Gå til indhold

Fremtidens produktionssystemer og nye innovationsformer

Du kan downloade alle INNO+ indspil, der relaterer sig til temaet Fremtidens produktionssystemer og nye innovationsformer her.

Viser 1-50 af 50 resultater
Avanceret automatisering af virksomheder

Til forudsætningerne for at bevare produktion hos danske SMV’er hører udvikling og implementering af robotteknologiske løsninger, som er let programmerbare, billige i indkøb og som kan indgå i vidt forskellige produktionsmiljøer.

Avanceret Produktion

Forslaget omfatter udviklings- og innovationsaktiviteter inden for Avanceret Produktion. Aktiviteten adresserer den udfordring, der eksisterer i forhold til at øge virksomhedernes konkurrenceevne samt fastholde og styrke beskæftigelsen i fremstillingsindustrien

Byggeri og anlæg som vækstdynamo

En fokuseret innovationsindsats inden for bygge-og anlægssektoren vil give et væsentligt bidrag til at nå de politiske målsætninger om reduktion af energi og CO2.

Bæredygtig bygningsrenovering

Med energiaftalen og de kommende EU-krav til bæredygtighed i byggeriet, som skal inkludere miljøkrav, sociale krav og økonomiske krav, stilles byggeriets parter over for store udfordringer, men også over for store muligheder.

Bæredygtighed som løftestang for vækst inden for modebranchen

Design kan spille en nøglerolle i udviklingen af øget bæredygtighed inden for modeindustrien. Der er brug for at udvikle nye forretningsmodeller, hvor små og mellemstore virksomheder ud over at sælge produkter lærer også at sælge services og systemer, der adresserer miljøudfordringen.

Bæredygtigt byggeri som afsæt for industriel økologi

Formålet med projektet er at skabe basis for udvikling og national produktion af integrerede og intelligente ”systemleverancer” indenfor byggeriet med fokus på løsninger, der møder kriterier for både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.

Bæredygtigt og effektivt byggeri

En fokuseret innovationsindsats indenfor bygge- og anlægssektoren skal sikre det størst mulige udbytte af samfundets investeringer indenfor energirenovering, infrastruktur og sygehuse.

Center for industriel imaging

Erhvervslivet, specielt fødevaresektoren, har en række ideer til nye anvendelser af imaging der kan forbedre deres konkurrenceevne, og formålet med det foreslåede projekt er at skabe et industrielt imaging-center der hurtigt og effektiv kan omsætte disse ideer til produkter.

Danmark – verdens førende sted for service- og produktudvikling

Alt for længe har mantraet været: ”Mere innovation og en højere produktivitet vil sikre vores velfærd”. Men vi sikrer hverken den hjemlige produktion eller høster udbyttet af det offentliges innovationsmidler, hvis der ikke gøres noget radikalt ved evnen til service- og produktudvikling.

Dansk produktdesign – fra ”stumme” til ”intelligente” produkter

Indsatsen skal drive Danmarks eksisterende base af veldesignede og "kvalitetsbårne" designprodukter i bredest forstand – uden elektronik, sensorer og kommunikation – mod nye og mere avancerede design-rum, hvor "intelligens" og højteknologi i langt højere grad indbygges.

Effektiv produktion

Målet med denne satsning er, at udvikle og implementere værktøjer og teknologiske løsninger i mejeribruget, som kan føre til en mere effektiv produktion med mindst mulig miljøbelastning.

Flere produktionsarbejdspladser i Danmark

Det er målet at styrke Danmarks fundament i den globale konkurrence om produktionsarbejdspladserne. Omdrejningspunktet skal være en øget og mere sammenhængende indsats inden for uddannelse, forskning og innovation på området.

FLEXFOOD – en ny option for dansk forædlingsindustri

Stigende velstand og befolkning, samt global konkurrence resulterer i et pres på forædlingsindustrien. Danske styrker, viden og kompetencer kan medvirke til at løfte denne sektor gennem en kraftig forøgelse af brugen af sensor- og robotteknologi.

Fuldskala produktionsløsninger

Den internationale konkurrence kræver et forbedret og omkostningseffektivt produktions – og procesapparat. Ny viden og nye teknologier er forudsætninger for at løse de udfordringer, der knytter sig til fuldskala produktion.

Grønlands mineralske ressourcer

Grønland rummer en række mineralske råstoffer bl.a. en række sjældne grundstoffer i usædvanlig høje koncentrationer og i nogle tilfælde meget store tonnager. Verdens opmærksomhed retter sig mod den arktiske region, hvilket giver nye muligheder for den grønlandske samfundsøkonomi

Humancentreret robotik

De senere år har vi set en kraftig vækst af, og interesse i, robotteknologier. Særligt har vi set en bevægelse mod sociale robotter, dvs. robotter, der i modsætning til industri- og landbrugsrobotter er designet til tæt interaktion med mennesker, ofte i hverdagssituationer.

