Gå til indhold

Multikulturel vejledning

lonem
Lone Mølholm. Vejleder af tosprogede ved Ungdommens Uddannelsesvejledning i København.
"At vejlede unge med en anden etnisk baggrund handler om kulturmøde, sprog og kommunikation. Om at forstå og blive forstået. Om at begribe den unges virkelighed i flere kulturer. Om at forstå familiens ressourcer og syn på uddannelse og fremtid. Om at være klar og tydelig om krav og muligheder i uddannelse og job, og om at være en troværdig og engageret del af den unges netværk", siger Lone Mølholm, vejleder af tosprogede unge ved Ungdommens Uddannelsesvejledning i København

 

Introduktion til temaet

I både Danmark og Sverige har der i de senere år været fokus på, hvordan vi fremmer integrationen af flygtninge og indvandrere i vores samfund. Dette spørgsmål har også været debatteret i vejlederkredse. En række forsøg og initiativer er blevet sat i værk, og praktikere og forskere på vejledningsområdet har opdyrket et nyt felt: den multikulturelle vejledning.

Det ligger i vejlederrollen, at man skal forsøge at sætte sig ind i den vejledningssøgendes livssituation. Når det drejer sig om mennesker fra andre kulturer, bliver udfordringen større, fordi der er flere – og nogle gange ukendte – faktorer, der skal tages i betragtning. Det er denne udfordring, som de tre artikler under dette tema tager udgangspunkt i, både ud fra en teoretisk og en praktisk synsvinkel.

De teorier, metoder og værktøjer, som er udviklet på dette område, er ikke kun anvendelige i forhold til vejledningen af flygtninge og indvandrere. De er også gode at have med i bagagen, når det drejer sig om vejledning af de udenlandske studerende, som kommer til Danmark og Sverige i en kortere eller længere periode – en målgruppe som formodentlig bliver større i de kommende år, eftersom det i begge lande er et erklæret mål at tiltrække flere studerende fra andre lande.


Multikulturell vägledning


”Att vägleda unga med en annan etnisk bakgrund handlar om kulturmöten, språk och kommunikation. Om att förstå och bli förstådd. Om att begripa sig på den ungas verklighet i flera kulturer. Om att förstå familjens resurser och syn på utbildning och framtid. Om att vara klar och tydlig om krav och möjligheter inom utbildning och arbete och om att vara en trovärdig och engagerad del av den unges nätverk”
, säger Lone Mølholm, vägledare för tvåspråkiga vid Ungdommens Uddannelsesvejledning (Ungdomens Utbildningsvägledning) i Köpenhamn.

Introduktion till temat

I både Sverige och Danmark har man på senare år fokuserat på integrationen av flyktingar och invandrare i våra länder. Frågan har även debatterats i vägledarkretsar, en rad försök och initiativ har satts i verket och vägledare och forskare på vägledningsområdet har upptäckt ett nytt fält: den multikulturella vägledningen.

I vägledarrollen ligger att man skall försöka sätta sig in i den vägledningssökandes livssituation. När det handlar om människor från andra kulturer blir utmaningen större eftersom det är fler, och ibland okända, faktorer som skall tas i beaktande. Det är denna utmaning som de tre artiklarna under detta tema tar sin utgångspunkt i, både ur en teoretisk och en praktisk synvinkel.

De teorier, metoder och verktyg som utvecklats på detta område är dock inte bara användbara i förhållande till vägledning av flyktingar och invandrare. De är också bra att ha i bagaget när det gäller vägledning av utländska studenter som kommer till Sverige och Danmark en kortare eller längre period. Detta är en målgrupp som förmodligen kommer att växa eftersom det i båda länderna finns uttalade mål att rekrytera fler studenter från andra länder.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. april 2013