Gå til indhold

For kompetente myndigheder

For kompetente myndigheder om anerkendelse inden for de lovregulerede erhverv

Her kan du læse om:

  • Retningslinjer for anerkendelse
  • Rettelse af oplysninger om lovregulerede erhverv
  • Høring af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  • Indberetning til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Retningslinjer for anerkendelse

Læs om de gældende regler her på hjemmesiden:

Som kompetent myndighed kan man desuden finde svar på mange spørgsmål her:


Informationer om myndighedens erhverv

Hjemmesiden informerer ansøgere om adgangen til erhvervsudøvelse inden for hvert af de lovregulerede erhverv:

Hver kompetent myndighed udfylder og ajourfører oplysningerne om myndigheden og dens erhverv i en database. Myndigheden giver løbende besked til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når der sker ændringer vedrørende de medarbejdere, der skal kunne redigere myndighedens oplysninger i databasen.


Høring af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Læs nedenfor om:

  • Pligt til at høre Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  • Undtagelser fra høringspligten
  • Fritagelse fra høringspligten

Pligt til at høre Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

De kompetente myndigheder træffer afgørelse om anerkendelse af ansøgeres samlede uddannelses- og erhvervskvalifikationer. Når det gælder ansøgerens udenlandske uddannelseskvalifikationer, skal de som udgangspunkt indhente en vurdering fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Der er dog visse undtagelser og muligheder for at blive fritaget for høringspligten.

Den kompetente myndighed skal kun lægge en vurdering til grund, hvis vurderingen er afgivet af styrelsen til myndigheden til brug for myndighedens behandling af en ansøgning om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv.

Undtagelser fra høringspligten

Pligten til at indhente en vurdering fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen gælder ikke i følgende tilfælde:

1) Når myndigheden imødekommer ansøgningen fuldt ud, for så vidt angår anerkendelse af den pågældendes uddannelseskvalifikationer.

Det gælder f.eks. på områder, hvor man i kraft af en harmonisering af landenes uddannelser som ansøger er sikret gensidig anerkendelse af uddannelsen uden nærmere vurdering fra den kompetente myndigheds side: læge, sygeplejerske, jordemoder, farmaceut, tandlæge og dyrlæge.

2) Når lovgivningen ikke åbner mulighed for, at udenlandsk uddannede kan udøve det pågældende erhverv.

3) Når ansøgeren er udelukket som følge af tilsvarende ufravigelige krav, navnlig vedrørende uddannelseskvalifikationens oprindelsesland eller ansøgerens nationalitet.

Fritagelse fra høringspligten

Samtidig kan en myndighed fritages helt eller delvist fra pligten til at høre Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når det er godtgjort, at den har procedurer, kriterier og en praksis, der i tilstrækkelig grad sikrer anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

En sådan fritagelse fastsættes på grundlag af en redegørelse fra myndigheden for procedurer, kriterier og praksis i forhold til vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

Nogle myndigheder træffer afgørelse om adgang til udøvelse af flere lovregulerede erhverv. Fritagelse for høringspligten kan ske i forhold til nogle af eller samtlige de erhverv, der hører under myndigheden.

Regler om fritagelse kan ophæves, hvis myndigheden ikke længere lever op til den praksis m.v., som myndigheden har beskrevet i sin redegørelse, eller hvis den praksis m.v., som myndigheden anvender, ikke længere er tilstrækkelig med henblik på at sikre personer med udenlandske uddannelseskvalifikationer anerkendelse af disse kvalifikationer.

Se også:


Indberetning til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Den enkelte kompetente myndighed indberetter én gang årligt (senest den 31. marts) statistiske oplysninger til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om de afgørelser, myndigheden har truffet i det forudgående kalenderår. Styrelsen udsender en orientering om, hvordan indberetningen skal foretages, og et skema til brug for indberetningen.

Indberetningen medvirker til at gøre styrelsen i stand til at varetage sin funktion som videncenter for vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Den indgår bl.a. i grundlaget for den årlige beretning om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., som uddannelses- og forskningsministeren afgiver til Folketinget.

Styrelsen kan på baggrund af de indberettede oplysninger anmode de kompetente myndigheder om uddybende oplysninger til brug for ministerens beretning og den rapport, der skal afgives til Europa-Kommissionen.


Se også

 

Senest opdateret 19. oktober 2021