Gå til indhold

For uddannelsesinstitutioner

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen bistår uddannelsesinstitutionerne ved vurderingen af udenlandske eksamensdokumenter gennem Eksamenshåndbogen, en hotline, webinarer m.m.

Her på siden kan du læse om at få hjælp til vurdering af udenlandske ansøgeres kvalifikationer og om lovgivningen om vurdering og anerkendelse.


Hjælp til vurdering af udenlandske ansøgeres kvalifikationer

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen hjælper uddannelsesinstitutionerne med vurderingen og anerkendelsen af udenlandske uddannelseskvalifikationer og er løbende i dialog med dem om praksis på området.

Eksamenshåndbogen

Eksamenshåndbogen er et opslagsværk, som institutionerne bruger i behandlingen af ansøgninger om optagelse på videregående uddannelser. Den giver detaljerede oplysninger om udenlandske gymnasiale eksaminer og andre adgangsgivende eksaminer.

Hotline om adgangsgivende eksaminer

Uddannelsesinstitutionerne kan kontakte styrelsens hotline for at få vurderet, om en udenlandsk eksamen er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark, eller vejledning om at kontrollere ægtheden af eksamensbeviset. Vi svarer i løbet af en eller få dage.

Optagelse på erhvervsuddannelser

Erhvervsskoler kan få råd om udenlandske uddannelsers niveau, om karakterer og om dansk-krav.

Kvikvurdering til ph.d.-optag

Universiteterne kan få hurtige vurderinger ved brug af en særlig blanket:

Webinarer

Styrelsen afholder hvert år en række webinarer, der introducerer nye studieadministrative medarbejdere til arbejdet med at vurdere udenlandske adgangsgivende eksaminer.

Andre spørgsmål om vurderinger

Institutionerne kan få telefonisk vejledning hos den relevante medarbejder:

Andre vurderingsredskaber

I Landehåndbogen kan man kan finde vurderingsstandarder for en række lande. Desuden kan man slå op i Vurderingsdatabasen og se konkrete vurderinger fra styrelsen.

Europæisk anerkendelsesmanual for videregående uddannelsesinstitutionerEuropæisk manual

"The European Recognition Manual for Higher Education Institutions” vejleder om fair og fleksibel anerkendelse af udenlandske eksaminer og studieperioder.

Manualen kan anvendes både som opslagsværk og som indføring i vurderingsarbejdets grundbegreber. Teksten er suppleret med trin for trin-diagrammer og konkrete eksempler på god praksis.

Læs mere og hent manualen på NUFFIC-hjemmesiden:

 


Lovgivning om vurdering og anerkendelse

Uddannelsesinstitutionerne berøres på flere punkter af lovgivningen om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

Afgørelser om optagelse

Offentligt anerkendte uddannelsesinstitutioner skal lægge styrelsens vurderinger til grund, når de tager stilling til optagelse af ansøgere med udenlandske uddannelseskvalifikationer. Det betyder, at hvis en ansøger med udenlandske uddannelseskvalifikationer har fået en vurdering, skal man som uddannelsesinstitution følge denne vurdering, når man tager stilling til, om vedkommendes udenlandske uddannelseskvalifikationer er generelt adgangsgivende til en bestemt uddannelse.

Dette ændrer ikke ved, at uddannelsesinstitutionen også kan inddrage andre hensyn i afgørelsen om optagelse, herunder om ansøgeren opfylder de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Afgørelser om merit

Uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om merit for udenlandske uddannelseskvalifikationer. Den kan eventuelt anvende en vurdering fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen som vejledning.

Ansøgere har mulighed for at klage til Kvalifikationsnævnet over meritafgørelser vedrørende udenlandske uddannelseskvalifikationer. I sine meritafgørelser bør uddannelsesinstitutionen oplyse om denne klageadgang.

Uddannelsesinstitutionernes meritvurderinger vedrørende udenlandske uddannelseskvalifikationer bør følge de nationale og internationale standarder på området, herunder Lissabonkonventionen og den dertil hørende henstilling om kriterier og procedurer for vurdering af udenlandske uddannelser og studieperioder.

Læs mere:

Medvirken til styrelsens vurderinger

I nogle tilfælde kræves der specifik faglig ekspertise, for at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan foretage en vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer. I sådanne sager kan styrelsen anmode en uddannelsesinstitution om at medvirke som høringspart.

Som høringspart skal uddannelsesinstitutionen skal inden for seks uger udtale sig om, hvilken anerkendelse af de ansøgerens uddannelseskvalifikationer der anses for mulig, herunder hvilken supplering der eventuelt skal til for at få kvalifikationerne sidestillet med en bestemt dansk uddannelse.

Læs mere:

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. maj 2024