Industriel imaging

Imaging-udstyr producerer billeder af hvordan det indre af komponenter og materialer ser ud – i tre dimensioner og ofte i realtid. Takket være nye teknologiske landvindinger oplever området en stærk vækst i disse år.

Innovation af Forretningsmodeller i en National Kontekst (iFink)

Acceleration af omstilling fra produkt til værdiskabende løsninger: Det er målet at accelerere transformation af dansk erhverv fra produkt- til løsningssamfund, sådan at danske virksomheder tilbyder flere løsninger og dermed sikrer danske arbejdspladser og konkurrenceevne.

Innovativ lægemiddelproduktion

Udvikling af innovativ lægemiddelproduktion via en satsning på kontinuert produktionsteknologi kan bidrage til bedre procesøkonomi, øget kvalitet, mindre miljøbelastning og øget sikkerhed i forbindelse med produktion af både kemiske (små molekyler) og biologiske (store molekyler) lægemidler.

Innovativ og effektiviseret operationel service

Operationelle services beskæftiger lavtuddannede, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Hvis disse erhverv udvikles og innoverer, vil de løse en række velfærds-, sundheds- og miljøproblemer i samfundet på en bedre måde. De vil også øge beskæftigelsen for denne type arbejdskraft og opkva

Intelligent Materials and Manufacturing

Additive manufacturing is already today emerging as an effective new paradigm for efficient production. So far additive manufacturing has been approached primarily from a process perspective. New advances in material design open up new opportunities.

Materialeteknologiens innovationspotentiale

KEA har med en ekspertise inden for materialeteknologi, bæredygtighed, prototyping, innovation og entrepreneurship et ønske om at indgå i partnerskaber, som skaber nye løsninger til kreative erhverv og design samt SMV'er.

Miljømæssig Bæredygtig Minedrift i Grønland

Minedrift i Grønland med henblik på udvinding af sjældne jordarter, mineraler og metaller har stort potentiale for at kunne bidrage markant til bæredygtig samfundsudvikling i Grønland og danne grundlaget for et nyt eksportmarked i regi af Rigsfællesskabet inden for Ren og Grøn Teknologi

Nye Materialer til Innovation i Byggeriet

Materialer betragtes som en af de mest udbytterige kilder for innovation i det 21. århundrede. Særligt fiberbaserede kompositmaterialer har hjulpet industrier som bil-, maritim- eller luftfartsindustrien med at opnå et højere niveau i produktivitet og bæredygtighed.

Pilotproduktioner af danske kropsbårne produkter

Målet er at etablere en konkurrencedygtig højteknologisk pilotproduktionsfacilitet i Danmark af avancerede velfærdsteknologiske produkter (kropsbårne intelligente produkter).

Praksisorienteret innovation i SMV’er

Det er projektets målsætning at frigive det innovationspotentiale, der er til stede i SMV´ere på tværs af brancher med afsæt i den enkelte virksomhed.

Produktivitet som vækstdriver i SMVer – Lean Vækst

Danmark har et problem med udviklingen af produktiviteten, som svækker virksomhedernes konkurrenceevne. For at øge produktiviteten skal vi gøre tingene på en smartere måde, så vi kan skabe større værdi med en mindre ressourceindsats.

Produktivitet som vækstdriver i SMVer – Lean Vækst

For at øge produktiviteten skal vi gøre tingene på en smartere måde, så vi kan større værdi med en mindre ressourceindsats. Det er en langsigtet og kompleks proces, at omstille en eksisterende virksomhed. Hovedudfordringen er at organisere og dosere indsatsen rigtig.

På vej mod en ny organisering af lægemiddeludvikling

Dette tema orienterer sig mod organisatoriske og institutionelle innovationer i dansk lægemiddeludvikling. I den globale medicinalsektor ses et kraftigt opbrud i produktstrategier, værdikæder, samarbejdsformer og relationer til akademisk forskning.

Smart vækst i små og mellemstore virksomheder

Der skal med udgangspunkt i videnbaseret innovation udvikles nye anvendelsesorienterede værktøjer, der tilpasses SMV’ernes ledelseskapacitet og virksomhedskultur, og herved opnå en reel effekt på TFP i SMV’erne.

Vandeffektiv industriel produktion

Klimaændringer og global urbanisering fører til stigende pres på vandressourcer. Dette har stor og stigende betydning for industriel produktion, der oftest er kon-centreret i urbaniserede områder.

Vandeffektiv industriel produktion

I visse områder er adgangen til tilstrækkelige mængder rent vand en reel trussel mod virksomhedernes muligheder for fortsat produktion. Markedet for teknologiske løsninger, der kan øge vandeffektiviteten i industriel produktion er derfor globalt set enormt.

Øget produktivitet ved online kvalitetskontrol

Udvikling af on-line NDT metoder (ikke destruktiv prøvning i real tid) for forbedring af produktivitet, minimering af spild, sikring af kvalitet og forbedret produktdokumentation, for derved at forøge dansk industris konkurrenceevne og fastholde dansk industriproduktion og danske arbejdspladser.

Handlinger tilknyttet webside