Gå til indhold

Uddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Love og bekendtgørelser vedrørende erhvervsakademiuddannelserne og erhvervsakademierne

Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse af lov nr. 1343 af 10. december 2019 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven)

Uddannelsesregler


Bekendtgørelse af lov nr. 1689 af 13. august 2021 om adgangsregulering ved videregående uddannelser 

Bekendtgørelse nr. 97 af 25. januar 2021 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse af lov nr. 69 af 28. januar 2020 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-loven)

Lov nr. 247 af 6. april 2001 om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet

Bekendtgørelse af lov nr. 579 af 1. juni 2014 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Bekendtgørelse af lov nr. 582 af 1. juni 2014 om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (ophævet)

Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2020 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Professionsbacheloruddannelser

Love og bekendtgørelser vedrørende professionsbacheloruddannelserne og professionshøjskolerne

Bekendtgørelse af lov nr. 1343 af 10. december 2019 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven)

Uddannelsesregler

Bekendtgørelse af lov nr. 1689 af 13. august 2021 om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse nr. 97 af 25. januar 2021 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

  Bekendtgørelse af lov nr. 731 af 8. juli 2019 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)
  Bekendtgørelse af lov nr. 69 af 28. januar 2020 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-loven)
  Lov nr 247 af 6. april 2001 om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet

Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2020 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Maritime uddannelser

Love og bekendtgørelser vedrørende de maritime uddannelser

Lov nr. 781 af 8. august 2019 om maritime uddannelser

Bekendtgørelse af lov nr. 1689 af 13. august 2021 om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Cirkulære nr. 9612 af 10. oktober 2002 om Forretningsorden for Uddannelsesrådet for de Maritime Uddannelser

Bekendtgørelse nr. 97 af 25. januar 2021 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse nr. 1585 af 13. december 2016 om prøver i de maritime uddannelser

Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1315 af 16. juni 2021 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser

Bekendtgørelse nr. 1609 af 13. december 2016 om den grundlæggende maritime uddannelse

Bekendtgørelse nr. 794 af 18. juni 2018 om tilskud til praktikplads i skibe

Bekendtgørelse nr. 636 af 25. juni 2019 om uddannelsen til skibsfører

Bekendtgørelse nr. 798 af 18. juni 2018 om uddannelsen til sætteskipper

Bekendtgørelse nr. 1587 af 13. december 2016 om uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad

Bekendtgørelse nr. 1350 af 23. november 2018 om uddannelsen til professionsbachelor som skibsofficer

Bekendtgørelse nr. 1621 af 15. december 2016 om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad

Bekendtgørelse nr. 1348 af 23. november 2018 om uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester 

Bekendtgørelse nr. 1586 af 13. december 2016 om skibsassistentuddannelse for personer med erhvervsuddannelse

Bekendtgørelse nr. 1347 af 23. november 2018 om uddannelsen til skibsmaskinist

Bekendtgørelse nr. 1349 af 23. november 2018 om uddannelsen til professionsbachelor som skibsfører

Bekendtgørelse nr. 401 af 16. april 2013 om kursus for førere af fiskeskibe med en længde under 9 meter

Bekendtgørelse nr. 1622 af 15. december 2016 om uddannelsen til skibskok

Bekendtgørelse nr. 397 af 16. april 2013 om søsikkerhedskursus for erfarne erhvervsfiskere

Bekendtgørelse nr. 395 af 16. april 2013 om erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus

Bekendtgørelse nr. 963 af 16. august 2015 om erhvervsfiskeriets grundkursus

Kunstneriske uddannelser

Love og bekendtgørelser vedrørende de videregående kunstneriske uddannelser

Bekendtgørelse af lov nr. 787 af 8. august 2019 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Bekendtgørelse af lov nr. 1689 af 13. august 2021 om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse nr. 154 af 26. februar 2020 om adgang til videregående kunstneriske uddannelser tilrettelagt på heltid 

  Læs aftale vedrørende særordning for optagelse af grønlandske studerende på videregående uddannelser i Danmark

  Bekendtgørelse nr. 27 af 13. januar 2020 om videregående kunstneriske uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. 

