Gå til indhold

Et samfund med sundhed og livskvalitet

Vision om et samfund med sundhed og livskvalitet, hvor individualiseret sygdomsbehandling og en omkostningseffektiv sundheds-, pleje- og omsorgssektor fremmer livskvalitet og høj levealder samt eksport og velstand.
Viser 1-60 af 73 resultater
Allergibekæmpende forskning

Allergi er en folkesygdom i vækst. Danske forskere har dokumenteret, at allergi rammer mere end hver femte dansker. Danmark har stærke akademiske og kommercielle traditioner indenfor dette område, men der er stadig meget vi ikke forstår om væksten i prævalens af allergi i befolkningen.

Animated Patient Empowerment (APE)

Formidling af animationsbaserede sygdomsbilleder og sundhedsidealer til syge, raske, pårørende i alle aldre. Der er et stort innovationspotentiale i at anvende animation til at oplyse patienter og pårørende om sygdomsforløb og sundhedsidealer og genoptræningsmuligheder.

Big Data

Udnyttelse af tilgængeligt data fra en række kilder både interne i pleje- og sundhedssektor, andre offentlige og eksterne, der via ” Information and Knowledge Management ” skal give bedre forretningsforståelse, vidensbaseret planlægning, effektive arbejdsgange og forbedret behandling.

Biomarkører: En genvej til effektiv individuel smertebehandling

Lægemidlernes optagelse, omsætning og effekt er stærkt påvirket af flere faktorer, herunder genetiske, fysiologiske og psykologiske mekanismer. Derfor forskes der i anvendelse af nye analytiske og højteknologiske metoder til identifikation af ”biomarkører”.

Danmark – testland for sundheds- og velfærdsteknologi

Danmark har som resten af verden stigende udgifter og pres på sundhedssystemet. Samtidigt har vi igennem nogle år nu forsøgt at konvertere disse til fordele for at skabe nye industrier – dog fortsat med begrænset held.

Danske plejehjemsløsninger i Kina

Det er målet at etablere et antal danske plejehjem i Kina som led i en kommerciel forretning med muligheder for eksport af danske velfærdsydelser inden for sektoren, herunder viden om ældrepleje, uddannelse, faglig praksis inden for rehabilitering, sygepleje og sundhed, arkitektur, designbyggeri mv.

Digitale løsninger til personlig sundhedsfremme

Det har vist sig, at inden for de seneste år har den digitale udvikling åbnet op for løsningsmodeller, som gør det velegnet at skabe en kommunikationsform, som kan hjælpe det enkelte individ til en sundere livsstil.

Drug discovery and big data

Denmark has a good position in use of big data. One of the areas where big data has significant promise is in drug discovery and analysis. With the strong pharmaceutical industry in Denmark it is only natural to try to utilize big data methods for drug discovery.

Effektivisering af den offentlige serviceproduktion

Den danske serviceproduktion i kommunalt og regionalt regi er under pres grundet økonomiske og ressourcemæssige forhold samt stærkt stigende behov og forventninger til serviceleverancer og – kvalitet.

Effektivisering af patientforløb for diabetikere

Ambitionen er at skabe merværdi for investeringer i udviklingen af innovative velfærdsteknologiske løsninger via en koordineret offentlig efterspørgsel. Målet er en effektivisering af det samlede patientforløb for kronikere – på tværs af kommune og region - og opnå bedre livskvalitet for patienterne

Et frit og trygt liv for borgere med kroniske lidelser

Målet er at skabe et frit og trygt liv for borgere med kroniske lidelser ved at kombinere kompetencer indenfor sundheds- og teknisk videnskab, med henblik på at udvikle nye innovative velfærdsteknologiske løsninger, der sætter borgeren i fokus og muliggør forebyggelse, diagnostik og behandling i p

FamilyCare

Fremtidens øgede behov for digitale sundheds- og velfærdsløsninger, eksempelvis indenfor Tele-Presence og Telekonferencesystemer stiller i stigende grad krav til kvaliteten af indholdet (context-aware og intelligent lyd/billede) og det digitale netværk.

Fysisk aktivitet, ernæring og sundhed

Fysisk inaktivitet og uhensigtsmæssig ernæring er de vigtigste grunde til en eskalerende epidemi af livsstilssygdomme. Fysisk aktivitet og sund ernæring fremmer både den fysiske, sociale og psykiske sundhedstilstand, men vi ved ikke præcist hvorfor.

Hjemmebehandling og –monitorering

Såvel i Danmark som i internationalt perspektiv vil befolkningsudviklingen og udviklingen i kliniske behandlinger og brug af sundhedsteknologi skabe behov og mulighed for nytænkning af organiseringen af behandling og monitorering af især behandlingsintensive sygdomme som kræft og kroniske sygdomme.

Innovativ Klinisk Høreforskning

En samlet indsats indenfor dansk klinisk høreforskning med henblik på at forbedre diagnostik og høreapparatbehandling af hørelidelser og indføre mere patientnær diagnostik.

Innovativ og koordineret indsats i kampen mod de resistente bakterier

Overforbrug af antibiotika er den væsentligste årsag til den globale stigning i forekomsten af resistente bakterier. Der er både et sundhedsmæssigt og et sundhedsøkonomisk behov for bedre metoder til forebyggelse, diagnostik og behandling af mennesker og dyr med infektionssygdomme.

Innovativ udnyttelse af danske sundhedsdata

Danmark har i international sammenhæng unikke registre og biobanker, der samlet indeholder en mængde værdifulde sundhedsdata. Indsatsen går ud på at kvalitetsudvikle og sammenkøre disse data, så de er nemt tilgængelig for forskere, myndigheder og virksomheder.

Integrerede løsninger i ældreplejen

Udfordringer i plejesektoren af forskellig art – fra mangel på plejepersonale til nye boligbehov over teknologiske forandringer. Ny tværvidenskabelig forskning kan føre til nye services, nye boligtyper og nye produkter, der rummer et stort exportpotentiale.

It-understøttet patient empowerment

Udvikling nødvendiggør, at ressourcestærke patienter i højere grad skal tage vare på eget behandling. Patient empowerment skal medvirke til at mindske de offentlige udgifter og bidrage til øget livskvalitet for patienterne.

Kvalitet i hospitalsbyggeriet

På trods af gode intentioner om evidensbaseret design og helende arkitektur i hospitalssektoren, har det vist sig svært at få dette udmøntet i konkrete løsninger, der kan danne grundlag for nye produkter i byggeindustrien, på medico-området eller indenfor møbelindustrien.

Lige adgang til digitale sundhedsydelser

Målet er at skabe så lige vilkår som muligt for adgang til offentlige digitale sundhedsydelser samtidig med, at en række danske virksomheder klædes på til det fremtidige marked for velfærdsteknologi.

Længst muligt i eget hjem

Der foreslås en indsats, hvor forskere og videnpersoner med indsigt i offentlige forvaltningsstrukturer, organisationskultur, økonomiske incitamenter, business cases o.lign. inddrages i offentlige-private innovationsprojekter om udvikling og implementering af nye velfærdsløsninger til ældre borgere.

Medicin uden bivirkninger

I de næste årtier vil der med stor sandsynlighed ske en revolution i vores evne til at behandle sygdomme. Et af de store fremskridt forventes at blive udvikling af medicin, der kun rammer kroppens syge celler uden at påvirke kroppens raske celler.

Netværk for Hospital Innovation

ormålet er at understøtte den fortsatte udvikling af sundhedssektoren og fremme erhvervsudvikling indenfor en række nøgleteknologier, som f.eks. IKT, automation, miljø- og materialeteknologi og medico udstyr.

Nye innovative lægemidler

Nye innovative lægemidler vil kunne bidrage til, at stadig flere patienter kan behandles på stadig kortere tid. Målet er, at udvikling og ibrugtagning af nye innovative lægemidler udgør et markant bidrag til at nå samfundets mål for vækst i sundhedsvæsenets produktivitet frem mod 2018.

Omkostningseffektiv investering i sundhed

Voksende krav til arbejdsstyrkens størrelse og arbejdsevne kombineret med strammere økonomiske rammer i sundhedspolitikken øger behovet for velunderbyggede modeller til at vurdere omkostningseffektivitet ved forskellige forebyggende og behandlende indsatser.

Projekt Lab. X Nord

Lab. X Nord er tænkt som et offentligt privat innovationsprojekt, hvor virksomheder og offentlige institutioner matches for at udvikle velfærdsteknologi og skabe vækst for virksomheder.

Sammenhæng i sundhed

Indsatsen fokuserer på sammenhæng i borger- og patientforløb på tværs af sektorer og professioner og specialer, således at borgere og patienter oplever en sammenhæng i deres forløb.

Screening for life

Målet er at skabe et unikt biomedicinsk innovationsmiljø med henblik på at støtte den tidlige lægemiddeludvikling i dansk medicinalindustri og kemisk-biologisk forskning på universiteterne.

Spil i sundhed og pleje

Indsatsen skal skabe værdi ved at udnytte spil og spilteknologier til at nye scenarier for diagnosticering, genoptræning og patient-empowerment i sundhed og pleje.

Strukturbiologi, krystallografi og biobaserede innovationer

Danmark er i en unik position til at udnytte røntgen- og neutronspredningsteknologi til at udvikle højteknologiske biobaserede innovationer. Innovationerne vil kunne bidrage til at løse vigtige samfundsmæssige problemer inden for energi, sundhed og fødevarer.

Større kontrol over eget liv for ældre borgere

Den danske befolkning får som resten af verdens befolkning en større andel ældre. Forslagets formål er at bidrage til, at flere ældre kan klare sig længere tid i eget hjem ved gennem innovation at kombinere hverdagsrehabilitering med anvendelse af velfærdsteknologi.

Sundhedsdata og -registre

I forhold til udviklingen af innovative diagnostiske og behandlingsmæssige løsninger har Danmark en klar fordel i form af de unikke registre og biobanker der findes i det offentlige sundhedsvæsen.

Sundhedsudgifterne i fokus: Reducere kronisk sygdom

Sklerose og leddegigt er to kroniske sygdomme, der repræsenterer en betydelig menneskelig og samfundsøkonomisk belastning i mange lande. Danmark skal være foregangsland i individualiseret behandling af sklerose og leddegigt.

Telemedicin

Antallet af indlæggelsesdage og ambulante undersøgelser skal nedbringes for at reducere de pressede sundhedsudgifter. Samtidig har borgerne forventning om øget kvalitet og individualisering i sundhedsydelser. Det kan ske ved udvikling og implementering af telemedicinske løsninger.

Handlinger tilknyttet webside