Gå til indhold

Et samfund med grøn økonomi

Vision om et samfund med grøn økonomi, hvor teknologiske og videnbaserede løsninger på store globale udfordringer relateret til naturressourcer, miljø, energi, klima og fødevarer bruges som drivkræfter for dansk vækst og beskæftigelse samt til at værne om natur og miljø.
Viser 1-60 af 179 resultater
Affald som ressource i byggesektoren

Byggesektoren er den vægtigste sektor hvad angår volumen i materialeforbrug. Erstattes naturressourcer med sekundære ressourcer i produktionen af bygge-materialer lettes presset på naturressourcer og affald nyttiggøres.

AgroLab 1:1

groLab 1:1 er en innovationsindsats, der målretter forskningsmidler til projekter, hvor forskere indenfor bl.a. landbrug, fødevare- og energiproduktion, landskabs- og bygningsplanlægning mødes i partnerskaber med virksomheder indenfor energi- og fødevareproduktion samt ’udkants’-kommuner.

Animalsk produktion

Én af årsagerne til at Danmark stadig er en betydende fødevareeksportør er det determinerede fokus på at få mest muligt ud af råvaren, det være sig fisk, svin, køer og mælk. Udnyttelsen af de biologiske råvarer er høj allerede, og der er derfor tale om hele tiden at hjemtage de sidste marginaler.

Anvendelse af organisk affald som energi- og NPK ressource

Danske forskningsmiljøer er internationalt førende med nye forskningsresultater vedrørende anvendelse af organisk affald fra land og by. Der er med succes forsket i forbehandling og håndtering af biomasserne med henblik på produktion af energi, gødningsprodukter (Høj og lav værdi) og jordforbedring.

Avanceret stedbestemmelse – Grønland / Arktis

Der er med klimaforandringer og øgede erhvervsaktiviteter i det arktiske område stor efterspørgsel efter effektive kortlægningsmetoder, da omkostningerne til dataindsamling er meget høje på grund af natur, klima, de meget store afstande og den sparsomme infrastruktur.

Bedre vandmiljø med færre omkostninger gennem en målrettet indsats

Natur‐ og miljøreguleringen skal mere direkte understøtte en forbedring af natur og miljø frem for at begrænse produktionen. Dette indebærer både tiltag i recipienten og på dyrkningsfladen, herunder at der bliver udviklet en mere målrettet regulering af landbrugets miljøpåvirkning

Berigede fødevarer

I takt med den ubønhørlige vækst i livsstilssygdomme og en stor stigning i andelen af ældre belastes sundhedssystemerne i både Danmark, EU og globalt. Optimal ernæring af disse udsatte grupper vides at have effekt, og ville kunne få en betydelig positiv indflydelse på den offentlige sundhedsøkonomi

Biobaseret produktion og energi

Biomasse vil fremover være en væsentlig kilde til bæredygtig energi, kemikalier, polymerer og foder. Markedet herfor vil vokse eksponentielt i takt med klimaudfordringerne og ønsket om erstatning af fossile ressourcer; forventeligt i størrelsesordenen milliarder af Euro.

Biodiversitet – naturlig og kulturskabt

Med et samlet befolkningstal i 2050 på ca. 10 mia. mennesker står kloden over for store udfordringer i forhold til bærdygtighed, fødevareproduktion og udvikling af ny medicin. Bevarelse og fremme af verdens biologiske mangfoldighed bliver en nøgle til at møde disse udfordringer.

Bioprocesser

Danske virksomheder og forskere har omfattende ekspertise indenfor produktudvikling baseret på biologiske processer og udnyttelse af bioaktive stoffer, og salgsorganisationer og markedsføringsorganisationer er allerede godt på plads.

Blå vækst – fødevare- og foderproduktion til havs

Danmark beslaglægger fødevareproduktionen på land ca. 63% af det danske landareal, og der er ikke plads til udvidelser. Blå vækst-indsatsen skal udvikle de nye teknologier, der bliver nødvendige for at overvinde forhindringer for en massiv ekspansion af værdiskabende strukturer til havs.

Bæredygtig bygningsrenovering

Med energiaftalen og den kommende renoveringsstrategi samt EU-krav til bæredygtighed i byggeriet indenfor miljø, social og økonomisk kvalitet ud fra standarderne fra CEN/TC 350, stilles byggebranchen over for store udfordringer - men også over for store muligheder for udvikling og eksport.

Bæredygtig Bygningsrenovering

Med energiaftalen og den kommende renoveringsstrategi samt EU-krav til bæredygtighed i byggeriet indenfor miljø, social og økonomisk kvalitet ud fra standarderne fra CEN/TC 350, stilles byggebranchen over for store udfordringer - men også over for store muligheder for udvikling og eksport.

