Gå til indhold

Transport, logstik og livsrum

Du kan downloade alle INNO+ indspil, der relaterer sig til temaet Transport, logstik og livsrum her.

Viser 1-30 af 32 resultater
Bære- og levedygtig grøn transport

Der er behov for en mere holistisk tilgang til energi i transportsektoren, hvor der fokuseres på hele værdikæden ift. fremstilling, brug og bortskaffelse af innovative brændsler, disses distribution og køretøjer.

Bæredygtig skibstransport: Design og operation

Forslaget omfatter innovation inden for design, nybygning, retrofitting og operation af skibe med henblik på at være på forkant med imødekommelse af nye og fremtidige krav til reduktion af miljø- og klimapåvirkning fra skibstransport.

Bæredygtige løsninger i metropoler

KEA indgår i projekter, der involverer lokalbefolkning, Københavns Kommune, private virksomheder, internationale og nationale anerkendte forskere for at udvikle bæredygtige løsninger til byudviklingens udfordringer.

Bæredygtige vækstpotentialer i mobilitet

Fremtidens vækst er afhængig af et velfungerende mobilitetssystem. Men mobilitetssystemet skal udvikles indenfor begrænsede finansielle ressourcer og indenfor rammerne af tilladelige drivhusgasemissioner.

Cand.techn. i Maritim og Offshore Teknologi

Den maritime branche peger på, at der i fremtiden er skærpede krav til operation og sammentænkning af forskellige systemer og delkomponenter i enheder som f.eks. skibe og offshoreenheder.

Det innovative godstransportsystem

Nøglen til et fremtidigt succesfuldt intermodalt transportsystem for gods ligger i lang højere grad indenfor organisering og optimering af de processer, der styrer godsstrømmene. Dette kræver en helt ny tilgang til organisering af transport.

Fælles dansk maritim udviklingsplatform

Det foreslås, at der etableres en fælles dansk maritim udviklingsplatform, der Integrerer samarbejdet mellem de danske maritime virksomheder og leverandører inden for udvikling af forretningsmodeller, teknologier, services og servicesystemer (servicecertifikater).

Grøn omstilling af transportsektoren

Udfordringerne forbundet med brugen af fossile brændstoffer er velkendte, og vejen til et fossilfrit samfund går over udvikling af mere energieffektive og -besparende teknologier, vedvarende energikilder, mere optimale energisystemer og mere viden om forbrugeradfærd.

Intelligente transportsystemer

Trængsel er en stor samfundsmæssig udfordring både i Danmark og i mange andre lande. IT-baserede løsninger i form af intelligente transportsystemer (ITS) kan på forskellig vis bidrage til at lette trafikafviklingen.

Landstrøm og ”power barge” til Krydstogtsskibe

Udvikling af løsning for etablering af landstrøm til krydstogtskibe for at sikrer en minimal CO2 og NOX udledning nær byområder. Dette vil resultere i renere luft og dermed mulighed for byudvikling når relevante havneområder.

Logistik og distribution

Den globale arbejdsdeling betyder bl.a., et styrket behovet for effektiv logistik og distribution af varer til markeder i hele verden.

Maritim motorteknologi

En indsats for maritim motorteknologi, der radikalt kan forandre systemer til fremdrift af oceangående skibe, for at nedsætte deres miljøbelastning og forbedre søtransportens økonomi.

Miljø og energieffektive maritime løsninger

En fokuseret innovationsindsats skal i et bredt samfundspartnerskab udvikle og implementere økonomisk og miljømæssigt effektive løsninger, som i de kommende år kan reducere dansk skibsfarts udledning af CO2 med 20 procent i 2020 og 30 procent i 2025.

Operation af skibe ved off-shore anlæg

Havvindmølleindustrien er en branche i stærk vækst både på europæisk og globalt plan. Op- og udbygning af vindmølleparker er i rivende udvikling, og danske rederier er store aktører i denne branche.

Partnerskab for maritim retrofitting

Miljø- og klimaforandringer har medført et øget fokus på miljørigtig adfærd og praksis i forbindelse med drift af skibe, og dette har skabt behov for nye løsninger for rederierne baseret på grønne værdier.

Påvisning af effektivitetsforbedringer på skibe

For at kunne implementere ny grøn teknologi på det maritime marked er der behov for at teste og tilpasse en række maritime virksomheders produkter, løsninger og serviceydelser i de reelle driftssituationer.

Skibsbygning, aptering og maritimt udstyr i letvægtsmaterialer.

Der er betydelige driftsøkonomiske og miljømæssige fordele ved skibe bygget i letvægtsmaterialer som fx komposit. Brændstofforbruget og udledningen af drivhusgasser er væsentligt lavere ved konstruktioner med letvægtsmaterialer frem for med tungere materialer som aluminium og stål.

Smart Green Transportation

Omstilling til grøn transport repræsenterer en global samfundsudfordring med en unik kombination mellem eksisterende/potentielle danske erhvervsmæssige styrkepositioner og et stort internationalt vækstpotentiale med deraf følgende positive vækst og beskæftigelsespotentialer til følge.

Strategier for bæredygtig byomdannelse

Klimatilpasningen kræver en strategisk tilgang, som er i stand til at sammentænke en række forandringsprocesser på en sådan måde at byens funktionsmåde bliver mere bæredygtig, mere i overensstemmelse med aktuelle livsformer og forventninger til bylivet.

Supply chain and logistics optimization

Already today 30% of the cost of most products is due to transportation and delivery of goods to stores or end-users. The process is by far not optimized. There is a tremendous opportunity to consider new methods in optimization and algorithms.

Handlinger tilknyttet webside