Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2020

Publikationer 2020

Viser 1-48 af 48 resultater
Rummet rykker nærmere. En årsrapport af Det Tværministerielle Rumudvalg.
Publiceringsdato 15. december 2020 Rapporten beskriver den globale rumøkonomi, Danmarks rolle heri, rummets kritiske betydning for samfundet, de vigtigste resultater i 2020 samt evaluerer den nationale strategi for rummet 2016.
Green solutions of the future - Strategy for investments in green research, technology, and innovation
Publiceringsdato 02. december 2020 Engelsk udgave af Danmarks grønne forskningsstrategi.
Guide til samarbejde med Israels førende økosystem i fødevareteknologi
Publiceringsdato 02. december 2020 Innovationscenteret i Tel Aviv har undersøgt mulighederne for øget samarbejde om fødevareteknologi med Israel. Landet har en unik adgang til talent og et særligt aktørlandskab inden for fødevarer og landbrug. I en ny rapport kortlægges indgangsvinklerne for danske aktører.
Håndbog om Horizon Europe
Publiceringsdato 26. november 2020 Horizon Europe er EU's nye program for forskning og innovation. Det starter i 2021 og slutter i 2027. Håndbogen giver en introduktion til de mange forskellige muligheder i programmet, EU-reglerne og praktiske tips til ansøgningsprocessen.
Tal om forskning og innovation 2019
Publiceringsdato 16. november 2020 Tal om forskning og innovation er Uddannelses- og Forskningsstyrelsens årlige bevillingsstatistik med grundtal for Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Innovationsfond.
Erasmus+ 2021-2027 - Inspiration til internationalt uddannelsessamarbejde
Publiceringsdato 03. november 2020 Find eksempler på indsatser inden for Erasmus+ på tværs af hele uddannelsessektoren og på ungdomsområdet. Alle eksempler er relateret til centrale fokusområder i det nye program for Erasmus+ og fremhævet under temaerne: Inklusion, Bæredygtighed, Digitalisering og Verden uden for Europa.
Historien om Danmarks deltagelse i den internationale rumstation
Publiceringsdato 02. november 2020 Rapporten giver den første historiske gennemgang af Danmarks deltagelse i den internationale rumstation og beskriver, hvorfor Danmark valgte at gå med i konstruktionen og driften af verdens mest udfordrende og dyreste forskningsinfrastruktur.
Magasinet EUindblik 1:2020
Publiceringsdato 30. oktober 2020 Efterårets udgave af EUindblik ser grønt. Magasinet sætter spot på det grønne opslag på 7,5 milliard kroner i Horizon 2020. Kom bag visionen i opslaget og få fif til din ansøgning. Få to forskers bud på fremtidens grønne løsninger og lyt til digital kickoffkonference om Horizon Europe i november.
ICDK Outlook Civil Cybersecurity in Israel
Publiceringsdato 29. oktober 2020 Outlook-rapporten ”Civil Cybersecurity in Israel – Policy and Research Environment Review From one of the World’s leading Cyber Hubs” gennemgår Israels styrkeposition på civil cybersikkerhed.
Har du udenlandsk uddannelse? / Do you have foreign qualifications?
Publiceringsdato 01. oktober 2020 Sådan får du vurderet og anerkendt dine kvalifikationer i Danmark
Fremtidens grønne løsninger – Strategi for investeringer i grøn forskning, teknologi og innovation
Publiceringsdato 28. september 2020 Regeringen er klar med Danmarks første grønne forskningsstrategi. Strategien indeholder fire konkrete forskningsmissioner, der bidrager mest til den grønne omstilling. En vigtig del af strategien er et tæt samspil med erhvervsliv, der skal få de nye grønne teknologier ud at virke.
Styrelsen for Forskning og Uddannelses kommunikationsindsats om Horizon 2020
Publiceringsdato 25. september 2020 Hvordan ser brugerne på styrelsens kommunikationsindsats om EU’s forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020? Er indholdet relevant, letforståeligt og nyttigt? Og hvad bør vi lægge vægt på fremover i kommunikationen om Horizon Europe. Publikationen præsenterer resultatet af brugerundersøgelsen
Evaluering af optagelsessystemet til de videregående uddannelser
Publiceringsdato 25. september 2020 Optagelsessystemet til de videregående uddannelser fordeler årligt ca. 90.000 ansøgere med forskellige adgangsgivende grundlag til alle typer af videregående uddannelser i hele Danmark. Med denne rapport foreligger der nu en samlet evaluering af optagelsessystemet.
Mapping of the Kingdom of Denmark's users of space generated information and space infrastructure in the Arctic
Publiceringsdato 24. september 2020 Formålet med denne analyse er at kortlægge de centrale aktører i Kongeriget Danmark med rumrelaterede aktiviteter i Arktis på baggrund af deres aktiviteter, samarbejde og netværksengagement.
