Gå til indhold

Efteruddannelse i Europa

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.

Efteruddannelse i Europa


Organisationer, virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med almen voksenuddannelse eller folkeoplysning, kan søge om tilskud fra Erasmus+ til at sende medarbejdere på forskellige typer af efteruddannelse i Europa - det kan være på kursus, ’jobshadowing’ eller undervisningsophold, hvor eksempelvis en dansk højskolelærer underviser på en partnerskole i et Erasmus+-programland. 

Efteruddannelse_HF&VUC1358.jpg

Hvilke aktiviteter kan man søge tilskud til?

Erasmus+ Voksen omfatter alle dele af voksenuddannelses- og folkeoplysningsområdet, herunder formel, ikke-formel og uformel voksenuddannelse, og skal bidrage til nyskabelse og udvikling inden for voksenlæringssektoren. Formålet er at styrke den faglige udvikling hos den enkelte medarbejder og i organisationen gennem ny viden og kendskab til 'best practice' inden for voksenundervisning i Europa.

Organisationer, virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med almen voksenuddannelse eller folkeoplysning, kan søge om tilskud gennem Erasmus+ Voksen til at sende medarbejdere på følgende typer af efteruddannelse i et Erasmus+-programland:

  • Job-shadowing’ - en dansk medarbejder følger en udenlandsk kollegas arbejde på sidelinjen
    (2-60 dage)
  • ’Teaching or training assignments’ - en dansk medarbejder underviser på en partnerskole i udlandet (2-365 dage)
  • ‘Courses and training’ (2-30 dage)*

*For kurser og andre uddannelsesaktiviteter (training) gælder det, at tilskuddet til kursusbetalingen er begrænset til i alt 10 dage pr. deltager. Tilskudsansøger vælger frit et kursus.

Organisationer, virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med almen voksenuddannelse eller folkeoplysning, kan også søge om tilskud gennem Erasmus+ Voksen til følgende, øvrige aktiviteter:

  • ’Invited experts’, dvs. et ekspertbesøg, fx en underviser, forsker eller lign. fra et programland, der kommer til den danske institution for at dele sin ekspertise på et givent område (2 - 60 dage)
  • ’Hosting teachers and educators in training’, dvs. værtskab for udenlandske kommende undervisere, der gerne vil afprøve sig selv på en dansk institution.
  • ’Preparatory visits’, dvs. besøg, der har til formål at forberede et mobilitetsophold i udlandet.*

*Sendeinstitutionen kan få tilskud til at besøge værtsinstitutionen, inden den egentlige mobilitesaktivitet finder sted. Forberedende besøg skal være velbegrundede og skal for eksempel bidrage til opstart af samarbejdet med nye partnere, fremme inklusion eller begrundes i et behov for planlægning af langvarige ophold. I særlige tilfælde kan elever også deltage i forberedende besøg.

Alle fysiske aktiviteter må meget gerne suppleres af virtuelle aktiviteter. Ovennævnte minimums- og maksimumvarighed gælder kun for fysiske mobiliteter.

Læs mere i Erasmus+-programguidens afsnit om 'Mobility for learners and staff in adult education'. 

 

Hvilke typer af tilskud uddeles? 

Uanset aktivitet vil enhver mobilitetsdeltager (elev, kursist eller lærer) udløse et rejsetilskud (travel grant) og et opholdstilskud (individual support). Rejsetilskuddet er afhængigt af rejsens længde i fugleflugt. Hvis du rejser grønt, f.eks. med tog eller bus, forhøjes dit rejsetilskud. Opholdstilskuddet er afhængigt af, hvilket land du rejser til.

I tillæg til rejse- og opholdstilskuddene vil institutionen modtage et administrationstilskud pr. deltager (organisational support) til institutionens arbejde med at arrangere opholdene, sikre læringsudbyttet og til udbredelsen af projektets resultater.

Til medarbejdere, der tager på kursus i udlandet, findes der også et kursustilskud til dækning af kursusafgiften.

Herudover er det muligt at søge inklusionstilskud (inclusion support), hvis projektet involverer deltagere med 'færre muligheder'. Der findes to typer af inklusionstilskud.

Det ene tilskud er et fast tilskud på 100 euro pr. deltager, der af institutionen vurderes at ville kræve ekstra støtte i forberedelsesfasen, undervejs og/eller efter hjemkomst.

