Gå til indhold

Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet

Vision om et højteknologisk samfund med innovationskapacitet, hvor strategiske vækstteknologier, digitale løsninger og nye produktionssystemer styrker produktivitet og skaber grundlag for nye teknologibaserede svar på store samfundsudfordringer.
Viser 1-60 af 107 resultater
Avanceret automatisering af virksomheder

Til forudsætningerne for at bevare produktion hos danske SMV’er hører udvikling og implementering af robotteknologiske løsninger, som er let programmerbare, billige i indkøb og som kan indgå i vidt forskellige produktionsmiljøer.

Avanceret Produktion

Forslaget omfatter udviklings- og innovationsaktiviteter inden for Avanceret Produktion. Aktiviteten adresserer den udfordring, der eksisterer i forhold til at øge virksomhedernes konkurrenceevne samt fastholde og styrke beskæftigelsen i fremstillingsindustrien

Borgernære Informationsløsninger (Digitale Relationer)

Digitale informationsløsninger indeholder store potentialer til på en og samme tid at højne kvalitet og tilgængelighed af information for borgerne og samtidig frisætte offentlige ressourcer. Denne vej er allerede betrådt, men der er muligheder for at nå langt større resultater.

Byggeri og anlæg som vækstdynamo

En fokuseret innovationsindsats inden for bygge-og anlægssektoren vil give et væsentligt bidrag til at nå de politiske målsætninger om reduktion af energi og CO2.

Bæredygtig bygningsrenovering

Med energiaftalen og de kommende EU-krav til bæredygtighed i byggeriet, som skal inkludere miljøkrav, sociale krav og økonomiske krav, stilles byggeriets parter over for store udfordringer, men også over for store muligheder.

Bæredygtighed som løftestang for vækst inden for modebranchen

Design kan spille en nøglerolle i udviklingen af øget bæredygtighed inden for modeindustrien. Der er brug for at udvikle nye forretningsmodeller, hvor små og mellemstore virksomheder ud over at sælge produkter lærer også at sælge services og systemer, der adresserer miljøudfordringen.

Bæredygtigt byggeri som afsæt for industriel økologi

Formålet med projektet er at skabe basis for udvikling og national produktion af integrerede og intelligente ”systemleverancer” indenfor byggeriet med fokus på løsninger, der møder kriterier for både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.

Bæredygtigt og effektivt byggeri

En fokuseret innovationsindsats indenfor bygge- og anlægssektoren skal sikre det størst mulige udbytte af samfundets investeringer indenfor energirenovering, infrastruktur og sygehuse.

Center for industriel imaging

Erhvervslivet, specielt fødevaresektoren, har en række ideer til nye anvendelser af imaging der kan forbedre deres konkurrenceevne, og formålet med det foreslåede projekt er at skabe et industrielt imaging-center der hurtigt og effektiv kan omsætte disse ideer til produkter.

Danmark – verdens førende sted for service- og produktudvikling

Alt for længe har mantraet været: ”Mere innovation og en højere produktivitet vil sikre vores velfærd”. Men vi sikrer hverken den hjemlige produktion eller høster udbyttet af det offentliges innovationsmidler, hvis der ikke gøres noget radikalt ved evnen til service- og produktudvikling.

Dansk Transducercenter

’Lydoptagelse og reproduktion’ er en af de danske styrkepositioner, som Netværk for Dansk Lydteknologi har identificeret. Analyser viser dog, at knowhow om transducerproduktion i vidt omfang forsvinder til udlandet.

Den digitale virksomhed – fleksibel automation

Udvikling af en digitaliseret, automatiseret og kompetenceorienteret dansk produktion. Det sker gennem teknologiudvikling, der tager højde for en dansk tilgang til produktion og vores fortrin i konkurrencen, hvor teknologien bliver tilpasset til mindre og mellemstore danske virksomheder.

Det Smarte Danmark 2020

Der foreslås en satsning for at gøre Danmark førende i forhold til udvikling, test, anvendelse og eksport af intelligente IKT-løsninger, baseret på fx cloud computing, ”machine-to-machine communication” og Big Data, herunder åbne offentlige data.