  Bekendtgørelse nr. 29 af 13. januar 2020 om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

  Bekendtgørelse nr. 1013 af 2. juli 2018 om masteruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

  Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

  Bekendtgørelse nr. 392 af 25. maj 2005 om doktorgrader ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

  Universitetsuddannelser

  Gældende love og bekendtgørelser vedrørende uddannelse på universiteterne

  Universitetsloven


  Bekendtgørelse af lov nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven)

  Uddannelsesregler

  Bekendtgørelse nr. 219 af 27. februar 2015 om digital kommunikation for universiteterne 

  Bekendtgørelse nr. 1517 af 16. december 2013 om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen)

  Bekendtgørelse nr. 247 af 13. marts 2015 om universiteternes internationale uddannelsesforløb (internationaliseringsbekendtgørelsen)

  Bekendtgørelse nr. 869 af 26. august 2019 om fripladser med stipendium som støtte til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne 

  Bekendtgørelse nr. 1489 af 11. december 2018 om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. 

  Vejledning nr. 9292 af 26. april 2018 om retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser

  Efter- og videreuddannelser

  Love og bekendtgørelser på efter- og videreuddannelsesområdet under Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Bekendtgørelse af lov nr. 609 af 28. maj 2019 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

  Bekendtgørelse af lov nr. 1038 af 30. august 2017 om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

  Lov nr. 247 af 6. april 2001 om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet

  Bekendtgørelse af lov nr. 579 af 1. juni 2014 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

  Følgebreve

  Forskeruddannelse (ph.d.)

  Gældende regler for ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner

  Universitetsloven


  Bekendtgørelse af lov nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven)

  Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner


  Bekendtgørelse af lov nr. 787 af 8. august 2019 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

  Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner

  Følgebreve

  Vejledninger

  Vejledning nr. 9635 af 9. oktober 2013 om bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

  > Læs vejledningen på retsinformation

  Udenlandske uddannelser

  Regler for vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser og erhvervsmæssige kvalifikationer.

  Vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.


  Lov

  Loven om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. er oprindelig vedtaget i 2001, og dens nuværende indhold fremgår af lovbekendtgørelse nr. 579 af 1. juni 2014 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

  Bestemmelserne om klager til Kvalifikationsnævnet er ændret ved lov nr. 544 af 29. april 2015 om ændring af lov om maritime uddannelser og lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

  Bekendtgørelser


  Bekendtgørelse nr. 602 af 25. juni 2003 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer: 

  Bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2007 om ændring af bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. :

  Bekendtgørelse nr. 447 af 10. maj 2007 om Kvalifikationsnævnet:


  Adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv

  Reglerne for anerkendelse på det lovregulerede område står hovedsagelig i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesloven) og den tilhørende bekendtgørelse samt i lovgivningen for de enkelte erhvervsområder.

  Lov


  Lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesloven):

  Lov nr. 884 af 16. juni 2020 om ændring af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer:

  Bekendtgørelse

  Bekendtgørelse nr. 53 af 14. januar 2016 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesbekendtgørelsen):

  Bekendtgørelse nr. 1115 af 1. juli 2020 om ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v.:


  Ansvarlig styrelse

  I nogle af teksterne er den ansvarlige styrelse omtalt som Styrelsen for Videregående Uddannelser eller CIRIUS. Den ansvarlige styrelse i dag er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Adgangsbekendtgørelsen

  Bekendtgørelse om adgang m.v. til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid.

  Karakterbekendtgørelsen

  Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser

  Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

  Følgebreve

  Masterbekendtgørelsen

  Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne

  Bekendtgørelse nr. 19 af 9. januar 2020 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

  Følgebreve

  Deltidsbekendtgørelsen

  Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne

  Bekendtgørelse om digital kommunikation for universiteterne

  Bekendtgørelse om digital kommunikation for universiteterne

  Adgangsbekendtgørelsen

  Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

  Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

  Bekendtgørelse nr. 354 af 7. april 2017 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog