For uddannelsesinstitutioner

Styrelsen for Forskning og Uddannelse bistår uddannelsesinstitutionerne ved vurderingen af udenlandske eksamensdokumenter gennem Eksamenshåndbogen, en hotline, seminarer m.m.

Her på siden kan du læse om at få hjælp til vurdering af udenlandske ansøgeres kvalifikationer og om lovgivningen om vurdering og anerkendelse.


Hjælp til vurdering af udenlandske ansøgeres kvalifikationer

En vigtig del af styrelsens arbejde er at hjælpe uddannelsesinstitutionerne med vurderingen og anerkendelsen af udenlandske uddannelseskvalifikationer og at indgå i en dialog om praksis på området.

Eksamenshåndbogen

Eksamenshåndbogen er et opslagsværk til brug i forbindelse med ansøgninger om optagelse på en videregående uddannelse. Den giver beskrivelser og vurderinger af udenlandske gymnasiale eksaminer og andre adgangsgivende eksaminer.

Hotline om adgangsgivende eksaminer

Uddannelsesinstitutionerne kan kontakte vores hotline for at få vurderet, om en udenlandsk eksamen er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark, eller vejledning om at kontrollere ægtheden af eksamensbeviset. Vi svarer i løbet af en eller få dage.

Optagelse på erhvervsuddannelser

Erhvervsskoler kan få råd om udenlandske uddannelsers niveau, om karakterer og om dansk-krav.

Kvikvurdering til ph.d.-optag

Universiteterne kan få hurtige vurderinger ved brug af en særlig blanket:

Seminarer

Vi afholder hvert forår et seminar for uddannelsesinstitutionerne om vurdering af udenlandske uddannelser.

LinkedIn-gruppe

Hvis du er studieadministrativ medarbejder og arbejder med vurdering af udenlandske gymnasiale eksaminer m.v. ved optag på videregående uddannelser, kan du få løbende opdateringer ved at tilmelde dig vores LinkedIn-gruppe.

I LinkedIn-gruppen kan du også udveksle erfaringer med kolleger og få svar på generelle spørgsmål om arbejdet med udenlandske eksaminer.

Andre spørgsmål om vurderinger

Man kan få telefonisk vejledning eller bede om en vurdering af, hvad den pågældende uddannelse svarer til i en dansk sammenhæng:

Spørg den relevante medarbejder:

Andre vurderingsredskaber

I Landehåndbogen kan man kan finde generelle vurderingsstandarder for en række lande. Desuden kan man slå op i vurderingsdatabasen for at se de konkrete vurderinger, styrelsen tidligere har foretaget.

Europæisk anerkendelses-manual

Forsiden af manual for europæisk anerkendelsesmanual for videregående uddannelsesinstitutioner"The European Recognition Manual for Higher Education Institutions” vejleder om fair og fleksibel anerkendelse af udenlandske eksaminer og studieperioder.

Manualen kan anvendes både som opslagsværk og som indføring i vurderingsarbejdets grundbegreber. Teksten er suppleret med trin for trin-diagrammer og konkrete eksempler på god praksis.

Læs mere og hent manualen på ENIC/NARIC-hjemmesiden:

 


Lovgivning om vurdering og anerkendelse

Uddannelsesinstitutionerne berøres på flere punkter af lovgivningen om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

Afgørelser om optagelse

Offentligt anerkendte uddannelsesinstitutioner skal lægge styrelsens vurderinger til grund, når de tager stilling til optagelse af ansøgere med udenlandske uddannelseskvalifikationer. Det betyder, at hvis en ansøger med udenlandske uddannelseskvalifikationer har fået en vurdering af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, skal man som uddannelsesinstitution følge denne vurdering, når man tager stilling til, om vedkommendes udenlandske uddannelseskvalifikationer er generelt adgangsgivende til en bestemt uddannelse.

Dette ændrer ikke ved, at uddannelsesinstitutionen også kan inddrage andre hensyn i afgørelsen om optagelse, herunder om ansøgeren opfylder de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Afgørelser om merit

Uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om merit for udenlandske uddannelseskvalifikationer. Den kan eventuelt anvende en vurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse som vejledning.

Ansøgere med udenlandske uddannelseskvalifikationer har mulighed for at klage til Kvalifikationsnævnet over meritafgørelser. I sine meritafgørelser bør uddannelsesinstitutionen oplyse om denne klageadgang. Kvalifikationsnævnet sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Udgangspunktet for uddannelsesinstitutionernes vurderinger af merit for personer med udenlandske uddannelseskvalifikationer bør være, at de tilrettelægges på en sådan måde, at de følger nationale og internationale standarder for god vurdering af og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer, herunder Lissabon-konventionen og Henstillingen om kriterier og procedurer for vurdering af udenlandske uddannelser og studieperioder.

Læs mere:

Medvirken til styrelsens vurderinger

I nogle tilfælde kræves der specifik faglig ekspertise, for at Styrelsen for Forskning og Uddannelse  kan foretage en vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer. I sådanne sager kan styrelsen anmode en uddannelsesinstitution om at medvirke som høringspart.

Uddannelsesinstitutionen skal da i løbet af seks uger udtale sig om, hvilken anerkendelse af de samlede uddannelseskvalifikationer der anses for mulig, herunder hvilken supplering der eventuelt skal til for at få kvalifikationerne sidestillet med en bestemt dansk uddannelse.

Konkret anmodes uddannelsesinstitutionen om at oplyse: 

  1. hvorvidt de opnåede udenlandske kvalifikationer kan sidestilles med de kvalifikationer, der opnås gennem en bestemt dansk uddannelse, og

  2. hvis de udenlandske kvalifikationer ikke vurderes at kunne sidestilles med de kvalifikationer, der er opnået gennem den danske uddannelse: på hvilket niveau ansøgeren vil kunne indtræde i uddannelsen, samt omfanget af den faglige supplering, som er nødvendig, for at ansøgerens udenlandske uddannelseskvalifikationer kan sidestilles med den danske uddannelse. Suppleringsbehovet ønskes angivet i form af fag/moduler og/eller praktisk faglige forløb samt forventet varighed af suppleringsforløbet.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vedlægger den dokumentation for den udenlandske uddannelse, der er indhentet fra ansøgeren. Uddannelsesinstitutionen har mulighed for at indhente yderligere informationer hos ansøgeren, hvis det skønnes nødvendigt for vurderingen, herunder at indkalde ansøgeren til en uddybende samtale eller evt. faglig test.

Uddannelsesinstitutionen skal afgive sit svar senest 6 uger efter modtagelsen af alle nødvendige oplysninger for sagens behandling. Derefter udarbejder styrelsen et endeligt vurderingssvar.

Læs mere:

 

Senest opdateret 14. november 2019