Bæredygtig planteproduktion og intelligent arealanvendelse

Der er behov for at intensivere produktionen af fødevarer uden at øge miljøbelastningen. En radikal modernisering af arealanvendelse og dyrkningsmetoder kan øge den økologiske og konventionelle planteproduktion i Danmark og globalt.

Bæredygtig produktion af energi, vand og fødevarer (WWF)

Innovationsindsatsen skal skabe grundlag for bæredygtig produktion af energi, vand og fødevarer. Fokus er på ressourcernes gensidige afhængighed, herunder energieffektivitet i rensning af vand og vandeffektivitet i produktion af energi og fødevarer.

Bæredygtige biobrændstoffer

Et innovationspartnerskab, blandt andet med fokus på etableringen af et fuldskala bioraffinderi, vil stille Danmarks godt når det handler om innovation og produktion af den næste generation af biobaserede produkter.

Bæredygtigt bolig-/forsyningsdesign, Nordic Built

Stigende befolkningstal og en hastig urbanisering skaber en stor efterspørgsel efter bæredygtig byggeri på flere internationale markeder. Hvordan designer man boliger (og bygninger) i forskellig kontekst (fra hytte til højhus), så de matcher brugernes ønsker og samtidig er bæredygtige?

Bæredygtigt byggeri kræver en innovativ byggebranche

Energiaftalen og nye EU-krav til bæredygtighed i byggeriet giver både nye muligheder og nye udfordringer for byggebranchen. Målet er at opnå energibesparelser på minimum 50 % i den eksisterende bygningsmasse inden 2050.

Clean Solar power techology

There is a need for new types of solar harvesting, which are efficient and environmental friendly in the production. Here there is a potential very important niche which Denmark could pursue.

Dansk model for effektiv og bæredygtig husdyrproduktion

Dansk fødevareproduktion karakteriseres af en meget høj grad af effektivitet. tillæg til effektivitet bør den danske produktion indrettes på dokumenteret kvalitet, der omfatter dyresundhed- og velfærd, fødevaresikkerhed samt miljøvenlig produktion.

Data drevet og viden baseret beslutningstagen i landbruget

En øget brug af datadreven og viden baseret beslutningstagen vil reducere disse forskelle. Udviklingen indenfor tags, sensorer og positionerings teknologier kan udnyttes til at automatisere datafangst fra produktionen på de enkelte landbrug.

Den digitaliserede gris

Den danske svineproduktion står overfor strukturelle udfordringer da produktionen af slagtesvin vil blive yderligere domineret af meget store enheder på flere tusind søer og slagtesvin. Dette stiller særlige krav til primærproducentens management og nye redskaber til processtyring.

Den gule biomasse som råstof – en regional specialisering.

Råstoffer og alternative energikilder bliver stadig vigtigere handelsvarer. Derfor skal der skabes maximal værdi i kæden fra produktionen af gul biomasse samtidig med at restprodukter fra fremstillingsprocesserne udnyttes og forædles optimalt.

Den ressourceeffektive ko

Via en koordineret forsknings- og innovationsindsats, som kombinerer biologisk og teknologisk viden, er målet at skabe grundlag for forbedret dyremateriale, ernæring, styrings- og managementsystemer og implementering af innovative produktionssystemer.

Den rette vandkvalitet til den rette anvendelse

Et øget pres på vandressourcerne – såvel i Europa som i resten af verdenen – øger kravene til såvel vandbehandlingsteknologier for at sikre den optimale vandkvalitet til den rette anvendelse. Initiativet kan skabe en ny styrkeposition for danske virksomheder på et globalt vandteknologimarked.

Design af grøn energi og energiadfærd

Danmark har en førerposition inden for grøn energi. Denne kan styrkes yderligere med design som løftestang for de adfærdsændringer og den brugerinvolvering, som den grønne omstilling reelt forudsætter.

Det bæredygtige Arktis

”Det bæredygtige Arktis” retter sig mod udnyttelsen af de nye forretningsmuligheder som åbner sig i forbindelse med at sikre udnyttelsen af de arktiske områder på en skånsom og bæredygtig måde.

Det intelligente trådløse miljø

Anvendelse af nye intelligente sensor arrays giver nye værktøjer til at studere miljøet. Ved at koble dem med digital infrastruktur og nye beslutningsværktøjer vil den næste generation af vand- og miljøteknologier kunne forbedre ressourceeffektivitet og bæredygtighed i landbrug.