Digital infrastruktur for ”Smart Cities”

Der ligger i ”big data” et stort potentiale for at udvikle smarte løsninger, der fremmer grøn vækst, innovation og livskvalitet i byerne. Potentialet kan løftes gennem udviklingen af en digital infrastruktur, der sikrer udbredelse og tilgæn-gelighed af data

Digitale løsninger i kulturen

Digitalisering spiller en stor rolle i produktionen og brugen af kultur. Men den teknologiske udvikling tager kun i begrænset omfang bestik af den viden, som findes om brugssiden. Der mangler en klarere kobling mellem IT-udvikling og viden om, hvordan teknologierne griber ind i brugen af kultur.

E-/Retail Innovation Lab

Danmark som international trendsætter i brugen af teknologiske og digitale løsninger inden for e- og detailhandlen

Effektiv produktion

Målet med denne satsning er, at udvikle og implementere værktøjer og teknologiske løsninger i mejeribruget, som kan føre til en mere effektiv produktion med mindst mulig miljøbelastning.

En didaktisk indsats for bæredygtig mode

Mode er den største enkeltaktør indenfor de kreative industrier med en eksport på 25 mia. kr. i 2011 og en vækstrate på 13,4%. For at fremtidssikre dansk mode- og tekstildesign skal der arbejdes mere ressourceeffektivt og etisk ansvarligt. Projektet foreslår en didaktisk indsats.

Flere produktionsarbejdspladser i Danmark

Det er målet at styrke Danmarks fundament i den globale konkurrence om produktionsarbejdspladserne. Omdrejningspunktet skal være en øget og mere sammenhængende indsats inden for uddannelse, forskning og innovation på området.

FLEXFOOD – en ny option for dansk forædlingsindustri

Stigende velstand og befolkning, samt global konkurrence resulterer i et pres på forædlingsindustrien. Danske styrker, viden og kompetencer kan medvirke til at løfte denne sektor gennem en kraftig forøgelse af brugen af sensor- og robotteknologi.

Fra analog til digital borger

I den offentlige sektor gennemføres i disse år en mindre revolution med at indføre digital selvbetjening og digital velfærd til borgerne.

Fremtidens digitale datastruktur og registre

Finansrådet vil gennem dette projektet i samarbejde med det offentlige give mulighed for "end-to-end"-digitalisering på et større antal områder ved at udnytte eksisterende erfaringer med og løsninger til datahåndtering til at nytænke og optimere samfundets datastrukturer.

Fremtidens digitale infrastruktur

Et velfungerende kommunikationsnet, der f.eks. tilbyder Internet-tjenester er vitalt for et samfunds videre udvikling. Geografiske egne, der ikke er tilstrækkelig godt dækket ind, bliver bremset i udviklingen og ofte affolket. Teknologier bør kombineres i fremtidens digitale infrastruktur.

Fuldskala produktionsløsninger

Den internationale konkurrence kræver et forbedret og omkostningseffektivt produktions – og procesapparat. Ny viden og nye teknologier er forudsætninger for at løse de udfordringer, der knytter sig til fuldskala produktion.

Galileo og GMES - Anvendelse af ruminfrastruktur

Galileo og GMES vil som internationale ruminfrastrukturer muliggøre en række kommercielt interessante anvendelsesmuligheder – særligt i kombination med hinanden og eventuelt også med integreret satellitkommunikation.

Global Interaction

At the same time, the very process of, global interaction and collaboration – today often mediated through Information Technology (IT) – is one of the most difficult and least understood aspects in human interaction.

Grønlands mineralske ressourcer

Grønland rummer en række mineralske råstoffer bl.a. en række sjældne grundstoffer i usædvanlig høje koncentrationer og i nogle tilfælde meget store tonnager. Verdens opmærksomhed retter sig mod den arktiske region, hvilket giver nye muligheder for den grønlandske samfundsøkonomi

Humancentreret robotik

De senere år har vi set en kraftig vækst af, og interesse i, robotteknologier. Særligt har vi set en bevægelse mod sociale robotter, dvs. robotter, der i modsætning til industri- og landbrugsrobotter er designet til tæt interaktion med mennesker, ofte i hverdagssituationer.

Individualisering igennem lyd

Fremtidens produkter kendetegnes ikke bare af en øget teknologikonvergens – men også af krav om øget individualisering af produkter. En fokuseret innovationsindsats med sigte på at forbedre konkurrenceevnen i en strategisk, eksportorienteret industrisektor.