ICDK outlook rapport - Smart Water Management
Publiceringsdato 24. september 2020 Rapporten gennemgår Sydkoreas tilgange til at skabe en smartere vandforvaltning gennem nye teknologier. Den giver en dybdegående indsigt i landets styrker og innovative løsninger på vandudfordringerne.
Mænd og kvinder på de danske universiteter – Danmarks Talentbarometer 2019
Publiceringsdato 21. september 2020 Dansk forskning har brug for alle talenter, uanset køn. Både mænd og kvinder skal have gode og lige muligheder for at udnytte deres talent og bidrage til dansk forskning. 2019's talentbarometer viser, at selvom andelen af kvinder blandt danske forskere fortsat er stigende, går udviklingen langsomt.
Læreruddannelse i internationalt perspektiv – en litteraturkortlægning
Publiceringsdato 11. september 2020 Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har udarbejdet en kortlægning af forskningslitteratur for Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Inspirationskatalog: Gode eksempler på videregående uddannelsers arbejde med studieintensitet
Publiceringsdato 03. september 2020 De videregående uddannelser arbejder på mange forskellige måder med at fremme studerendes arbejdsindsats på studierne. Et nyt inspirationskatalog giver gode råd til, hvordan institutionerne kan gribe arbejdet an.
Evaluering af VEU-milliarden
Publiceringsdato 31. juli 2020 Rambøll har lavet en evaluering af aftalen om VEU-milliarden, hvor der blev afsat 1 milliard kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse frem mod 2020. Evalueringen viser, at aftalen har medført øget aktivitet på de tekniske akademiuddannelser.
Beretning for 2019 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Publiceringsdato 02. juli 2020 Beretningen beskriver det seneste års udvikling inden for vurdering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer til brug i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
Forskningsbaseret uddannelse - Undersøgelse af forskningselementet i udvalgte kandidatuddannelser
Publiceringsdato 25. juni 2020 Publikationen giver indblik i, hvordan der skabes samspil mellem forskning og uddannelse i de forskningsbaserede uddannelser
Kvinder på de maritime uddannelser
Publiceringsdato 24. juni 2020 Rapport kortlægger barriererne for optagelse og fastholdelse af kvinder på de maritime uddannelser. Analysen er udarbejdet af IS IT A BIRD for Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
ESS som drivkraft for fremtidens vækst - Strategi for den danske ESS-indsats 2.0
Publiceringsdato 24. juni 2020 Danmark er sammen med Sverige værter for den fælleseuropæiske forskningsinfrastruktur ESS i Lund. En uafhængig ESS-rådgivningsgruppe har derfor udarbejdet en strategi for den danske ESS-indsats.
Servicetjek af life science forskningen på de offentlige forskningsinstitutioner
Publiceringsdato 15. juni 2020 Servicetjekket er et faktuelt videngrundlag om life science forskning i Danmark.
Finansielt regnskab departementet 2019
Publiceringsdato 26. maj 2020 Finansielt regnskab med de samlede resultater i 2019 for de opgaver, der hører under departementet i Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Guidance in Education
Publiceringsdato 26. maj 2020 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har udgivet en ny version af ’Guidance in Education’, der henvender sig til vejledere og beskriver det danske vejledningssystem på engelsk
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2019
Publiceringsdato 29. april 2020 DFiR’s årsrapport 2019 er en sammenfatning af årets projekter om muligheder og konsekvenser af de store forandringer i forskningsfinansieringen, der sker i disse år, den internationale videnudveksling Danmark indgår i, samt hvorvidt vi får den teknologi, vi har brug for til den grønne omstilling
Forskningsfinansiering - forandringer og konsekvenser
Publiceringsdato 06. april 2020 Dansk forskning modtager i disse år eksterne forskningsmidler som aldrig før. Især de private fonde øger investeringerne. Et ubetinget gode, men ikke uden udfordringer. DFiR giver i "Forskningsfinansiering - forandringer og konsekvenser" anbefalinger til, hvordan vi får mest ud af alle midlerne
ICDK Outlook-rapport 03 - The Future of Digitalization in Higher Education
Publiceringsdato 03. april 2020 Outlook-rapporten sætter fokus på udviklingen af nye digitale teknologier i universitetsverdenen, hvilke nye krav det stiller til universiteterne og på, hvilke muligheder det skaber for udvikling.
Det danske finansieringslandskab for forskningsinfrastruktur
Publiceringsdato 03. april 2020 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har udarbejdet en kortlægning af det danske finansieringslandskab for forskningsinfrastruktur
Analyse af investeringer fra Pulje til Forskningsinfrastruktur
Publiceringsdato 03. april 2020 Denne analyse belyser udbyttet og udnyttelsen af de nationale forskningsinfrastrukturer finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Viden kender ingen grænser
Publiceringsdato 27. marts 2020 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) konstaterer overraskende i rapport "Viden kender ingen grænser”, at der er et mindre flow af viden ind og ud ad Danmark, end forventet.
