Gå til indhold

Mere viden skal omsættes til værdi

Med regeringens innovationsstrategi er der taget initiativ til at mere viden bliver omsat til værdi.

Innovationsprocesser tager i stigende omfang afsæt i forskellige former for viden. Det gælder f.eks. viden fra forsknings- og udviklingsaktiviteter, praksis, teknologi, kendskab til markeder, kunders forbrugsmønstre og kulturer mv. Innovation foregår ofte i åbne processer, hvor virksomheder samarbejder med en bred vifte af aktører – nationalt og internationalt.

Regeringen har taget en række initiativer med det formål at målrette innovationsordningerne med afsæt i brugerne og øge den gensidige videnudveksling og samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder.

Følg med i status på initiativerne herunder:

8. Klynger og netværk

Den danske klynge- og netværksstrategi er offentliggjort april 2013 og der er gennemført nyt udbud af innovationsnetværk for perioden 2014-2018, som har resulteret i, at Danmark har 22 stærke nationale innovationsnetværk inden for en række områder med store vækst- og innovationspotentialer.

Uddannelses- og Forskningsministeriet og regionerne har i fællesskab etableret supportfunktionen Cluster Excellence Denmark, som skal hjælpe de danske klynger og innovationsnetværk med at skabe endnu større værdi for virksomhederne og styrke deres internationale samarbejde.

9. Målrettet SMV-indsats

Innovationsfonden lancerede den 12. august 2014 InnoBooster-programmet, der er et samlet program for videnbaseret innovation i små og mellemstore virksomheder. Programmet har taget afsæt i eksisterende virkemidler som videnkupon og videnpilot men tilbyder også virksomheden helt nye former for hjælp til innovation.

En væsentlig nyskabelse med InnoBooster er i øvrigt, at traditionelle ansøgningskemaer erstattes af en InnovationsPlan, hvor virksomheden designer sit udviklingsforløb, og at denne bliver virksomhedens direkte indgang til at søge om en investering i ny innovation.

10. Produktionsforskning

På Finansloven for 2013 er der afsat 40 mio. kr. til produktionsforskning. Midlerne er udbudt som et SPIR i samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation, som bidrager med yderligere 24 mio. kr.

Et bredt konsortium bestående af førende videninstitutioner og produktionsvirksomheder fik bevillingen til projektet MADE. MADE har udover den offentlige bevilling modtaget privat finansiering, således at projektet samlet har et budget på 184 mio. kr. MADE startede sine aktiviteter i januar 2014.

Der er stor interesse både fra forskere og virksomheder for at deltage i de aktiviteter, MADE tager initiativ til for at udvikle det offentlige/private samarbejde om forskning og innovation.

11. Iværksætterpilot

Innovationsfonden lancerede den 26. september 2014 den nye Iværksætterpilot. Det er et tilbud til dimittender fra landets videregående uddannelser, som har en innovativ iværksætteridé med et udviklingspotentiale. Iværksætterpiloten tilbyder finansiering og rådgivning i op til et år, så talentfulde nyuddannede iværksættere kan modne og afprøve deres iværksætteridé. Ved den første ansøgningsrunde i 2014 forventes 40 iværksætterpiloter at blive udvalg til forløbet.

12. Nye innovationscentre

Der er etableret tre nye innovationscentre i Seoul, New Delhi-Bangalore og São Paulo. De tre centre blev åbnet i sommeren 2013. De supplerer de allerede eksisterende centre i München, Shanghai og Silicon Valley og styrker dansk tilstedeværelse i lande med stort potentiale for samarbejde med danske aktører indenfor forskning, innovation og videregående uddannelse.

Innovationscentrene fungerer som indgangsportaler for danske forskningsmiljøer og innovative virksomheder, der søger internationalt samarbejde, og centrene iværksætter selv initiativer som f.eks. delegationsbesøg, workshops og samarbejdsaftaler mellem institutioner eller myndigheder.

