Gå til indhold

Dialog- og referencegruppe

Evalueringens temaer og analyser kvalificeres i et tæt samarbejde med en dialog- og referencegruppe, som består af interessenter på området med en særlig viden om pædagoguddannelsen. Læs mere om, hvem der er med i gruppen, og hvornår de mødes her.
Kontakt
Camilla Badse
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 16
Email: cba@ufm.dk
Marie Weller Ballentin
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 25
Email: mawb@ufm.dk

For at evalueringen kan belyse pædagoguddanelsen fra flere vinkler, inddrages en række af de interessenter, der er tættest på uddannelsen og som har at gøre med den til daglig: Studerende, uddannelsesinstitutioner, offentlige arbejdsgivere, faglige organisationer og mange andre. Interessenterne er samlet i en bred dialog- og referencegruppe. I dialog- og referencegruppen er følgende organisationer repræsenteret:

 • Danske Professionshøjskoler
 • KL
 • BUPL
 • Børne- og kulturchefsforeningen (BKF)
 • Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS)
 • BUPL’s Lederforening (pædagogiske ledere inden for dagtilbud/grundskole)
 • Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
 • FOA (Landsforeningen for socialpædagoger, kommunale pædagogiske konsulenter, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere)
 • Socialt Lederforum (ledere af tilbud til mennesker inden for handicap- og psykiatriområdet)
 • Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO) – (selvejende, private og kommunale daginstitutioner)
 • Skolelederforeningen
 • Censorformandskabet for Pædagoguddannelsen
 • Forældrenes Landsorganisation (FOLA)
 • Dansk Magisterforening (DM) - (undervisere på pædagoguddannelsen)
 • Børns Vilkår
 • Danske Handicaporganisationer (DH)

Uddannelses- og Forskningsministeriet holder løbende møder med dialog- og referencegruppen hvor evalueringens indhold, analyser m.m. drøftes i et fælles forum.

Torsdag d. 25. juni

Det første møde blev afholdt i dialog- og referencegruppen. Her blev gruppen præsenteret for de fire temaer for evaluering samt en overordnet tidsplan. På mødet var det muligt for deltagerne at byde ind i en åben snak om evalueringen.

Torsdag d. 13. august

Det andet møde blev afholdt i dialog- og referencegruppen. Forud for mødet modtog alle deltagere et udkast til fokuspunkter i evalueringens fire temaer. Derudover modtog gruppen et udkast til interviewguide til kvalitative interviews af hhv. strategiske ledere på det pædagogiske område, undervisere, praktikvejledere, dimittender og studerende på pædagoguddannelsen. Op til mødet havde deltagerne indsendt skriftlige bemærkninger, hvor inputs f.eks. til manglende fokuspunkter blev drøftet på mødet.

Onsdag d. 26. august

Det tredje møde blev afholdt i dialog- og referencegruppen. Forud for mødet modtag deltagerne første udkast til data, der skal indgå i evalueringens delrapport. På mødet blev foreløbige resultater præsenteret, og der var sat tid af faglige drøftelser og input til fortolkninger på det tilsendte materiale.

Onsdag d. 9. september

Det fjerde møde blev afholdt i dialog- og referencegruppen. Deltagerne havde forud for mødet modtaget UFM’s første udkast til spørgsmål, som skal indgå i et spørgeskema til studerende og dimittender på pædagoguddannelsen. Deltagerne i dialog- og referencegruppen havde inden mødet indsendt skriftlige bemærkninger til spørgsmålene. På mødet blev bemærkninger og input drøftet, og dialog- og referencegruppen bidrog med kvalificering af indhold og vægtning af spørgsmål.

Onsdag d. 2. november

Det femte møde blev afholdt i dialog- og referencegruppen. Forud for mødet modtog deltagerne et udkast til spørgsmål, der skulle indgå i en spørgeskemaundersøgelse til praktikvejledere og pædagogiske personaleledere, samt det første udkast til delrapporten. Dialog- og referencegruppen havde forud for mødet indsendt skriftlige bemærkninger. På mødet blev de kommende spørgeskemaundersøgelser til hhv. praktikvejledere og personaleledere drøftet. Foruden spørgeskemaer blev delrapporten drøftet og kvalificeret.

Senest opdateret 23. november 2020