Industriel imaging

Imaging-udstyr producerer billeder af hvordan det indre af komponenter og materialer ser ud – i tre dimensioner og ofte i realtid. Takket være nye teknologiske landvindinger oplever området en stærk vækst i disse år.

Innovation af Forretningsmodeller i en National Kontekst (iFink)

Acceleration af omstilling fra produkt til værdiskabende løsninger: Det er målet at accelerere transformation af dansk erhverv fra produkt- til løsningssamfund, sådan at danske virksomheder tilbyder flere løsninger og dermed sikrer danske arbejdspladser og konkurrenceevne.

Innovativ lægemiddelproduktion

Udvikling af innovativ lægemiddelproduktion via en satsning på kontinuert produktionsteknologi kan bidrage til bedre procesøkonomi, øget kvalitet, mindre miljøbelastning og øget sikkerhed i forbindelse med produktion af både kemiske (små molekyler) og biologiske (store molekyler) lægemidler.

Innovativ nanoteknologi

Det er alment anerkendt at globale udfordringer såsom energi, miljø, sundhed, fødevarer, knaphed på vand, mineraler etc. fordrer nytænkning med en interdisciplinær tilgang. Nanoteknologier er indbegrebet af tværvidenskabelige ”key enabling technologies” med et kolossalt innovationspotentiale.

Innovativ og effektiviseret operationel service

Operationelle services beskæftiger lavtuddannede, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Hvis disse erhverv udvikles og innoverer, vil de løse en række velfærds-, sundheds- og miljøproblemer i samfundet på en bedre måde. De vil også øge beskæftigelsen for denne type arbejdskraft og opkva

Intelligent Materials and Manufacturing

Additive manufacturing is already today emerging as an effective new paradigm for efficient production. So far additive manufacturing has been approached primarily from a process perspective. New advances in material design open up new opportunities.

Kompetenceklynge omkring digitalt byggeri

Produktivitetsudvikling i byggeriet er generelt for ringe. Digital teknologi indebærer muligheder for omlægninger, som indebærer store gevinster i produktivitet. Indsatsområdet handler om brug af sammenhængende digitale strukturer i forbindelse med projektering, etablering, drift, renovering mv.

Lyd i digitale medier

Lyd er et afgørende indholds- og oplevelseselement i digital medieteknologi. En voksende udbredelse og adgang gennem online streaming eller sociale medieplatforme skaber et stort potentiale for vækst.

Lyden af Danmark

Lydkvaliteten har pga. teknologiske og kulturelle trends været stærkt nedadgående de sidste mange år. Det influerer og truer det musiske kulturlivs eksistensgrundlag – eks. nye forretningsmodeller, forringede lytteroplevelser m.m.

Løfte dansk rumteknologi

Der er mulighed for vækst og flere højteknologiske arbejdspladser i danske virksomheder som leverer til de internationale rumorganisationer og det kommercielle marked.

Materialeinnovation som løftestang for dansk konkurrencekraft

Det er anerkendt, nationalt som internationalt, at den danske produktions fremtid hænger uløseligt sammen med vores evne til at produktudvikle produkter og produktivitetsoptimere processer til et globalt up-market, som hele tiden ændrer sig i et stadigt stigende tempo.

Materialer som grundlag for forbedret konkurrenceevne

Omformningen af materialer er grundlaget for størstedelen af dansk produktion. En satsning på materialeteknologi koordineret med produktudvikling og produktionsprocesser kan sikre danske virksomheder en stærk position i fremtidens industriproduktion.

Materialer som grundlag for forbedret konkurrenceevne

Omformningen af materialer er grundlaget for størstedelen af dansk produktion. En satsning på materialeteknologi koordineret med produktudvikling og produktionsprocesser kan sikre danske virksomheder en stærk position i fremtidens industriproduktion.

Materialeteknologiens innovationspotentiale

KEA har med en ekspertise inden for materialeteknologi, bæredygtighed, prototyping, innovation og entrepreneurship et ønske om at indgå i partnerskaber, som skaber nye løsninger til kreative erhverv og design samt SMV'er.

Handlinger tilknyttet webside