodel består af to mulige faste beløb svarende til det samlede tilskudsbeløb for projektet. Ansøgere vælger mellem de to foruddefinerede lump sums i henhold til de aktiviteter, de ønsker at foretage, og de resultater, de ønsker at opnå:

Disse to beløb er hhv. 30.000 EUR og 60.000 EUR

Inspiration til samarbejdsprojekter

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden. 

Information om arrangementer

Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

Kontakt

Tine Kondrup
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 62
Email: tiko@ufm.dk
Pernille Saabye
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 77
Email: pers@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. januar 2024

Afsendere