13. Forenkling af innovationsordninger

I 2012 blev der etableret en arbejdsgruppe under Uddannelses- og Forskningsministeriet med deltagelse af ministerier, råd, fonde og regioner med henblik på at forenkle brugen af innovationsordningerne, forenkle den administrative praksis samt udveksle erfaringer på tværs af råd og fonde samt ministerier, styrelser og regioner. Arbejdsgruppen har bl.a. gennemført følgende aktiviteter:

14. Innovationsmiljøer

Fra 2014 er innovationsmiljøerne reduceret i antal fra seks til fire for at skabe større kritisk masse. Der er efter et EU-udbud indgået kontrakt mellem Styrelsen for Forskning og Innovation og operatørerne af hvert innovationsmiljø for perioden 2014-2017 med mulighed for op til to års forlængelse.

15. Styrke vidensamarbejde og innovation i uddannelserne

Adjunktforløb på professionshøjskolerne og erhvervsakademierne er præciseret. Universiteternes stillingsstruktur er ændret som opfølgning på OK13 med en præcisering af videnspredningsforpligtelsen indledningsvist.

Videnspredningsopgaven er desuden nævnt under de enkelte stillingskategorier. Emnet blev behandlet i et selvstændigt kapitel i universiteternes tilsynsrapporter samt drøftet på tilsynsbesøgene i 2012/2013.

16. Bedre mål og rammer for samarbejde og innovation

Inspirationskatalog med forslag til indikatorer, der beskriver institutionernes innovationsbidrag er offentliggjort januar 2014.

I forbindelse med den politiske aftale om Danmarks Innovationsfond igangsættes en evaluering af vidensamarbejde mellem erhvervsliv og videninstitutioner. Herunder effektiviteten i anvendelse af viden i samfundet, teknologioverførelse og kommercialisering (tech-trans), med henblik på at vurdere, om der er behov for nye tiltag på området. Evalueringen forventes offentliggjort i efteråret 2014.

17. Bedre kommerciel anvendelse af viden

Patent og Varemærkestyrelsen har underskrevet aftaler om etablering af PatLib centre med Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og DTU.

Målgruppen for adgang til Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er udvidet til også at omfatte virksomheder med oprettelse af DEFF Indtægtsdækket Virksomhed og i forlængelse heraf udvikling af projekter, der skal øge adgangen til videnskabelig information for små- og mellemstore virksomheder.

I februar 2014 nedsættes en national styregruppe om Open Access med deltagelse fra landets universiteter, offentlige forskningsråd, private fonde m.fl. I den forbindelse offentliggøres en national strategi for området, der skal danne ramme for styregruppens virke. 

18. Samarbejde med virksomheder om praksisnær innovation

Regeringen har i forlængelse af innovationsstrategien afsat 40 millioner kroner til understøttelse af innovationsprojekter på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Midlerne er nu udmøntet til 211 konkrete projekter rundt om i landet. Der er igangsat 112 projekter gennem professionshøjskolerne og 99 gennem erhvervsakademierne. Projekterne er meget forskellige, men fælles for dem er, at de foregår i samarbejde med offentlige og private virksomheder og med inddragelse af studerende og undervisere. 

Ordningen er blevet meget positivt modtaget. Styrelsen for Videregående Uddannelser er nu ved at forberede en samlet evaluering.

Projektperioden igangsattes i april 2013 og afsluttes pr 1. oktober 2014. Herefter afrapporteres og evalueres de over 200 praksisnære innovationsprojekter.


Baggrund

Viden er vigtig for virksomhedernes produktivitet og innovation. Virksomheder, der investerer i forskning og udvikling, er i gennemsnit 15 procent mere produktive end virksomheder, der ikke forsker eller udvikler.

Produktiviteten er endnu større i virksomheder, som samarbejder med videninstitutioner. Det offentlige understøtter i dag viden og innovation i virksomhederne gennem en række innovationsordninger. Og gennem videnudveksling og samarbejde med erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter og andre videninstitutioner.

ERAC-evalueringen, som blev gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af innovationsstrategien, understreger, at den offentlige indsats overordnet set er bredt dækkende, men at de mange forskellige ordninger risikerer at skabe uhensigtsmæssige overlap og fragmentering.

Det kan særligt være en udfordring for virksomheder, der ikke har stor erfaring med at benytte offentlige innovationsordninger.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. januar 2015