Gå til indhold

Åbent opslag: Forslag til medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder forslag til formand for og medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR).

Rådet består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab. Udpegningen sker for tre år med mulighed for genudpegning i endnu en treårig periode.

Pr. 31. marts 2023 udløber formandens og otte medlemmers beskikkelsesperiode. Formanden og fire af medlemmerne kan genudpeges til en anden periode af tre år.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) er etableret pr. 1. april 2014 som led i den politiske aftale om Danmarks Innovationsfond. Rådet er reguleret i lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond.

Formål

DFiR har til hovedformål at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet. Rådet skal give uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre en uafhængig og sagkyndig rådgivning inden for forskning, teknologiudvikling og innovation på overordnet niveau.

Krav til sammensætning af DFiR

Et flertal af rådets medlemmer, herunder formanden, skal være anerkendte forskere eller forskningskyndige. Rådet skal sammensættes sådan, at det samlet repræsenterer erfaring med:

  • forskning, teknologiudvikling og innovation i både offentligt og privat regi, herunder offentlig-privat forsknings- og innovationssamarbejde,
  • anvendelse og kommercialisering af forskningsresultater,
  • teknologiudvikling og innovation i det private erhvervsliv, herunder i små og mellemstore virksomheder, og
  • forskning, teknologiudvikling og innovation i internationalt regi.

Beskikkelsesperiode

Formand og medlemmer til rådet beskikkes i 3 år for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2026.

Opgavebeskrivelse

Nye rådsmedlemmer forventes at deltage i rådsmøder seks gange årligt, bidrage til analyseopgaver samt deltage i rådets udadvendte aktiviteter.

Forslag til formand og medlemmer skal indeholde

  • Begrundelse for, hvorfor indstiller finder den foreslåede kandidat velegnet til at yde rådgivning om forskning, teknologiudvikling og/eller innovation til uddannelses- og forskningsministeren og Folketinget
  • I forhold til forslag til formand - begrundelse for, hvorfor indstiller finder den foreslåede kandidat velegnet til at bestride formandsposten for rådet
  • Kort CV (max. to sider)
  • Kontaktinformation for den pågældende kandidat
  • Redegørelse og hvis muligt dokumentation for, at den pågældende lever op til en eller flere af de i loven fastsatte kompetencer, herunder hvorvidt kandidaten er forskningskyndig eller anerkendt forsker.

Uddannelses- og Forskningsministeriet forudsætter, at kandidater, der bringes i forslag, er adspurgte og indstillet på at påtage sig hvervet. Det er ikke nødvendigt at indstille nuværende medlemmer, der er beskikket, for at disse kan genudpeges.

Forslag sendes til: medlemsforslagdfir@ufm.dk

Fristen for indsendelse af forslag er mandag den 21. november 2022 kl. 12:00.

Ligestilling

For at kunne opfylde ligestillingslovens intentioner om ligelig kønsfordeling i råd og nævn anmoder Uddannelses- og Forskningsministeriet om, at der indsendes forslag til både kvinder og mænd.

Yderligere oplysninger

Eventuelle spørgsmål rettes til sekretariatschef Thomas Trøst Hansen, tlf. 72 31 81 48, e-mail: ttrh@ufm.dk eller til kontorchef Maria Ulff-Møller, tlf. 72 31 84 82, e-mail: mul@ufm.dk.

Kontakt

Thomas Trøst Hansen
Sekretariatsleder
Tlf.: +45 72 31 81 48
Email: ttrh@ufm.dk
Maria Ulff-Møller
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 84 82
Email: mul@ufm.dk