Gå til indhold

Fremtidens sundheds-, pleje- og omsorgssektor

Du kan downloade alle INNO+ indspil, der relaterer sig til temaet Fremtidens sundheds-, pleje- og omsorgssektor her.

Viser 1-30 af 51 resultater
Animated Patient Empowerment (APE)

Formidling af animationsbaserede sygdomsbilleder og sundhedsidealer til syge, raske, pårørende i alle aldre. Der er et stort innovationspotentiale i at anvende animation til at oplyse patienter og pårørende om sygdomsforløb og sundhedsidealer og genoptræningsmuligheder.

Big Data

Udnyttelse af tilgængeligt data fra en række kilder både interne i pleje- og sundhedssektor, andre offentlige og eksterne, der via ” Information and Knowledge Management ” skal give bedre forretningsforståelse, vidensbaseret planlægning, effektive arbejdsgange og forbedret behandling.

Danmark – testland for sundheds- og velfærdsteknologi

Danmark har som resten af verden stigende udgifter og pres på sundhedssystemet. Samtidigt har vi igennem nogle år nu forsøgt at konvertere disse til fordele for at skabe nye industrier – dog fortsat med begrænset held.

Danske plejehjemsløsninger i Kina

Det er målet at etablere et antal danske plejehjem i Kina som led i en kommerciel forretning med muligheder for eksport af danske velfærdsydelser inden for sektoren, herunder viden om ældrepleje, uddannelse, faglig praksis inden for rehabilitering, sygepleje og sundhed, arkitektur, designbyggeri mv.

Digitale løsninger til personlig sundhedsfremme

Det har vist sig, at inden for de seneste år har den digitale udvikling åbnet op for løsningsmodeller, som gør det velegnet at skabe en kommunikationsform, som kan hjælpe det enkelte individ til en sundere livsstil.

Effektivisering af den offentlige serviceproduktion

Den danske serviceproduktion i kommunalt og regionalt regi er under pres grundet økonomiske og ressourcemæssige forhold samt stærkt stigende behov og forventninger til serviceleverancer og – kvalitet.

Effektivisering af patientforløb for diabetikere

Ambitionen er at skabe merværdi for investeringer i udviklingen af innovative velfærdsteknologiske løsninger via en koordineret offentlig efterspørgsel. Målet er en effektivisering af det samlede patientforløb for kronikere – på tværs af kommune og region - og opnå bedre livskvalitet for patienterne

Et frit og trygt liv for borgere med kroniske lidelser

Målet er at skabe et frit og trygt liv for borgere med kroniske lidelser ved at kombinere kompetencer indenfor sundheds- og teknisk videnskab, med henblik på at udvikle nye innovative velfærdsteknologiske løsninger, der sætter borgeren i fokus og muliggør forebyggelse, diagnostik og behandling i p

FamilyCare

Fremtidens øgede behov for digitale sundheds- og velfærdsløsninger, eksempelvis indenfor Tele-Presence og Telekonferencesystemer stiller i stigende grad krav til kvaliteten af indholdet (context-aware og intelligent lyd/billede) og det digitale netværk.

Fremtidens digitale infrastruktur

Et velfungerende kommunikationsnet, der f.eks. tilbyder Internet-tjenester er vitalt for et samfunds videre udvikling. Geografiske egne, der ikke er tilstrækkelig godt dækket ind, bliver bremset i udviklingen og ofte affolket. Teknologier bør kombineres i fremtidens digitale infrastruktur.

Hjemmebehandling og –monitorering

Såvel i Danmark som i internationalt perspektiv vil befolkningsudviklingen og udviklingen i kliniske behandlinger og brug af sundhedsteknologi skabe behov og mulighed for nytænkning af organiseringen af behandling og monitorering af især behandlingsintensive sygdomme som kræft og kroniske sygdomme.

Integrerede løsninger i ældreplejen

Udfordringer i plejesektoren af forskellig art – fra mangel på plejepersonale til nye boligbehov over teknologiske forandringer. Ny tværvidenskabelig forskning kan føre til nye services, nye boligtyper og nye produkter, der rummer et stort exportpotentiale.

It-understøttet patient empowerment

Udvikling nødvendiggør, at ressourcestærke patienter i højere grad skal tage vare på eget behandling. Patient empowerment skal medvirke til at mindske de offentlige udgifter og bidrage til øget livskvalitet for patienterne.

Kvalitet i hospitalsbyggeriet

På trods af gode intentioner om evidensbaseret design og helende arkitektur i hospitalssektoren, har det vist sig svært at få dette udmøntet i konkrete løsninger, der kan danne grundlag for nye produkter i byggeindustrien, på medico-området eller indenfor møbelindustrien.

Lige adgang til digitale sundhedsydelser

Målet er at skabe så lige vilkår som muligt for adgang til offentlige digitale sundhedsydelser samtidig med, at en række danske virksomheder klædes på til det fremtidige marked for velfærdsteknologi.

Længst muligt i eget hjem

Der foreslås en indsats, hvor forskere og videnpersoner med indsigt i offentlige forvaltningsstrukturer, organisationskultur, økonomiske incitamenter, business cases o.lign. inddrages i offentlige-private innovationsprojekter om udvikling og implementering af nye velfærdsløsninger til ældre borgere.

Netværk for Hospital Innovation

ormålet er at understøtte den fortsatte udvikling af sundhedssektoren og fremme erhvervsudvikling indenfor en række nøgleteknologier, som f.eks. IKT, automation, miljø- og materialeteknologi og medico udstyr.

Omkostningseffektiv investering i sundhed

Voksende krav til arbejdsstyrkens størrelse og arbejdsevne kombineret med strammere økonomiske rammer i sundhedspolitikken øger behovet for velunderbyggede modeller til at vurdere omkostningseffektivitet ved forskellige forebyggende og behandlende indsatser.

Projekt Lab. X Nord

Lab. X Nord er tænkt som et offentligt privat innovationsprojekt, hvor virksomheder og offentlige institutioner matches for at udvikle velfærdsteknologi og skabe vækst for virksomheder.

Handlinger tilknyttet webside