Gå til indhold

FORSK2025-processen

I FORSK2025-processen identificeredes forskningsområder, der blandt en bred kreds af interessenter anses for at være særligt løfterige.

Fra begyndelsen til udarbejdelsen af det endelige FORSK2025 katalog er arbejdet sket i en dialog- og co-creation-proces med en række interessenter, der på forskellig vis har relation til forskningsområdet. 

FORSK2025 er udarbejdet i armslængde fra det politiske niveau, da kataloget bl.a. skal kunne fungere som et viden-, inspirations- og prioriteringsgrundlag for både regering og opposition i forbindelse med politiske beslutninger om allokering af strategiske forskningsmidler.

I FORSK2025-processen har Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU), efter dialog med en række interessenter, lagt vægt på følgende aspekter:

  • At processen blev tilrettelagt med så stor åbenhed og transparens som muligt
  • At interessenterne blev inddraget så meget og så tidligt som muligt
  • At der blev givet mulighed for, at interessenterne kunne indgå i tværgående drøftelser på tværs af f.eks. ministerier, videninstitutioner og branche- og interesseorganisationer. 

FORSK2025-processen var opdelt i følgende fem overordnede faser (klik for udfoldet beskrivelse):

Fem overordnede faser

1) Interessenterne udarbejdede indspil til forskningstemaer (februar - maj 2016)

Første skridt i FORSK2025-processen var, at interessenterne i mange tilfælde var i tæt dialog med hinanden, udarbejdede og indsendte forslag til løfterige forskningstemaer. Interessenterne fik godt og vel 3 måneder til at udarbejde deres indspil, som blev fremsendt inden den 1. juni 2016.

2) SFU udarbejdede udkast til tentativ struktur (juni - juli 2016)

På baggrund af interessenternes indspil udarbejdede SFU et udkast til en overordnet struktur for FORSK2025-kataloget. En række interessenter med særlig viden indenfor deres område bistod med at kvalificere udkastet til struktur og indhold af de første udkast til forskningstemaer, der indgår i FORSK2025-kataloget.

3) Udarbejdelse af første udkast til FORSK2025-katalog (august 2016 - januar 2017)

Med tæt inddragelse af en repræsentativ kreds af bidragydere til FORSK2025, og med faglig sparring fra Innovationsfonden, udarbejdede SFU udkast til struktur og temaforslag, der indgår I FORSK2025. Bidragyderne, der medvirkede til at kvalificere det første katalogudkast, repræsenterede dels viden om samfundets efterspørgsel efter forskningsbaseret viden, teknologi og uddannelse, dvs. f.eks. erhvervsliv, interesseorganisationer, ministerier, regioner og kommuner (forskningens efterspørgselsside / ”forsknings-pull”). Dels deltog repræsentanter fra universiteter og andre videninstitutioner, der ligger inde med en meget stor viden om forskningens muligheder og potentialer (forskningens udbudsside / ”forsknings-push”). 

4) Dialog og åben konsultation over udkast til FORSK2025-katalog (januar - marts 2017)

Udkastet til FORSK2025-kataloget blev sendt i åben konsultation januar 2017, hvor alle havde mulighed for at bidrage med kommentarer.

5) Konsolidering og beskrivelse af danske forudsætninger (marts - juni 2017)

I foråret 2017 blev udkastet til FORSK2025-katalog konsolideret og kvalitetssikret. Kataloget blev offentliggjort i juni 2017, således at kataloget bl.a. kan indgå i arbejdet med at udmønte de politisk afsatte midler til strategisk forskning fra og med finansloven for 2018.

Nyheder og pressemeddelelser om FORSK2025-processen

Debatmøde d. 10. oktober 2017: FORSK2025 - dialog om fremtidens løfterige forskningsområder

Kontakt

Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 04. september 2020