Det ”festlige” madliv som økonomisk og velfærdsdrivkraft

Temaet handler om udvikling af et supplerende mad- og måltidserhverv byggende på små lokale producenter, grønne og oplevelsesrige måltider: Lokale oplevelsesrige, grønne fødevarer og madoplevelser som supplement til teknologisk-effektiv storproduktion.

Digitale løsninger til et fossilfrit samfund

IT i spændingsfeltet mellem business, mennesker og teknologi, er en afgørende faktor i at udforske og designe løsninger for de omstruktureringer af det digitale samfund, som vil ledsage og fremme omlægningen af energisystemet mod fossilfri energikilder.

Effektiv udnyttelse af bioressourcen

Et markant større biomasseforbrug kræver mere intelligente løsninger, der skaber behov for en bred innovationsindsats i alle led af værdikæden for biomassen med udgangspunkt i en bioraffineringstilgang.

Effektiv udnyttelse af varmeressourcen

Der findes i dag betydelige uudnyttede varmeressourcer, der på 3-5 års sigt kan indgå i det danske energisystem, herunder overskudsvarme, varmt vand i undergrunden og solvarme i sommerhalvåret

Effektiv udnyttelse af vindressourcen

Visionen er at vedligeholde og udvikle en stærk dansk position i grøn omstilling af energisystemet, hvor vindenergi spiller en nøglerolle, og danske virksomheder fastholder og udbygger globale styrkepositoner.

Emissionsbaseret regulering af landbruget

Vi vil udvikle systemer og metoder til on-site monitorering af landbrugets faktiske miljø- og ressourceforhold, så det individuelle landbrug kan reguleres på grundlag af faktiske værdier frem for standardiserede normtal.

Energibesparelser i industrien baseret på smartgrid teknologi

Projektets mål er at udvikle smartgrid løsninger inden for specifikke industrier hvor der er potentiale for både energifleksibilitet og energibesparelser. Energifleksibiliteten er nødvendig for at integrere 50 – 100% vedvarende energi i elnettet.

Energieffektivt og bæredygtigt byggeri

Med energiaftalen og de kommende EU-krav til bæredygtighed i byggeriet med udgangspunkt i standarderne fra CEN/TC 350, som inkluderer miljøkrav, sociale krav og økonomiske krav, stilles byggeriets parter over for store udfordringer, men også over for store muligheder.

Energilagring som motor for omstilling til bæredygtig energiforsyning

Der bør etableres nye saltkaverner til lagring af H2, O2 og CO2 som grundlag for: 1. Brug af højtrykselektrolyse eller brændselsceller til at omdanne (billig) elektricitet til H2 og O2 – som lagres. 2. Den lagrede O2 kan anvendes til ”oxy-fuel” forbrænding af natur-/ bio-/syntese-gas.

Ernæringsrigtige fødevarer til den aldrende befolkning

Tiltag der kan forebygge sygdom hos denne befolkningsgruppe herunder sikre hurtigere ’recovery’ efter sygdom og hospitalsindlæggelse vil have stor samfundsøkonomisk betydning og øge livskvaliteten betydeligt for en større og større del af samfundet.

Et ressourceeffektivt samfund

For at sikre et ressourceeffektivt samfund er det nødvendigt med et indsatsområde, der giver en målrettet og længerevarende indsats med fokus på udvikling af nye løsninger til at sikre en bedre genanvendelse, en ressourceeffektiv produktion og affaldsforebyggelse generelt.

Fremtidens biobaserede materialer

Målsætningen med dette INNO+ forslag er at udnytte planterester fra f.eks. foder- og fødevareproduktion til at udvikle og producere biobaserede materialer, der kan erstatte oliebaserede produkter, og at udvikle helt nye biobaserede produkter.

Fremtidens integrerede vedvarende energisystemer

Udviklingen af nye, innovative energiløsninger er en af de største, aktuelle globale udfordringer, og udviklingen af integrerede og vedvarende energisystemer er en forudsætning for fremtidig vækst og velfærd.

Fremtidens lys

Samfundsmæssige udfordringer samt teknologisk udvikling driver udviklingen af fremtidens lys, som er kendetegnet af energieffektivitet, høj designkvalitet, funktionalitet og brugervenlighed.

Fremtidens skalérbare bioproduktion

Bioteknologiske produkter er typisk kendetegnet ved lange udviklingstider og høje omkostninger. Implementering af ny teknologi og en innovativ indsats i arbejdet med såkaldte single-use baseret produktion kan fremtidssikre dele af den biobaserede produktion i Danmark.

Handlinger tilknyttet webside