Evaluation of the European Centre for Minority Issues
Publiceringsdato 16. marts 2020 I henhold til forordningen for European Centre for Minority Issues (ECMI) skal der hvert fjerde år foretages en evaluering af organisationen og dens aktiviteter.
RUVU's årsrapport 2019
Publiceringsdato 16. marts 2020 Læs om udvalgets resultater og erfaringer fra årets prækvalifikationsansøgninger. Hvem har søgt om hvad? Hvor mange afslag og godkendelser er der kommet?
Årsrapport 2019 Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Publiceringsdato 15. marts 2020 Årsrapport med de samlede resultater i 2019 for de opgaver, der hører under Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
Årsrapport 2019 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Publiceringsdato 15. marts 2020 Årsrapport med de samlede resultater i 2019 for de opgaver, der hører under Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
National robotstrategi – Gode uddannelses-, forsknings- og innovationspolitiske rammer for robotteknologi i Danmark
Publiceringsdato 24. februar 2020 Strategien indeholder 11 fokusområder, der skal give gode rammer for udvikling og anvendelse af robotteknologier i Danmark.
Studerendes retssikkerhed - Vejledning til de videregående erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner om behandling af sager vedrørende studerendes forhold
Publiceringsdato 03. februar 2020 Vejledningen er tænkt som et værktøj til de medarbejdere på de videregående erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, der behandler sager, hvor der træffes afgørelse om de studerendes forhold, bl.a. klagesager.
Praktik i Udlandet - Information til elever og lærlinge 2020/2021
Publiceringsdato 29. januar 2020 Som elev på en erhvervsuddannelse kan du tage én eller flere af dine praktikperioder i en virksomhed i udlandet og få dem godkendt som en del af din danske uddannelse. Tager du af sted med PIU-ordningen, kan du få tilskud til praktikopholdet.
Praktik i udlandet (PIU) - Information til arbejdsgivere 2020/2021
Publiceringsdato 29. januar 2020 Elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne kan tage deres praktikophold i udlandet med tilskud fra ordningen Praktik i Udlandet (PIU). Sådan gør du - for dig som er arbejdsgiver.
Evaluering af forsknings- og udviklingsaktiviteter på professionshøjskoler og erhvervsakademier
Publiceringsdato 28. januar 2020 Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en evaluering af udviklingen i professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU), deres tilgang til opgaven og deres arbejde med at omsætte viden fra FoU til uddannelse og praksis.
Kortlægning af Space Exploration i Danmark
Publiceringsdato 27. januar 2020 Det samlede danske Space Exploration miljø har kortlagt de danske aktiviteter med et særligt fokus på mulige nye danske aktiviteter og tværgående initiativer i ESA’s program for Space Exploration.
OUTLOOK_2, January China - IoT Nation (AI and big data)
Publiceringsdato 23. januar 2020 Dette ICDK OUTLOOK belyser udviklingen af ”Internet of things” (IoT) i Kina. Rapporten er en del af en todelt rapportserie kaldet China IoT Nation. Denne rapport dækker politikker og brug af AI og big data i Kina.
OUTLOOK_1, January 2020 China - IoT Nation (Smart Cities)
Publiceringsdato 23. januar 2020 IoT-teknologi og smart cities er en vigtig del af Kinas nationale strategi for udvikling af fremtidens byer. Derfor undersøger ICDK Shanghai i rapporten China – IoT Nation. Smart Cities, hvordan IoT anvendes i smart city-løsninger.
Space Exploration Danmark
Publiceringsdato 22. januar 2020 Styrelsen for Forskning og Uddannelse og 19 danske virksomheder universiteter, GTS’er, foreninger og innovationsnetværk etablerer et nyt offentligt-privat partnerskab til fremme af danske Space Exploration aktiviteter.
Grøn omstilling fra rummet
Publiceringsdato 22. januar 2020 I den årlige udgivelse fra Det Tværministerielle Rumudvalg (DTR) sætter udvalget bl.a. fokus på, hvordan rumområdet kan bidrage til den grønne omstilling.
Partnerskab for rumrelaterede uddannelser
Publiceringsdato 22. januar 2020 Styrelsen for Forskning og Uddannelse og seks danske universiteter og ESA BIC DK etablerer et nyt partnerskab med det formål at fremme anvendelsen af rumdata og teknologi på de danske uddannelser.
Barrierer for brug af videregående VEU
Publiceringsdato 21. januar 2020 Oxford Research (OR) har udarbejdet en rapport om barrierer, som medarbejdere og arbejdsgivere oplever for at deltage i videregående VEU.