Det andet tilskud dækker de faktiske ekstraomkostninger til deltagere med særlige, ofte mere konkrete behov såsom en kørestol på flyet, et enkeltværelse eller en støtteperson. Med ekstraomkostninger menes omkostninger, der ikke kan dækkes inden for de faste rejse- og opholdstilskud.

Du finder alle tilskudssatser i programguiden for Erasmus+

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en strategi for øget inklusion og større mangfoldighed i Erasmus+ samt tilhørende handlingsplaner inden for de enkelte sektorer omfattet af Erasmus+. 

Hvem kan søge?

Organisationer, virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med almen voksenuddannelse eller folkeoplysning kan søge om tilskud gennem Erasmus+ Voksen.

Der er to måder, hvorpå man kan søge om mobilitetsmidler: 

Enten

  • Som akkrediteret organisation eller akkrediteret mobilitetskonsortium (KA121) 

Eller

  • Via enkeltstående mobilitetsprojekter/'Short-term projects' (KA122) Der søges her om muligheden for at organisere forskellige mobilitetsaktiviteter over en periode på 6 til 18 måneder.

Enkeltstående mobilitetsprojekter retter sig mod ansøgere, der prøver Erasmus+ for første gang, har lille erfaring med Erasmus+ eller blot ønsker at organisere et begrænset antal aktiviteter. Der kan søges op til 30 mobiliteter pr. enkeltstående mobilitetsprojekt.

Ansøgere af enkeltstående mobilitetsprojekter vil i ansøgningsskemaet blive bedt om at oplyse minimum én projektpartner, dvs. værtsorganisation eller kursusudbyder.  

Inden for en periode på fem (på hinanden følgende) år, kan organisationer maksimalt modtage tilskud til tre enkeltstående mobilitetsprojekter.

Enkeltstående mobilitetsprojekter kan kun søges af individuelle organisationer - ikke af konsortier.

Tilskud til efteruddannelsesophold skal bidrage til at udvikle den enkelte medarbejder og til kapacitetsopbygning af organisationen. Bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud. Tilskuddet søges af og bevilges til organisationen. 

Hvorhen?

De følgende lande er Erasmus+ programlande:

EU-lande:

Belgien

Grækenland

Luxemburg

Spanien

Bulgarien

Holland

Malta

Cypern

Irland

Polen

Sverige

Danmark

Italien

Portugal

Tjekkiet

Estland

Kroatien

Rumænien

Tyskland

Finland

Letland

Slovakiet

Ungarn

Frankrig

Litauen

Slovenien

Østrig

Programlande uden for EU:

Nordmakedonien

Liechtenstein

Serbien

Island

Norge

Tyrkiet

Hvor længe?

Det enkeltstående mobilitetsprojekt (short-term project) kan løbe fra 6-18 måneder. Det er den projektperiode inden for hvilken, mobilitetsaktiviteterne skal afvikles. Varigheden af de enkelte aktiviteter er mindst to dage og højst 365 dage (eksklusiv rejsetid).

Enkeltstående projekter skal påbegyndes mellem 1. juni og 31. december samme år, som ansøgningen indsendes.

Et projekt søgt af en akkreditereret institution varer som udgangspunkt 15 måneder. Efter 12 måneder skal den akkrediterede institution tage stilling til, om projektet skal afsluttes efter de 15 måneder eller om institutionen ønsker at forlænge projektvarigheden til 24 måneder. Ikke 18 eller 20 måneder. Akkrediterede institutioners projekter varer enten 15 eller 24 måneder.    

Akkrediterede institutioners projekter starter alle 1.juni samme år, som ansøgningen er indsendt og varer i udgangspunktet 15 måneder, dvs. til 1.august året efter.  

Hvor mange penge?

I 2024 er der i alt cirka 2,2 mio. euro til rådighed i Erasmus+ til 'Efteruddannelse i Europa' og 'Mobilitet for kursister' inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning i Danmark.

Inspiration til efteruddannelse i Europa

Hør om erfaringer fra Museum Østjylland, der har fået fyldt inspirationskontoen op med nye input fra besøg hos Stockholms stadsarkiv:


Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.


I  tre korte videoer møder du forskellige typer af organisationer, der har søgt midler i voksenlæringssektoren. Mød blandt andre Cathrine Dolleris fra Permakultur Danmark. 

På Facebook deler vi gode projekthistorier og information om voksenlæring i Danmark og Europa.

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Information om arrangementer

Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

Kontakt

Emil Thirup-Sorknæs
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 18
Email: ets@ufm.dk
Rikke Helge
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 43
Email: rik@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024

Afsendere